Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 1. Yasama Yılı
7. Birleşim 11/Temmuz /2011 Pazartesi
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 56 sayfadır.

BAŞKAN - Sayın İnce, bir saniye…

MUHARREM İNCE (Yalova) - Önce yeminimi edeyim.

BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen…

MUHARREM İNCE (Yalova) - Önce yeminimi etmek istiyorum. Beni öne alırsınız herhâlde değil mi arkadaşlar? (CHP sıralarından "Evet" sesleri, alkışlar)

BAŞKAN - Sayın İnce, alfabetik sıraya önce siz uymuyorsunuz.

Yemininizi edin Sayın İnce.

Buyurun.

YALOVA:

Muharrem İnce

BAŞKAN - Sayın İnce, tutumum hakkında lehte mi aleyhte mi söz istiyorsunuz, onu belirtin.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Başkanlık Divanının tutumunun aleyhinde söz istiyorum.

BAŞKAN - İki dakika süre veriyorum.

Buyurun.

IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER

1.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın seçim çevresi ve soyadına göre alfabetik sırası geldiği hâlde isminin okutulmaması nedeniyle Başkanın tutumu hakkında

MUHARREM İNCE (Yalova) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Biz Büyük Millet Meclisini boykot etmedik, yaptığımız bir protesto değildir. Bir gazi Meclisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir meclisi protesto etmek, boykot etmek bizim haddimiz de değildir, hakkımız da değildir. (CHP sıralarından alkışlar) Biz bir toplumsal duyarlılık oluşturmak istedik, biz millet iradesine saygı istedik. Biz milletin oyunun peşine düştük, milletin oyu burada temsil edilsin istedik. Bizim yaptığımız, sadece milletvekili arkadaşlarımızın buraya gelmesi değildir, milletin haklarına, milletin oyuna sahip çıktık. (CHP sıralarından alkışlar) 2002 yılında millet iradesinden söz edenler, "Muhtar bile olamaz." denildiği zamanda, burada Cumhuriyet Halk Partisinin oylarıyla Anayasa değiştirildiği zaman milletvekilliği, başbakan olma yolu açıldığı zaman bize teşekkür edenler, ne yazık ki aradan geçen dokuz yıl içerisinde millet iradesini unuttu.

Biz arkadaşlarımıza dokunulmazlık istemiyoruz. Biz arkadaşlarımıza ayrıcalık istemiyoruz. Biz arkadaşlarımıza af da istemiyoruz. Biz arkadaşlarımızın adil bir şekilde yargılanması sürsün… Ama Büyük Millet Meclisine gelip yemin etmeleri engellendiği gibi, şimdi adlarının okunması da engelleniyor. İşte buna sessiz kalamayız. Lütfen adını okuyunuz. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Kâtip Üye, Sayın Balbay'ın, Sayın Haberal'ın, Sayın Engin Alan'ın ve diğer arkadaşlarımızın, bugün yemin etmeye gelemeyen milletvekillerinin adlarını okumaya mecburdur. Bu bir keyfî tutum olur, İç Tüzük ihlali olur, haksızlık olur, vicdansızlık olur, demokrasiye karşı dik durmak olur.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, tutumunuzun lehinde söz almak istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş.

GÜRKUT ACAR (Antalya) - Yemin devam ederken söz kesilmez Değerli Başkan. Lütfen… Yani hata yapıyorsunuz, bu bir usul hatasıdır.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş.

İki dakika süre veriyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Biraz önce Grup Başkan Vekili Arkadaşımız bir konuyla ilgili görüşlerini beyan ettiler. İç Tüzük'ün 3'üncü maddesi açık ve net, 3'üncü madde der ki: Milletvekilleri seçildikten itibaren ilk birleşimde yemin ederler ve ilk birleşimde yemin ederken il sırasına göre ve soyadı sırasına göre çağrılır. İlk birleşimde bazı siyasi partilere mensup arkadaşlarımız yemin etmediklerinden dolayı -arkasından 3'üncü maddenin son fıkrasını okuduğunuz takdirde- milletvekilleri bulundukları süre içerisinde ilk birleşimin başında yemin için çağrılır.

9

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa