E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, motorlu nakil vasıtalarının cins, marka, model ve miktarlariyle lâstik ve yedek parça ihtiyaçlarına dair sualine cevabı
1 12 129:130
2 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Maraş Mebusu Emin Soysal'ın inhisar maddelerinden bâzılarının fiyatlarına yapılan zam hakkındaki şifahi sualine cevabı
1 16 178
3 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, Gürgentepe Belediyesine tahsis edilen kamyonun ne sebeple geri alındığına ve Belediye Reisinin işine ne için son verildiğine dair şifahi sualine cevabı
1 16 167:168
4 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, memleketimizin ihtiyacı olan traktörlere ve 1953 yılından beri yedek parçaları için tahsis edilen döviz miktarına dair şifahi sualine cevabı
1 17 188:190
5 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları» «Ticaret Odaları» «Sanayi Odaları» ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanununa ek Kanun münasebetiyle
1 17 201:202 207
6 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Tokat Mebusu Reşit Önderin, Tütün ekicilerinden kesilen ve kesilmekte olan paraların bugünkü durumuna dair şifahi sualine cevabı
1 26 494
7 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Su mahsulleri kanunu lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/24)
1 29 521
8 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Minneapolis Moline Türk Traktör Fabrikasının faaliyet durumuna dair sualine cevabı
1 32 599
9 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : İsparta Mebusu Kemal Demiralay'ın, halı ve halı İpliği fiyatları üzerinde bir ayarlama yapılıp yapılmıyacağına dair sualine cevabı
1 32 598
10 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ticaret Vekâleti 1958 bütçesi münasebetiyle
2 48 919:921 931
11 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 1956-1957 yılında tevzi olunan iç dış lâstiklerin miktarına dair suali münasebetiyle
3 52 114:115
12 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, esnaf kredisinin artrılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
4 71 180
13 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, küçük sanatlar kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadığına dair sualine cevabı
4 71 179
14 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, küçük sanat erbabı ile esnafın malzeme ve iptidai madde ihtiyacını temin hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine cevabı
4 74 260
15 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Mardin Mebusu Vahan Dizdaroğlu'nun Cenup hudut vilayetlerimizde kaçakçılığın önlenmesi hususunda alınan tedbirlere ilâveten neler düşünüldüğüne dair sualine cevabı
4 77 351:352
16 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Bakanlık Kanunu münasebetiyle
4 78 377
17 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1952 takvim yılı bilançosunun kabulü hakkindaki Kanun münasebetiyle
4 78 375
18 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müddetle temdidine mütaallik mektupların tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 85 674