Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 3. Yasama Yılı
54. Birleşim 03/Şubat /2005 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 27 sayfadır.

İstanbul Hanımlar Platformu, Hayat Vakfı, sağlık alanında Yeryüzü Doktorları, işadamlarımız ile PASİAD, Avrupa'daki Türklerin kurduğu birçok sivil toplum kuruluşu orada insanların acılarını dindirmek ve yardım ellerini uzatmak için canla başla çalışıyorlar. Benim haberdar olamadığım birçok gönüllü kuruluş, felaketin acılarını hafifletmek için çalışmalarını ayrıca sürdürmektedir. Bütün bunlara teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Endonezya'yla tarihî dostluğumuz var. Dolayısıyla, ülkemiz, Endonezya'nın toprak bütünlüğüne de ayrıca büyük bir hassasiyetle önem vermektedir.

Türkiye'nin bölgeye yapacağı her türlü yardım, mutlak anlamda halk tarafından bir karşılık bulacak; çünkü, bu tarihî ilişkilerin getirdiği bir sonuçtur. Ülke çapındaki infak seferberliği mutlak anlamda devam etmeli.

Sayın Başkan, değerli miletvekilleri; huzurunuzda, tüm insanlığı, deprem felaketine karşı yardım ederek arınmaya çağırıyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gündüz.

Gündemdışı ikinci söz isteği, yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisiyle ilgili, Balıkesir Milletvekili Sayın Sedat Pekel'e aittir.

Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

Konuşma süreniz 5 dakika.

2. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, rüzgâr enerjisinin ülkemiz açısından önemine ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in cevabı

SEDAT PEKEL (Balıkesir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; rüzgâr enerjisinin ülkemiz açısından önemi üzerine gündemdışı söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, fosil yakıt kaynaklarının sınırlı oluşu ve ortaya çıkan çevresel sorunlar nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynakları, tüm dünyada giderek artan bir ilgi görmektedir. Bu bağlamda, pek çok ülke, 2010 yılında elektrik enerjisi ihtiyaçlarının yüzde 10'unu rüzgâr enerjisinden karşılamayı planlamaktadır; çünkü, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle ve dalga gibi yenilenebilir enerji kaynakları arasında elektrik üretimi konusunda en fazla ümit veren enerji kaynağıdır.

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin enerji talebi her yıl artmaktadır. Genel enerji talebimizin 2010 yılında 126 000 000 ton eşdeğer petrol, 2020 yılında ise 222 000 000 TEP'e ulaşması beklenmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olan enerji kaynaklarının çeşitlilik bakımından neredeyse tamamına sahip ülkemiz, varlık içinde yokluk çekmektedir. 2003 yılı itibariyle birincil enerji talebinin ancak yüzde 28'i yerli kaynaklarla karşılanmıştır. Yani, Türkiye, enerji ithalatçısı bir ülke konumunda bulunmaktadır.

Değerli milletvekilleri, son yıllarda izlenen yanlış enerji politikalarıyla sektörde büyük oranda dışa bağımlılık ortaya çıkmıştır. Öyle ki, elektrik enerjisi sektörüne bakacak olursak, ülkemizin hidrolik enerjide potansiyelinin yüzde 35'i devrede, yüzde 9'u inşa halinde, yüzde 56'sı ise atıl durumdadır. Elektrik enerjisine dönüşebilecek jeotermal potansiyeli 350 megavat olmasına karşın, bunun yalnızca 20 megavatı değerlendirilebilmektedir. Elektrik enerjisi üretiminde yüzde 35 oranında doğalgaz kullanımına yönelinmiştir. Böylelikle, hem elektrikte marjinal maliyetler artmış hem de doğalgazda dışa bağlanılarak ciddî bir risk üstlenilmiştir.

Türkiye'nin rüzgâr enerjisi, bugünkü koşullarda, potansiyel olarak yaklaşık 28 000 megavattır ve bunun yaklaşık 10 000 megavatı ekonomik olarak kullanılabilir durumdadır; ancak, bugün, rüzgâr enerjisi kurulu gücü 19 megavattır. Bu da, 28 000 megavatın yanında çok küçük bir rakam olarak kalmaktadır.

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki, özellikle rüzgâr enerjisindeki yatırımların artırılması, rüzgâr potansiyelinden faydalanılması bir zorunluluk haline gelmektedir; çünkü, mevcut ve yeni kaliteli petrol ve kömür rezervlerinin sınırlı olması, termik santralların elektrik üretimi veriminin yüzde 35 gibi düşük seviyelerde olması, nükleer enerjiden elektrik üretilmesi durumunda da uranyum rezervlerinin yaklaşık kırk yıl süreyle iki santral kapasitesini karşılayacak düzeyde seyretmesi, çevreye verilecek zararlar, Türkiye'nin 2010 yılında yaklaşık 60 000 megavat kurulu elektrik santralı kapasitesine ihtiyacı olması gibi etkenler gözönünde bulundurulduğunda, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere, jeotermal, güneş, biyokütle ve dalga enerjisi gibi kaynaklar önplana çıkmaktadır. Ülkemizde, bu tür enerji kaynakları politikalarında belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu yaklaşım, belirli ve takip edilen bir rüzgâr enerjisi politikasının da olmaması sonucunu doğurmaktadır.

Değerli milletvekilleri, rüzgâr türbini teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve elektrik üretim maliyetinin alışılmış güç santrallarıyla rekabet edebilecek seviyelere gelmesi, rüzgâr enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, rüzgâr enerjisinden üretilecek elektrik enerjisinin maliyeti, mevcut rüzgâr hızı dolayısıyla üretilecek enerji miktarı, türbin maliyetleri ve kurulacak santralla ilgili maliyetlerin finansman koşullarına göre değişmektedir. Rüzgâr elektrik santralının kurulabilmesi için, günümüz teknolojisi ve ekonomisine göre, yıllık ortalama rüzgâr hızı, türbin seviyesinde 6,5 metre/saniyeden büyük olmalıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Pekel, mikrofonu açıyorum; tamamlayın konuşmanızı lütfen.

SEDAT PEKEL (Devamla) - Bu açıdan değerlendirildiğinde, Balıkesir ve özellikle Bandırma İlçesi ve Kapıdağ Yarımadası, Türkiye'nin rüzgâr atlasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yani, Bandırma'nın rüzgâr enerjisi açısından oldukça elverişli olduğu görülmektedir. Özel firmalar tarafından, Bandırma'da rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans alınmış ve Bandırma'nın doğusunda 15 megavatlık, yılda yaklaşık 65 000 000 kilovat/saat elektrik üretimi yapabilecek bir rüzgâr santralının kurulması için anlaşma imzalanmıştır. Çevre dostu enerji kaynağının Bandırma'da kullanılması sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, Çevre ve Orman Bakanlığı aşamasındaki bürokratik işlemlerin hızlandırılarak bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sayın milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, dikkat çekmek isterim ki, ülkemizde, elektrik enerjisi alanında rüzgâr enerjisi kaynakları kullanımını özendirecek teşvik uygulamaları, dünyadaki örnekleri incelenerek ve toplumsal fayda önplanda tutularak hayata geçirilmelidir. Bu politikaların yaşama geçirilmesi yönünde, üniversiteler ile ilgili meslek odalarının da içinde

8

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki