Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
21. Dönem 2. Yasama Yılı
3. Birleşim 06 Ekim 1999 Çarşamba

Ulaşmak İstediğiniz sayfa aralığını giriniz.
Font Küçült | Normal | Font Büyüt
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa
Tutanak toplam 51 sayfadır. Sorgulanan Sayfaların Yazıcı Versiyonu
Ağrı Milletvekilimiz Sayın Celal Esin'in Ağrı İlinin spor aktivitelerine, spor tesislerine gösterdiği duyarlılık için gerçekten teşekkür ediyorum. Bütün Ağrılı Milletvekili arkadaşlarımız da aynı duyarlılık içerisindeler, biliyorum; hep konuşuyoruz, tartışıyoruz.

Ağrı, söyledikleri gibi, ülkemize, çok önemli, büyük, yıldız sporcular yetiştirmiş bir ilimizdir. O nedenle, devlet, bütçe olanakları çerçevesi içerisinde, stadyum açısından da olsa, kayak tesisleri açısından da olsa, büyük hizmet götürmeye gayret etmektedir.

Kayak tesislerinde, tabiî, Bubi Dağında yapılan tesisler, yerel olanaklarla elektrik götürülemediği ve yol sorunu çözülemediği için şu anda işler durumda değildir; ama, Eleşkirt İlçesinde bir adet telesiyej tesisi inşaatı devam etmektedir.

Ülkemiz, bildiğiniz gibi, coğrafya açısından, kayağa da çok elverişli durumdadır. En başta Ağrı olmak üzere, diğer illerimizde de benzer tesisleri yapmaya, gençlerimize hazırlamaya gayret ediyoruz.

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım.

Soru cevaplandırılmıştır.

23. - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 54-56 ncı hükümetler döneminde göreve başlayan işçi ve memurların bakanlıklara göre dağılımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/82)

BAŞKAN - 23 üncü sırada yer alan, İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 54-56 ncı hükümetler döneminde göreve başlayan işçi ve memurların bakanlıklara göre dağılımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan var mı? Yok.

Soru ertelenmiştir.

24. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mukaddes değerlere hakaret niteliğindeki yayınlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/84)

BAŞKAN - 24 üncü sırada yer alan, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mukaddes değerlere hakaret niteliğindeki yayınlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

25. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Havaalanının isim ve sınır kapısı ilanının ne zaman yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı Abdulhalûk Mehmet Çay'ın cevabı (6/85)

BAŞKAN - 25 inci sırada yer alan, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Havaalanının isim ve sınır kapısı ilanının ne zaman yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Hazır.

Soru önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularıma Ulaştırma Bakanı Sayın Enis Öksüz'ün sözlü olarak cevap vermesini delaletlerinize arz ederim. 12.7.1999

Musa Uzunkaya

Samsun

1 - Uluslararası olarak yapılan Samsun Havaalanı, bugüne kadar "Çarşamba", "Çınarlık", "İlkadım" ve "Samsun 19 Mayıs Havaalanı" gibi isimlerle anılmaktadır. Bunların hangisi Samsun Havaalanının kesin adı olarak belirlenmiştir?

2 - Bu isim belirsizliği, içinde bulunduğumuz yaz aylarında 18 adet direkt yurtdışı geliş-gidişi yapılacak havaalanının, uluslararası seyahat açısından sıkıntısına vesile olmaktadır. İsim ve sınır kapısı ilanı ne zaman yapılacaktır?

3 - Havaalanı statüsünde hizmet veren DHM İşletmesinin, hava limanı statüsüne dönüştürülmesi düşünülüyor mu?

4 - Her tip uçağın iniş-kalkışına elverişli olan Samsun Havaalanının pistine paralel taksi yol yapılmaması eksikliğinin giderilmesi ile kargo, hangar ve soğuk hava depolarının yaptırılması düşünülüyor mu?

5 - 750 bin metrekare olduğu ifade edilen eski havaalanının, devlet ekonomisine rant olarak katılımı için satış yoluyla özelleştirilmesi düşünülüyor mu?

