Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
27. Dönem 2. Yasama Yılı
92. Birleşim 20/Haziran/2019 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 60 sayfadır.

ülkeye sokmamakta ısrarlı.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun Sayın Türkkan.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Bu konudaki bu ikilemi çözersek, bu gibi tenakuzları giderirsek Doğu Türkistan'daki Türkler biraz daha umutla bakacaktır bizlere.

Teşekkür ediyorum, sağ olun.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

1.- İYİ PARTİ Grubunun, Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve arkadaşları tarafından, Doğu Türkistan'da tatbik edilen politikalar nedeniyle Uygur Türklerinin yaşadığı sorunların tespiti, "yeniden eğitim kampları" denilen toplama kampları uygulamasının araştırılması, soydaşlarımızın maruz kaldığı sistematik baskının incelenmesi, Çin yönetimi tarafından gerçekleştirilen ağır ve kitlesel insan hakları ihlallerinin araştırılması ve bu soruna yönelik çözüm yollarının geliştirilmesinde Türkiye'nin sağlayacağı katkıların belirlenmesi amacıyla 20/6/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 20 Haziran 2019 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi (Devam)

BAŞKAN - İYİ PARTİ Grubu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.

LÜTFÜ TÜRKKAN (Kocaeli) - Doğu Türkistan da reddedilmemeliydi ya!

İBRAHİM HALİL ORAL (Ankara) - Konuşmayı niçin yaptınız?

IV.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

2.- Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in, Doğu Türkistan'ın lideri İsa Yusuf Alptekin'i rahmetle andığına ilişkin konuşması

BAŞKAN - Ben de buradan İsa Yusuf Alptekin Beyefendi'yi rahmetle anıyorum.

VI.- ÖNERİLER (Devam)

A) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam)

2.- HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç tarafından, Türkiye'deki mültecilerin karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla 20/6/2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 20 Haziran 2019 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi

BAŞKAN - Halkların Demokratik Partisi Grubunun İç Tüzük'ün 19'uncu maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım.

20/6/2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Danışma Kurulu 20/6/2019 Perşembe günü (bugün) toplanamadığından, grubumuzun aşağıdaki önerisinin İç Tüzük'ün 19'uncu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim.

Hakkı Saruhan Oluç

İstanbul

Grup Başkan Vekili

Öneri:

20 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç tarafından (2792 grup numaralı) Türkiye'deki mültecilerin karşılaştığı sorunların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşmelerinin 20/6/2019 Perşembe günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir.

BAŞKAN - Önerinin gerekçesini açıklamak üzere, önerge sahibi Halkların Demokratik Partisi Grubu adına Sayın Toğrul.

Buyurun. (HDP sıralarından alkışlar)

HDP GRUBU ADINA MAHMUT TOĞRUL (Gaziantep) - Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yine, ekranları başında bizi izleyen yurttaşları da buradan saygıyla selamladığımı ifade etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Mültecilerin maruz kaldığı ayrımcı, ırkçı uygulamalar da maalesef hem ülkemizde hem dünyada giderek artıyor.

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Nisan 2019 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli, 169 bin Afgan, 143 bin Iraklı, 35 bin İranlı, 4.800 Somalili ve diğer uyruklardan da 10.800 olmak üzere yaklaşık 3,99 milyon sığınmacının olduğu rapor ediliyor. Aslında gerçek rakamların bunların çok üzerinde olduğunu da herkes tahmin edebilir. Mevcut durumda aslında Türkiye son beş yıldır dünyada en çok sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır.

Yine Göç İdaresinin raporuna göre ise geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 16 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla 125.936 kişi olarak açıklanmıştır. Sığınmacı olarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin yalnızca 3,49'u kamplarda kalabiliyor.

19

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa