E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : Amerikan vatandaşları tarafından Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin vereceği İstimlâk ve müsadere garantisine mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi suretiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine dair Kanun münasebetiyle
6 25 485 487
2 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : Başvekâlet 1959 yılı bütçesi münasebiyle
7 43 526:529 537
3 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : İstatistik Umum Müdürlüğü 1950 yılı bütçesi münasebetiyle
7 44 642:643
4 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : Urfa Mebusu İbrahim Etem Karakapıcı'nın, Urfa vilâyeti emrine verilen 30 aded otomobil lâstiğini tevzi şekline dair Başvekilden olan sualine cevabı
11 24 208:209