Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  12

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Ekim 2003 Pazartesi

 

 

Tasarı

 

            1.- Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında  Kanun Tasarısı (1/687) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

 

Teklifler

 

            1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/184) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:3.10.2003)

 

            2.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin; 2108 Nolu Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi (2/185) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

 

            3.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında   Kanun Teklifi (2/186) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

 

4.- İstanbul  Milletvekili Ali Rıza Gülçicek’in; 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/187) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

 

 

Rapor

 

            1.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları  (1/353) (S. Sayısı: 269) (Dağıtma tarihi: 20.10.2003) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.- Yozgat Milletvekili Emin Koç’un, bir bakanın yakınının ticari faaliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/923)