TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA
'MİLLİ EGEMENLİK VE TEMSİL' ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
20-21 Nisan 2020
TBMM/ANKARA

Bilindiği üzere 2020 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılıdır. Türkiye’de milli egemenliğin kurumsallaşması süreci açısından çok önemli olan bu yıldönümü TBMM tarafından kapsamlı etkinliklere konu edinilecektir. Bu çerçevede planlanan önemli etkinliklerden bir tanesi de “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında ‘Milli Egemenlik ve Temsil” başlıklı uluslararası sempozyumudur.

Parlamentolar, egemenlik ve milli irade kavramları arasındaki ilişkiselliğin kendisini en somut şekilde açığa vurduğu ve tüm boyutlarıyla tecelli ettiği mekanlardır. Milli egemenliğin tecelligahı olan bu kurumlar, kadim insanlık tarihindeki uzun soluklu ve geniş kapsamlı siyasal ve toplumsal mücadelelerin sonucunda şekillenmiş; bireysel ve kolektif iradenin eşzamanlı olarak temsil edildiği mekanlar olarak evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bu niteliği dolayısıyla, gerek varlığı gerekse tanımı bakımından küresel düzeyde onanmış bir olgusallığa tekabül eden parlamento kavramı; kendisine yüklenen rol ve işlevlerin taşıdığı ya da taşıması gereken standartları, içinde neşet ettiği yerel bağlamın tercih, öncelik ve ihtiyaçlarına göre belirleyen muhtelif yorumlara dayalı olarak çeşitli isimlerde ve biçimlerde tezahür edebilmektedir.

Modern demokrasilerin temel kurumlarından biri olan parlamento kavramının Türk siyasal geleneği bağlamında oldukça köklü ve zengin bir tarihsel arka plana istinat ettiği bilinmektedir.

Türk siyasi geleneğinde demokrasi ve siyasal temsil kültürü dünyadaki birçok ülkeden daha köklü olmak üzere yaklaşık iki yüz yıllık geçmişe sahiptir. 1860’lı yıllarda başlayan temsil ve meclis tartışmaları 1876 yılında anayasanın ilanı ile neticelenmiş, 1877 yılında ise Meclisi Mebusan adıyla ilk seçimli parlamento deneyimi yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı ve akabinde İstanbul’un işgali sonrası kapanan meclis, bağımsızlık mücadelesini yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi adıyla 23 Nisan 1920 tarihinde yeniden açılmıştır. Bu etkileyici demokrasi ve temsil tarihi içinde, TBMM çok ayrı bir değere sahiptir. Özellikle bağımsızlık mücadelesini yönetme ve kurucu meclis rollerini üstlenen, tam egemenlik, özgürlük ve yeni bir devlet kurma işlevlerini başarıyla bir araya getiren ve bu süreçte siyasal temsilin en güzel örneklerinden birini hayata geçiren TBMM, bu özelliklerine rağmen yeterince araştırılmamış bir kurumdur. TBMM’nin etkileyici tarihi, bilim insanlarının temsil, egemenlik, yasama ve siyasal sistemleri anlayabilmesi için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun yüzüncü yılına tekabül edecektir. Bir asırlık tarihi boyunca TBMM, Türk siyasal hayatının en önemli kurumu olmuş ve farklı dönemlerde demokrasinin kalesi olarak işlevlerini yürütmüştür. Bu bir asırlık dönem içinde, 4 farklı anayasa, çeşitli siyasal rejimler ve pek çok darbeyle karşılaşan TBMM, tüm zorluklara rağmen Türk siyasal hayatının vazgeçilmez bir kurumu olarak varlığını sürdürmüştür.

