Dönem: 22

                                                                                                               Yasama Yılı:  2

                                                                                                                                No: 101

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Mart 2004 Çarşamba

 

                                                         Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu’nun, kültür mantarı üreticiliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2230) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2004)

2.- Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek’in, TPAO Genel Müdürlüğünün personel alım sınavına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/2231) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2004)

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç’un, bilgilenme hakkı ve basının sorunları konusunda  Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi.(8/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)

 

                      Meclis Araştırması Önergesi

 

1.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi.(10/175 ) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.3.2004)