Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No: 127

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 11 Mayıs 2004 Salı

 

 

Raporlar

 

            1.- Doğu ve Orta Avrupa’da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası  Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) (GÜNDEME)

            2.- Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/323) (S. Sayısı: 446) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) (GÜNDEME)

            3.- Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları (1/655) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) (GÜNDEME)

            4.- Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/783) (S. Sayısı: 448) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) (GÜNDEME)

            5.- Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/280) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 11.5.2004) (GÜNDEME)

 

                       Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Çankırı Milletvekili Hikmet ÖZDEMİR ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/188) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.5.2004)