Bu etkileyici mirası anlamak ve kutlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu iş birliğinde 20-21 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum, siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, sosyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden konunun önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmeyi, farklı disiplinlerin bakış açıları ve farklı ülke tecrübelerinden hareketle, egemenlik ve temsil konusunda çağdaş gelişmeler ışığında yeni akademik yaklaşımların tartışıldığı akademik bir platform oluşturmayı ve konuyla ilgili yeni açılımları gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sempozyumun önemli amaçlarından birisi de yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek, TBMM’ni karşılaştırmalı parlamento çalışmalarının önemli odaklarından biri yapmaktır. Söz konusu sempozyum, farklı yaklaşımlar ve yöntemlerle çalışan bilim insanlarının üretken etkileşimler içine girmesini sağlayarak, temsil kavramını, batı-merkezli paradigmaların ötesine taşıyacak ve TBMM’yi ve genel olarak Türkiye’de temsil, egemenlik ve demokrasi kavramlarını merkeze alarak karşılaştırmalı parlamento çalışmalarına katkıda bulunma zemini oluşturacaktır. Bu bağlamda Sempozyum, milli egemenlik ve temsil konusunu doğrudan ilgilendiren küresel ve yerel düzeyde “demokrasi açığı” tartışmalarını konu ederek, bu alanda ülkemizdeki gelişmeleri bilimsel olarak ortaya koymayı hedeflemektedir.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin seçiminde TBMM’nin yüz yıllık tarihine ışık tutacak çalışmalara da yer verilecektir. Özellikle, önemli bir çalışma alanı olarak TBMM’yi, temsil ve demokrasi kavramlarını daha iyi anlamamızı sağlayacak, gerek içerik ve gerekse yöntem olarak nitelikli çalışmaların sempozyuma dahil edilmesi temel hedeftir. Sempozyuma gönderilecek bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir.SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI

Egemenlik ve Temsil Kavramları

Seçim Sistemleri ve Demokrasi

Temsil, Parlamenter Davranış ve Demokrasi

Türkiye'de Parlamento TarihiSEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru ve Özet
Sempozyum, yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Sempozyum Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yapılacaktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri özeti önerilerinin 31 Ocak 2020 tarihine kadar egemenlik2020.org web sayfasından gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri önerileri sempozyum konularına, bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri'nce değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 31 Mart 2020 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Tam metni gönderilmeyen bildiriler Sempozyum Programı'na dahil edilmeyeceklerdir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kongreye Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Sempozyumda sunumlar 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.Tam Metin Gönderme

Kabul edilen ve sunulan bildirilerin tam metinlerinin 31 Mart 2020 tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde Word dosyası olarak egemenlik2020.org web sitemiz üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu'nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı'na dâhil edilecektir.


Önemli Tarihler

Özet Gönderim Son Tarihi: 31 Ocak 2020

Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 15 Şubat 2020

Sempozyum Programının İlanı: 31 Mart 2020

Sempozyum Tarihi: 20-21 Nisan 2020


Sempozyum Yeri

‘Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100. Yılında ‘Milli Egemenlik Ve Temsil' Uluslararası Sempozyumu' Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecektir.


Önemli NotlarSempozyum Onur Kurulu

 • Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP (TBMM Başkanı)
 • Prof. Dr. Yusuf TEKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü)
 • Prof. Dr. Refik TURAN (Türk Tarih Kurumu Başkanı)


 • Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Prof. Dr. Yusuf TEKİN (AHBVÜ Rektörü)


 • Sempozyum Düzenleme Kurulu (Alfabetik sırayla)

 • Emre AKBULUT, TBMM
 • Semih AKTEKİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Zakir AVŞAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Sabri ÇİFTÇİ, Kansas State University
 • Kemal GÖRMEZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Şeref İBA, TBMM
 • Güray KIRPIK, Türk Tarih Kurumu
 • M. Ali KUMBUZOĞLU, TBMM
 • Necip Fazıl KURT, TBMM
 • İbrahim SARITAŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Kemal ŞAMLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


