Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı 27. Dönem 2. Yasama Yılı 45. Birleşim 15/Ocak /2019 Salı
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 90 sayfadır.

Görüşmekte olduğumuz 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 33'üncü maddesinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi üzerine söz aldım.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki: Şimdiye kadar adrese teslim olarak yapılmış olan ihalelerde yine adrese teslim olarak kurtarmaya yönelik olarak müteahhitlere yapılan bir kıyak düzenlemesinin ortaya çıktığını belirtmek isterim. Şimdi, müteahhitlere işler veriliyor, özellikle yandaş müteahhitlere veriliyor, onlar güzel paralar kazanıyor, kazandığı zaman çok güzel ama zarar ettiği zaman Meclisimizde bir kanun düzenlemesiyle onları kurtarmaya yönelik bir düzenleme yapmaya kalkıyoruz; kesinlikle bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Türkiye'de bir kriz, bir sıkıntı, bir fiyat artışı, bir enflasyon söz konusu ise de bunların değerlendirmesinin genel anlamda yapılarak bir fiyat farkıyla bunların giderilmesi ve hizmetlerin devamının bu şekilde sürdürülmesi daha uygun iken maalesef, burada kestirmeden bir düzenlemeyle, müteahhitlere her an almış oldukları bu ihaleden vazgeçmek ve devretmek ve devrederken de üzerinden herhangi bir damga vergisi alınmadan bir kolaylık sağlama düzenlemesi yapılmak isteniyor.

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu düzenlemeyle ilgili olarak, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren müteahhitlerin altmış gün içinde müracaatı hâlinde, gerek devir gerekse fesih noktasında, idarenin de takdiri alınmak suretiyle bu şekilde bir değişimin söz konusu olabileceği söyleniyor. Şimdi, burada idareye takdir yetkisi vermek kesinlikle uygun değildir diye düşünüyorum. Mademki genel anlamda bir düzenleme yapılıyor, bu düzenleme çerçevesinde, kim feshetmek istiyorsa kim devretmek istiyorsa idarenin takdirine bağlı kalmadan bu işlemlerin yapılması hiçbir suistimale, hiçbir kayırmaya mahal vermeden gerçekleşecek bir düzenleme olabilir diye belirtmek istiyorum.

Şimdi, bu maddenin geçmesi hâlinde, değerli arkadaşlarım, öyle muğlak maddeler de var, hiçbir somut gerekçeye bağlanmadan, idarenin takdir yetkisi kullanarak… Bunu tamamen idarenin takdirine ve onun değerlendirmesine bağlı kılmanın her zaman uygun düşmeyeceğini ve suistimal edilebileceğini belirtmek istiyorum. Ayrıca kamu ihalesine daha önce girip de bu yandaşların fiyat kırması yüzünden ihale kaybetmiş olan firmaların da bu konuda çok büyük zararlarının olacağı da göz ardı edilmemelidir.

Bu düzenlemeyi net bir teknik maddeyle yapmak varken, bir fiyat farkı çıkarılarak bunları düzenlemek, yürütmek varken tamamen yandaşa sıfır maliyetli biçimde kamu yükümlülüklerinden, cezai yaptırımlardan kurtulma imkânı vermenin de doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Kamu ihalesi sözleşmesi feshedildiği ya da devredildiği için yarım kalan işten dolayı mağdur edilen vatandaşa ve zarara uğratılan kamu kesimine dönük hiçbir tazminat ödenmeden bu işin bitirilmesi esas alınmaktadır.

Yine, kamu ihalesinde aldığı işi tamamlamayan firma sözleşmeyi feshettiğinde yeni ihale açılabilecek, onun yerine işaret edilen başka bir firmaya bu işler daha farklı bir şekilde, yine verilebilecek, yine yeni yandaşlar para kazanma yolunu böylelikle bulmuş olacak.

Ayrıca, fesih sözleşmesi veya devir sözleşmesi sırasında ortaya çıkacak damga vergisi de alınmayarak böylelikle müteahhitlere daha çok kolaylıklar, imkânlar sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, ihaleyi almış olan ve işi yarım bırakacak olan bu müteahhitlerin de yine teminat mektuplarını hiçbir itiraza mahal kalmadan da iadesi söz konusudur ki, bu, tamamen gerçekten yandaş müteahhitlere yapılabilen ve Türkiye'de şimdiye kadar hiçbir şekilde, hiçbir zaman yapılmamış olan bir kıyak düzenlemedir ki, kesinlikle işin aslında bunu da kabul etmek mümkün değildir diye belirtiyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Arslan.

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

Diğer önergeyi okutuyorum:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 33'üncü maddesi ile 4735 sayılı Kanun'a eklenen geçici 4'üncü maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "30/6/2018 tarihinden" ibaresinin "31/8/2018 tarihinden" şeklinde, "yüklenicinin yazılı başvurusu ve" ibaresinin "yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak" şeklinde değiştirilmesini ve fıkraya aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.

"Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir."

Cahit Özkan Mehmet Doğan Kubat Recep Özel

Denizli İstanbul Isparta

55

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki