Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
24. Dönem 1. Yasama Yılı
7. Birleşim 11/Temmuz /2011 Pazartesi
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 56 sayfadır.

Şu anda Meclis Başkanlığının yaptığı karar, milletvekillerini, 135 civarındaki yemin etmeyen milletvekilini burada tanıma imkânı da bulunmadığından dolayı, milletvekili arkadaş buraya gelip: "Ben şuranın milletvekiliyim, adım da şu." diye yemine başlaması olmayacağından dolayı ve belki Meclis Başkanlık Divanının da milletvekillerini tanıma imkânı ve fırsatı bulunmadığından dolayı bu usul tercih edilmiştir.

Başkanlık Divanının yaptığı iş de, ki 7 Temmuz tarihinde bu 2 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olamayacaklarıyla ilgili beyan ifade edilmiş ve ondan dolayı da okunmamaktadır.

Şu anda yapılan işlem, milletvekili arkadaşlarımızın sırayı takip edebilmeleri açısından ve o anlamda da baktığımızda burada herhangi bir kargaşaya, karmaşaya meydan vermemek için il sırasına göre yapılan bir uygulamadır.

Meclis Başkanlık Divanının yaptığı uygulamanın doğru olduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Elitaş.

MUHARREM İNCE (Yalova) - Sayın Başkan, anlaşıldı ki siz Başkanlık Divanından arkadaşlarımızın adını okumayacaksınız. O zaman bizim en genç üyemiz, Mustafa Balbay'ın adını anons eder misiniz?

BAŞKAN - Lütfen Sayın İnce...

Sayın milletvekilleri...

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Mustafa Balbay. (CHP sıralarından alkışlar)

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan...

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Mustafa Ali Balbay ile Sayın...

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, ikinci sözü istiyorum. 69 açıktır, 2 kişiye lehte, 2 kişiye aleyhte... (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Buyurun.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan 2 kişi şartı yok ki orada.

BAŞKAN - Önce yemininizi eder misiniz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, usul tartışması mı, yemin mi efendim bu?

HALUK KOÇ (Samsun) - Usul tartışmasında 2 kişi lehte 2 kişi aleyhte Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkanım, yemin mi, usul tartışması mı?

BAŞKAN - Sayın Koç, önce yemininizi eder misiniz?

HALUK KOÇ (Samsun) - Evet, yeminimi ediyorum.

III.- ANT İÇME (Devam)

1.- Milletvekillerinin ant içmesi (Devam)

SAMSUN:

Ahmet Haluk KOÇ

BAŞKAN - Buyurun Sayın Koç.

İki dakika süre veriyorum.

IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER (Devam)

1.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın seçim çevresi ve soyadına göre alfabetik sırası geldiği hâlde isminin okutulmaması nedeniyle Başkanın tutumu hakkında (Devam)

HALUK KOÇ (Samsun) - Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.

İç Tüzüğün…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan…

HALUK KOÇ (Devamla) - Sözümü kesmezseniz Sayın Elitaş …

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?

HALUK KOÇ (Devamla) - Müsaade edin de ben söz aldım onu yerine getireyim.

BAŞKAN - Sayın Elitaş, bir saniye…

10

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa