Dönem: 22

                                                                                                                            Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                  No:  11

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Ekim 2003 Perşembe

 

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/686) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.10.2003)

 

Teklif

 

            1.- Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut’un; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 4.Maddesinin 3.Fıkrasına Ek Yapılması ve 15.Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/183) (Adalet ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:10.10.2003)

 

Tezkereler

 

            1.- Genel Bütçeli Dairelerin 2002 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/370) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

            2.- Katma Bütçeli İdarelerin 2002 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/371) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

            3.- Genel Bütçeli Dairelerin 2001 Bütçe Yılına Ait Ek Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/372) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

            4.- Katma Bütçeli İdarelerin 2001 Bütçe Yılına Ait Ek Genel Uygunluk Bildiriminin  Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/373) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2003)

           

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan’ın, milletvekili lojmanları ile kamp, sosyal tesis ve lokallerin satışına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu’nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa’yı ilçelerine bağlayan karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik’in, Şanlıurfa’nın okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

 

 

 

 

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, ülkemizde tavuk vebasıyla ilgili bir virüs tespit edilip edilmediğine ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1309) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

2.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, üniversite öğrencilerine burs olanakları sağlanmasına ve kötü alışkanlıklardan kurtarmak için ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1310) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

3.- İzmir Milletvekili Muharrem Toprak’ın, ülkemizde tavuk vebasına karşı herhangi bir önlem alınıp alınmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1311) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir-Kemeraltı’ndaki bazı işyeri ve dükkanların kamulaştırılma nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1312) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

5.- Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy’un, Adıyaman TMO Şube Müdürlüğünün Ajans Müdürlüğüne dönüştürülmesinin gerekçelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1313) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

6.- Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, Ankara-Kızılay Meydanının yaya trafiğine kapatılması uygulamasının nedenlerine ve kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1314) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

7.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, İzmir-Bergama-Ovacık İşletmesi Atık Barajına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1315) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

8.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, İzmir-Bergama-Ovacık Altın  İşletmesinden yurtdışına gönderilen dore altına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

9.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, yardımcı doçent kadrolarındaki soruna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

10.- Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur’un, İzmir-Bergama Altın İşletmesi ocaklarından çıkarılan pasanın yol çalışmalarında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

11.- İstanbul Milletvekili Emin Şirin’in, Doğan Grubunun borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif Şener) yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bazı yasaların yeniden çıkartılıp çıkartılmayacağına ve AB’ye uyum yasalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1320) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.2003)

 

 

Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 Milletvekilinin, geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkarlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2003)