E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : 22 Şubat 1337 tarihli tarik mükellefiyeti nakdiyesi kanununa zeyil kanun lâyihası münasebetiyle
9 47 39:41
2 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : İcra Vekilleri Heyetinden umumi istihzah münasebetiyle
10 3 73:88 105:113
3 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Nevahi ve nevahi kanununun bazı mahallerde tecrübeten tatbiki ve sicilli nüfus kanun lâyihalariyle aşairi seyyarenin iskânı hakkındaki teklifi kanuninin şekli hazırı ile müzakerelerine mahal olmadığı gibi iadeleri de Dahiliye Vekâletince talep edilmekte olduğuna ve keyfiyetin Encümence de muvafık görüldüğüne dair mazbata münasebetiyle
10 9 301:302
4 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : 1340 senesi bütçesinin, fusul ve mevaddı muhtelifesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun münasebetiyle
10 10 348:349
5 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Zaptı sabık hakkında
10 11 355:357
6 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Mustafa paşa kazasının lağvı ile Resülâyn kazasının müceddeten teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle
10 16 469
7 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Beyoğlu ve Üsküdar vilâyetlerinin lağvedilerek kaza haline ifrağen idaresi hakkında kanun lâyihası ve Trabzon Mebusu Muhtar Beyin teklifi kanunisi münasebetiyle
11 18 34:36
8 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Senei Maliye Evkaf bütçesinin altıncı faslının üçüncü maddesi ile faslı mahsusuna zamaim icrasına dair kanun lâyihası münasebetiyle
11 18 27
9 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Ertuğrul Mebusu Doktor Fikret ve Dersim Mebusu Feridun Fikri Beylerin; İmar ve İskân Vekâletinin lağvı ile mezkûr Vekâlet vazaifinin Müdüriyeti Umumiye teşkilâtı ile Dahiliye Vekâletine devri hakkındaki teklifi kanunileri ve bu beyandaki lâyihai kanuniye münasebetiyle
11 19 51 57:62 67:70 73:75
10 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : «Kırkkilise» isminin «Kırklareli» ne tahvili hakkında Kırkkilise Mebusu Doktor Fuat Beyin takriri münasebetiyle
11 24 190:191
11 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; Gümüşhane'nin Kelkit kazasında icra edilmekte olan intihabat hakkındaki sualine cevabı
11 25 208:210
12 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Adana Mebusu İsmail Sefa Beyin; onbeş gün evvel Fresko gazinosunda tahaddüs eden mesele hakkındaki sualine cevabı
11 27 251:253
13 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve milli hudut haricinde kalan memurini mülkiye haklarında, yapılacak muameleye dair kanun lâyihası münasebetiyle
11 27 268:270 273:277
14 Söz Alanlar RECEP BEY (MEHMET RECEP PEKER) (KÜTAHYA) (DAHİLİYE VEKİLİ) : Niğde Mebusu Ebubekir Hazım Beyin; Ulukışla'da iskân olunan muhacirlere dair sualine cevabı
11 28 285:286