Dönem             : 22

                                                                                                                                    Yasama Yılı     :  1

                                                                                                                                    No                      :  5

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Aralık 2002 Çarşamba

 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar

 

              1.-  24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile  19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 27.2.1991 Tarih ve 3700 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/1) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)               2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 29.5.1991 Tarih ve 3746 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/2) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

              3.- Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
8.6.1992 Tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/3) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına) ) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

              4.- 17.7. 1963 Tarih ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7. 1992 Tarih ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/4) (Anayasa ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21  inci Dönemden )

              5.-  Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişiklik Yapılması  ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 Tarih ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/5) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

              6.- 20.1.1994 Tarih ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/6) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

              7.- Kamu Konutları ile Sosyal Tesislerin Satışı Hakkında 12.5.1994 Tarih ve 3988 Sayılı Ka­nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/7) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

              8.- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu­na Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.6.1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez­keresi (1/8) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

9.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 17.6.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/9) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )            

10.- Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında 20.3.1997 Tarih ve 4230 Sayılı Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/10) (Anayasa ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

11.- Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında
28.8.1996 Tarih ve 4164 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşka­nınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/11) [Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

 

12.- Millî Şeref Madalyası Hakkında 13.4.1989 Tarih ve 3532 Sayılı Kanun ve Anayasanın
89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez­keresi (1/12) (Milli Eğitim,  Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

13.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek  Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 16.6.1989 Tarih ve 3586 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül­mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/13) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan­lığa geliş tarihi: 21 inci  Dönemden )

14.- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile 3 Geçici Madde Eklenme­si Hakkında 18.1.1990 Tarih ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/14) (Anayasa ve   Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )            

15.- 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 10.1.1991 Tarih ve 3695 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cum­hurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (l/15) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )        

16.-  Bazı Suç ve Cezaların Affına ilişkin 28.8.1999 Tarih ve 4453 Sayılı Kanun Ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş­kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/16) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına)(Başkanlığa Geliş Tarihi:21 inci Dönemden)

17.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 4696 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi  (1/17) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarına)(Başkanlığa geliş tarihi:21 inci Dönemden)

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

 

1.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/18) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

2.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararna­me (1/19) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

3.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/20} (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden )

4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6,7,8 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar­name (1/21) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

5.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları İle Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/22) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

6.-  237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin  Kanun Hükmünde Kararname (l/23) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci  Dönemden)

  7.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5,6,7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/24) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

8.- 261 Sayılı ihracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle ilgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/25) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

9.- Ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerlerin işlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/26) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

10.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek­lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/27) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

11.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/28) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

12.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine l Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenme­sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/29) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

13.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/30} (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

14.-  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair  Kanun Hükmünde Kararname (1/31) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

15.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/32) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

16.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Ek­lenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/33) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

17- Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/34) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

18.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek­lenmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/35)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

19.-- Devlet Tanıtma Teşkilâtı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname­nin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/36) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )        

20.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Ek­lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/37) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2|1 inci Dönemden )

21.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bir Maddesinin  Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/38) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

22.- Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/39) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

23.- 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hük­münde Kararname (l/40) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

24.- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/41) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

25.-  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/42) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

26.- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmün­de Kararname (1/43) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

27.- 27.1.1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 19.4.1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sayılı Kanunun Ba­zı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/44) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

28.- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/45) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

29.- Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/46) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

30.- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilâtı Hakkın­da Kanun Hükmünde Kararname (1/47) (Milli, Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

31.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/48) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

32.- Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/49) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

33.- Sağlık ve Sosyal  Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/50) (Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkan­lığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )  

34.- Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/51) (Bayındırlık, İmar,  Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

35.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­me (l/52) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)  

36.- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/53) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

37.-  Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/54) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

38.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/55) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

39.- 2876 Sayılı Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümleri­nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

40.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük­münde Kararname (1/57) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

41.- 13. 12. 1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilât ve Görevle­ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/58) (Bayındırlık, İmar,  Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

42.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/59) (Sağlık,  Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

43.- Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13. 12. 1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/60) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

   44.- Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/61) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

   45.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/62) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönem­den)

46.- Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­me (l/63) (Çevre ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

47.-  Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/64) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

48.- Basın Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/65)  (Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

49.- - Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ( 1/66) Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden)

50.- Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/67) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

51.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/68) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 21  inci Dönemden )    

52.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/69) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 21 inci Dönemden )    

53.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/70) Plan ye Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 21 inci Dönemden )

54.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/71) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

55.- Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/72) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

56.- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/73) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

57.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/74) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

58.- Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/75) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

59.- 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/76) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

60.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel­lerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/77)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

   61.- 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/78) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)        

62.- Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/79) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden)

63.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki  Cetvel­lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/80) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )                      

64.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/81) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

65.- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlan­ması Hakkında kanunun l inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/82) (Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

66.- 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun l inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün­de Kararname (1/83)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

67.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvel­lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/84) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

68.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/85) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )                      

69.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/86) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

70.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası  Hakkında Kanun Hükmünde Karar­name (1/87)  (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

71.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/88) (İçişleri  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

72.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/89) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

73.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/90) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

74.- 29.3. 1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12.6.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/91)  (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

75.- 233 Sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname(l/92) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )                      

76.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/93) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )                      

77.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/94) (İçişleri  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 201 inci Dönemden)

78.- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun îki Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/95) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

79.- 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/96) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )                      

80.- 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 28 inci
Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/97) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

81.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/98)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 İnci Dönemden )

82.- 10.10.1984  Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/99) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş­kanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )                      

83.- Kamu  İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmündeki Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Da­ir Kanun Hükmünde Kararname (1/100) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

84.- 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme­si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/101) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

85.- - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/102)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

86.-  Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/103) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci  Dönemden)

87.- 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri­lerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmün­de Kararname (l/104) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

88.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/105) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

89.- 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/106)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )          

90.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/107)  ( Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari­hi: 21 inci Dönemden )          

91.-  Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmün­de Kararname ( 1/108)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

92.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında  285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/109) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

93.- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/110) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari­hi: 21 inci Dönemden )

94.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/111) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

95.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ( 1/112) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

96.- 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/113) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

97.- 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilgi­li Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Madde­sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/114) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

98.- 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/115) (Plan ve Bütçe Komisyonu­na) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

99.- 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile, 2377 Sayılı Öğretmenlere Eği­tim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/116) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta­rihi : 21 inci Dönemden )

100.- 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununun 4 üncü Maddesi­nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/117) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

101.- 2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/118) (Milli Savunma ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

102.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/119) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

103.- Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/120) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

104.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/121) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

105.- Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/122) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 21 inci Dönemden)

106.- Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/123) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 21 inci Dönemden)

107.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/124) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 21 inci Dönemden)

108.- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelleri ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Hükmünde Kararname (1/125) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 21 inci Dönemden)

109.- 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/126) (Anayasa ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 21 inci Dönemden)

110.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/127) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan­lığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

111.- Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğu ile ilgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/128) (Anayasa ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan­lığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

112.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (1/129) (Plan  ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan­lığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

113.- Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/130) (Plan ve Bütçe Komisyo­nuna) (Başkan­lığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

114.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l /131) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkan­lığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

115.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka­nunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Ay­lığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/132) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )          

116.- 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Karar­name (1/133) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

117.-  78 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvelleri ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar­name (l/134)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

118.- Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/135) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı­ğa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

119.- 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka­nun Hükmünde Kararname (l/136) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

120.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/137) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

121.- Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/138) (Çevre ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

122.- 3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ( l/139) (Sanayi, Ticaret,  Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknolo­ji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

123.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )                      

124.- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/141) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

125.- Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/142) (Çevre ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dö­nemden)

126.- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka­rarnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l//143) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

127.- Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/144) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

128.- Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uy­gulama Süresinin Uzatılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/145) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

129.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/146) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)           

130.- Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması­na Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/147) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)  

131.- Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/148) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  21 inci Dönemden)  

132.- Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/149) (Sanayi, Tica­ret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden )

133.- Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/150)  (Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

134.-  Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/151) Çevre ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

135.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/152) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

136.- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Ka­nun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/153) (Plan  ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )          

137.- 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/154) (Milli, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

138.- 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması­na Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/155)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tar­ihi : 21 inci Dönemden)                       

139.-  2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/156) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş­kanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

140.- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cet­vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/157) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )                      

141.- T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/158) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

142.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/159) (Milli Eğitim, Kültür , Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

143.- - 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka­nun Hükmünde Kararname ( l/160) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  21 inci Dönemden)

144.- Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/161) \ (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

145.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/162) (İçişleri  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

146.- Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/163) (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)           

147.- 633 Sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/164) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )          

148.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/165) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )                        

149.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar­namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/166) (Plan ve Bütçe Ko­misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

150.- Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka­nun Hükmünde Kararname (1/167) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

151.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği­şiklik yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/168) (İçişleri  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

152.- Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik­lik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/169) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

153.- Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bo­zulması Sebebine  Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak ilave Ted­birlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (l/170) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