 • Sekretarya

 • Arş. Gör. Mesut Aslan, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Gökhan Bitmiş, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Kadir Ertaç Çelik, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Kadir Özhan Değirmencioğlu, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Sertaç Demirci, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Dr. Murat Erdoğan, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Deniz Koçak Ertürk, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Rüştü Kaya, AHBVÜ
 • Arş. Gör. Ali Şahin Kılıç, AHBVÜ
 • Batıkan Aksoy, TBMM Yasama Uzmanı
 • Selay Gökalp Güneş, TBMM Yasama Uzmanı
 • Gökalp İzmir, TBMM Yasama Uzmanı
 • Deniz İmamoğlu, Türk Tarih Kurumu, Uzman
 • Naim Yavuz Ünlü, Türk Tarih Kurumu, Uzman
 • Yunus Pustu, Türk Tarih Kurumu, Uzman


 • Bilim Kurulu (Alfabetik sıraya göre düzenlenmiştir)

 • Prof.Dr. Murat AKÇAKAYA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Birol AKGÜN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Eduardo ALEMAN, University of Houston
 • Prof. Dr. Haluk ALKAN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ, Aksaray Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ömer ANAYURT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Çetin ARSLAN, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof. Dr. Faruk ATAAY, Akdeniz Üniversitesi
 • Prof. Dr. Muhittin ATAMAN, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ender Ethem ATAY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ahmet Kemal BAYRAM, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bünyamin BEZCİ, Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan BURAN, Trakya Üniversitesi
 • Prof.Dr. Kudret BÜLBÜL, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof.Dr. Halis ÇETİN, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayhan CEYLAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşe Aslıhan ÇELENK, Adana Alpaslan Türkeş Bilim Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ayşegül Komsuoglu ÇITIPITIOĞLU, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. İsmail COŞKUN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN, Kırıkkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Polis Akademisi
 • Prof. Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ, Pamukkale Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tanel DEMİREL, Çankaya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Fatih DUMAN, Hitit Üniversitesi
 • Prof. Dr. Musa EKEN, Sakarya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Tevfik ERDEM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdurrahman EREN, İstanbul Üniversitesi
 • Prof. Dr. Özer ERGENÇ, Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ö. Faruk GENÇKAYA, Marmara Üniversitesi
 • Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ, AHBVÜ
 • Prof. Dr. M. Şükrü HANİOĞLU, Princeton Üniversitesi
 • Prof. Dr. Abdülhamit KIRMIZI, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Prof. Dr. Güray KIRPIK, Gazi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Akif KİREÇÇİ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Prof. Dr. Philip Lord Norton of LOUTH, University of Hull
 • Prof. Dr. Melissa MARSCHALL, Rice University
 • Prof. Dr. Mustafa Çağatay OKUTAN, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Erdal ONAR, Bilkent Üniversitesi
 • Prof. Dr. Murat ÖNDER, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK, İstanbul Medipol Üniversitesi
 • Prof. Dr. Thomas SAALFELD, University of Bamberg
 • Prof. Dr. Hüseyin SADOĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY, Uludağ Üniversitesi
 • Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU, Hacettepe Üniversitesi
 • Prof.Dr. Mehmet ŞAHİN, Polis Akademisi
 • Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, Aksaray Üniversitesi
 • Prof. Dr. Şule TOKTAŞ, Kadir Has Üniversitesi
 • Prof. Dr. Gülgün Erdoğan TOSUN, Ege Üniversitesi
 • Prof. Dr. H. Bahadır TÜRK, Çankaya Üniversitesi
 • Prof. Dr. Turgay UZUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR, Cumhurbaşkanlığı
 • Prof. Dr. Atilla YAYLA, Medipol Üniversitesi
 • Doç. Dr. Semih AKTEKİN, Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mustafa ALTUNOĞLU, Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Fahri BAKIRCI, TOBB Üniversitesi
 • Doç. Dr. Sabri ÇİFTÇİ, KANSAS STATE UNIVERSITY
 • Doç. Dr.Ozan ERGÜL, TOBB Üniversitesi
 • Doç. Dr. Şeref İBA, TBMM
 • Doç. Dr. Amie KREPPEL, University of Florida
 • Doç. Dr. Tuncay ÖNDER, Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Yasar SALİHPAŞAOĞLU
 • Doç. Dr. Yasin SÖYLER, Cumhurbaşkanlığı
 • Doç. Dr. Cennet USLU, Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ, George Mason University