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, Devlet Bakanımız Sayın Abdulhalûk Mehmet Çay.

Süreniz 5 dakika efendim.

Buyurun.

DEVLET BAKANI ABDULHALÛK MEHMET ÇAY (Çorum) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 15.12.1998 tarihinde hava ulaşımına açılan ve 11.2.1998 tarihinden itibaren tarifeli seferlere başlanan Samsun-Çarşamba Havaalanının "Samsun-Çarşamba Hava Limanı" adıyla tescil ve "hava hudut kapısı" ilan edilmesi yönünde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, söz konusu

23

havaalanının "açık hava hudut kapısı" haline getirilmesine ilişkin kriter ve standartların tespiti ve eksiklerin giderilmesi hususundaki çalışmalar sürdürülmektedir.

Samsun-Çarşamba Havaalanına, paralel taksi yolu, kargo, hangar ve soğuk hava deposu yapımına, ihtiyaçlar doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda başlanılabilecektir.

Eski Samsun Havaalanının ekonomiye kazandırılması yönünde, satış işlemi de dahil, çeşitli alternatifler olup, bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir.

Saygıyla arz ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bakanım.

Soru cevaplandırılmıştır.

26. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki öğretmen açığına ve Millî Eğitim yatırım programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86)

BAŞKAN - 26 ncı sırada yer alan, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki öğretmen açığına ve Millî Eğitim yatırım programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

27. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, köy yolları yapımına ve Samsun İlindeki köy yolları çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/87)

BAŞKAN - 27 nci sırada yer alan, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, köy yolları yapımına ve Samsun İlindeki köy yolları çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlayacağız.

Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok.

Soru ertelenmiştir.

28. - Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Avrupa ülkelerinden yapılacak et ve canlı hayvan ithaline ve hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin soru önergesi Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (6/89)

BAŞKAN - 28 inci sırada yer alan, Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Avrupa ülkelerinden yapılacak et ve canlı hayvan ithaline ve hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmelerine başlıyoruz.

Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Hazır.

Soru önergesini okutuyorum :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim.

Oya Akgönenç

Ankara

Basın ve medyada yer alan, Avrupa Birliği ülkelerinden zamanı geçmiş et ve canlı hayvan ithali yapılacağının söylentilerinin doğruluk derecesi nedir?

1 - Ülkemizde geliştirilmesi için çalışılan hayvancılığın neden yeterince geliştirilemediğinin sebeplerinin araştırılması yönünde çalışmalarınız var mıdır?

2 - Yurdumuzda besi hayvancılığının geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

3 - Ülkemizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza gerekli krediler verilmesinde nasıl bir çalışmanız vardır?

4 - AB'den ithal edilecek olan yıllık 19 000 ton et ve 3 500 ton canlı hayvan ithalatı için gerekçeniz nedir?

BAŞKAN - Soruyu cevaplandırmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sayın Hüsnü Yusuf Gökalp.

Süreniz 5 dakikadır.

Buyurun.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sıvas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Doç. Dr. Oya Akgönenç'in sorusuna cevaben, hayvancılığın desteklenmesi amacıyla Bakanlığımızca yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum.

Türkiye'de hayvancılığın geldiği durum, maalesef, iç açıcı değil. Biz, Bakanlar Kurulumuzda bu konuyu birkaç kere gündeme alarak görüştük ve hazırladığımız projeleri de, yine, Bakanlar Kuruluna takdim edeceğiz.

Özellikle, hayvancılığı geliştirmede şu konular üzerinde, proje kapsamında duruyoruz: Birincisi, sunî tohumlama ve sunî tohumlama yoluyla doğan buzağıların teşvik edilmesi gerekli; bunun için proje geliştiriyoruz. Özel-tüzel kişi ve kuruluşlarca yeni

24

 
Başa Dön | Önceki Sayfa Sonraki Sayfa | Son Sayfa

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki