Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 5. Yasama Yılı
17. Birleşim 09/Kasım /2006 Perşembe
Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa
Tutanak toplam 66 sayfadır.

67.- İstanbul Milletvekili Berhan ŞİMŞEK'in, Kral TV'nin TMSF'ye devrinden sonraki yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/18675) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/10/2006)

68.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, Çorum saat kulesi restorasyonu ihalesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/18676) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

69.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat YÜCESAN'ın, Gümrük Müsteşarlığı logosundaki İngilizce ibareye ilişkin Devlet Bakanından (Kürşad TÜZMEN) yazılı soru önergesi (7/18677) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

70.- Yozgat Milletvekili Emin KOÇ'un, TRT'deki bir yayın kesintisine ve teknik personele ilişkin Devlet Bakanından (Beşir ATALAY) yazılı soru önergesi (7/18678) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/10/2006)

71.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN'in, vefat eden bir vatandaşın salâsının verilmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet AYDIN) yazılı soru önergesi (7/18679) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/10/2006)

72.- Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT'un, sınıfta kalan öğrencilerle ilgili bir uygulamaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/18680) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/10/2006)

73.- İzmir Milletvekili Yılmaz KAYA'nın, bir milletvekilince yapılan TBMM'de asılı tablolara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18681) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

74.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, Florya Atatürk Köşkü bahçesindeki inşaata ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/18682) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/10/2006)

Meclis Araştırması Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili Güldal OKUDUCU ve 43 Milletvekilinin çocuklara yönelik cinsel sömürünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/389) (Başkanlığa geliş tarihi: 9/11/2006)

9 Kasım 2006 Perşembe

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL

KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Mehmet DANİŞ (Çanakkale)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17'nci Birleşimini açıyorum.

Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim.

Konuşma süreleri beşer dakikadır. Hükûmet bu konuşmalara cevap verebilir. Hükûmetin cevap süresi yirmi dakikadır.

Gündem dışı ilk söz, Filistin-Gazze'de meydana gelen son gelişmelerle ilgili olarak söz isteyen Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'e aittir.

Sayın Gündüz, buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

IV.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

1.- Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, İsrail'in, Filistin'in Gazze ve Batı Şeria bölgelerine yönelik yürüttüğü "Güz Bulutları Operasyonunun" bölge halkı üzerindeki olumsuz etkilerine ve insani yardım koridoru açılmasının önemine ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün cevabı

SÜLEYMAN GÜNDÜZ (Sakarya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlıyorum.

İsrail'in, Filistin'in Gazze ve Batı Şeria bölgelerine yönelik yürüttüğü Güz Bulutları Operasyonu ve sonuçları hakkında söz almış bulunuyorum. Bu konuya geçmeden önce, ülkemizin birçok bölgesini etkileyen ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sel felaketinden ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şüphesiz, her felaket, yaşayanlar için büyüktür. Felaketten etkilenmiş olan vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz güçlüdür ve tüm yaraları saracaktır. Felaketlerde hayatını kaybetmiş olanların yakınlarına da başsağlığı diliyorum.

7

Önceki Sayfa Sonraki Sayfa