Dönem: 22

                                                                                                                        Yasama Yılı:  1

                                                                                                                              No:  25

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Ocak 2003 Salı

 

 

 

 

Raporlar

 

            1.- Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 19.12.2002 Tarihli ve 4775 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/333)  (S.Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 7.1.2003) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunun, kamu iktisadî teşebbüslerinin 1998 ve 1999 yıllarına ve bazı kuruluşların geçmiş yıllara ait bilanço ve netice hesapları ile faaliyet raporlarından denetimleri tamamlananlara dair raporu  (Sayı : 1-162) (Dağıtma tarihi : 7.1.2003) (Rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.1.2003 tarihli 18 inci Birleşim Tutanak Dergisine eklenmiştir.)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

 

1.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.1.2003)