5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Başkanlık Makamının 21.06.2005 tarihli ve 5888 sayılı onayı ile Etik Komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır.

Etik Komisyonu, Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek; personelin görevlerini adalet, dürüstlük, saydamlık, nezaket ve saygı gibi etik davranış ilkeleri doğrultusunda yerine getirmelerini sağlamak, etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Başkanlık Makamının 26.02.2014 tarihli ve 166592 sayılı onayıyla yeniden görevlendirilmiştir.

 

TBMM ETİK KOMİSYONU BAŞKAN ve ÜYELERİ

BAŞKAN
Av. Mehmet Cevdet YAŞAR
Hukuk Hizmetleri Başkanı

ÜYELER
Naim ÇOBAN
Strateji Geliştirme Başkanı

Ahmet YURTMAN
Milletvekili Hizmetleri Başkanı