Dönem  :  22

                                                                                                                            Yasama Yılı:    2

                                                                                                                                  No: 106

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

8 Nisan 2004 Perşembe

 

        

                      Tasarılar

 

1.- Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/782) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

2.- Yalova Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/783) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

3.- Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/784) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

4.- Gözlükçülük Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/785) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

        

 

 

Teklifler

 

                      1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun; Belediye Kanununa ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Birer Bend Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/272) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2004)

                       2.- Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin; Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/273) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)

 

 

     Sözlü Soru Önergesi

 

1.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel’in, eğitim fakültelerindeki akademik personel yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2004)

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana-Nikriz yolu kenarındaki zeytinliklerin korunmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2246) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

2.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, engelliler için ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2247) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

3.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, engellilerin toplu taşım araçlarından daha rahat yararlanmalarını sağlayacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2248) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

4.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, il belediyelerinin borç miktarlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2249) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

5.- Mardin Milletvekili Muharrem Doğan’ın, Türk Dil Kurumunun bazı kelimelerin doğruluğuyla ilgili bir araştırma yapıp yapmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2250) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

6.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Federasyon Başkanlığına seçilme kriterlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2251) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

7.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana-Ceyhan-Kurtkulağı beldesinde bulunan Kervansaraya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2252) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

8.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, amatör kulüp müsabakalarında sağlık görevlisi bulundurulmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2253) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

9.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Yenişehir İlçesi Yarhisar Köyündeki bazı eserlerin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Mehmet Ali Şahin) yazılı soru önergesi (7/2254) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

10.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Suriye’deki Türkmenlerin durumlarına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2255) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

11.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Suriye sınırından kaçak girişlere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/2256) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

12.- İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol’un, bazı terör örgütleriyle ilişkilerinden dolayı tutuklanan kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2257) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

13.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir-Gaziemir yeni Belediye Başkanının, belediye çalışanlarına uyguladığı görev yeri değişikliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2258) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

14.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Mudanya-Eşkel Köyünün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2259) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

15.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, performansa dayalı döner sermaye uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2260) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

16.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, Adana ile Hatay arasına uçak seferleri konulup konulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2261) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

17.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul ile çevre ilçeleri arasında feribot seferleri olup olmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2262) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

18.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, TMO Yeniceoba-Cihanbeyli tesislerinin özelleştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2263) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

19.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, ÇEAŞ’la sözleşmesi bulunan şirketlerin durumuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2264) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

20.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, eğitim sisteminin geliştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2265) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

21.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın Zeytinbağı Beldesinin tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2266) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

22.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa-Uludağ’daki Wolfram madeninin işletilmesine ilişkin  Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/2267) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

23.- Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar’ın, karayolu yatırım programlarına ve maliyetlerine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/2268) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

24.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu’nun, taksi şoförlerine özel ehliyet verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2269) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2004)

 

                      Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul’da Önder Babat isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın    98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/178) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2004)