154.- 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/171)  (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

155.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hük­münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/172) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 ici Dönemden)

156.- Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/173) (İçişleri  ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkan­lığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

157.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/174) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

158.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak ilave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (l/175) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

159.- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine  Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/176) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

160.- Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Karar­namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/177) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

161.- Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­me (1/178) (Plan  ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

162.- Tarım ve Köyişleri  Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/179) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Baş­kanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

163.- Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  (1/180) (Çevre ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dö­nemden )

164.- Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hük­münde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/181) (Çev­re ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi; 21 inci Dönemden)

165.- 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/182) (Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dö­nemden)

166.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/183) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

167.- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Deği­şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/184) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci  Dönemden)

168.- Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka­nun Hükmünde Kararname (1/185) (Millî Eğitim. Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

169.- Kamu iktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/186) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

170.- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük­münde Kararname (1/187) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

171.- Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/188) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

172.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük­münde Kararname (1/189) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)                       

173.- Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/190)  (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

174.- Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/191) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

175.- Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/192) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

 

176.- 233 Sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De­ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (l/193) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci i Dönemden )

177.- 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar­name (1/194) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden)

178.- Devlet Planlama Teşkilâtı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­menin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/195)  (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

179.-  190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/196)  (Plan ve Bütçe Komis­yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)           

180.-  Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda De­ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/197) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )          

181.-  Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Karar­namenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/198) {Plan ve Bütçe  Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

182.- T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/199) (Plan ve  Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

183.- 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilâtı Kanunu ile 2919 Sayılı Tür­kiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/200) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

184.- Silahlı Çete Mensubu Olmayıp Herhangi Bir Nedenle Çete içinde Bulunanlardan Suç İşlemeyenler Hakkında Takibat Yapılamayacağına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/201) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

185.- Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarnamede Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/202)  (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

186..- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/203) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

187.- Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlileri ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/204) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden )

188.- Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/205) Milli Savunma ve  Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci  Dönem­den)

189.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna­me (1/206) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

190.- 3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka­rarname (1/207) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

191.-  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün­de Kararname (1/208) (Plan ve  Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 inci Dönemden)

192.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname­nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar­namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 Sayılı Kanunda Değişiklik Ya­pılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenme­si Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/209) (Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 21 inci Dönemden )

            193.- Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/210) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            194.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/211) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            195.- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 sayılı Uçuş ve Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Techizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Techizat Hakkında Kanun ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/212) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            196.- Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/213) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            197.- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/214) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            198.- Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/215) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            199.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/216) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            200.- Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/217) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            201.- Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/218) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            202.- 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/219) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            203.- Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/220) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            204.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/221) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            205.- Arsa Ofisi Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/222) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            206.- Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/223) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            207.- Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/224) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            208.- Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/225) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            209.- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/226) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            210.- Memurlar ve Diğer Kanu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/227) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            211.- 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/228) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            212.- 22.1.1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/229) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            213.- Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/230) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            214.- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/231) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            215.- Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/232) (Adalet ve İçişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            216.- Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/233) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            217.- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/234) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            218.- Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/235) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            219.- Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/236) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            220.- Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/237) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            221.- Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/238) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            222.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/239) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            223.- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/240) (Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            224.- Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/241) (Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            225.- 559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/242) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            226.- 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı ve 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/243) (Milli Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            227.- 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1982 tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/244) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            228.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/245) (Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            229.- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/246) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            230.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/247) (Plan ve Bütçe ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            231.- Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/248) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            232.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/249) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            233.- Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/250) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            234.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/251) (Milli Savunma ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            235.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/252) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            236.- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/253) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            237.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler  Eklenmesine  Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/254) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            238.- Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/255) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            239.- Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/256) (Milli Savunma ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

            240.- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/257) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

241.- Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/258) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

242.- İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/259) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

243.- Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/260) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

244.- Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/261) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

245.- Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/262) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

246.- Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/263) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

247.- Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/264) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

248.- 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/265) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

249.- Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/266) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

250.- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/267) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

251.- Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/268) (Adalet ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

252.- Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/269) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

253.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/270) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

254.-  Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/271) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

255.- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/272) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

 

 

 

256.- Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/273) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

257.- Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/274) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

258.- Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/275) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

259.- 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/276) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına)  (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

260.- Gülhane Askeri Tıp Akademisi  Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/277) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

261.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/278) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

262.- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/279) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

 

 

Tasarılar

 

1.- 2001 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/280) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

2.- 2001 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1/281) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21 nci Dönemden)

3.- Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/282) (Adalet ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)

 

Teklif

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 244 Milletvekilinin; 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.12.2002)