E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Başvekil Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
8 15 311:313
2 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Başvekâlet 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 42 583:584
3 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 47 1185
4 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
10 48 1255:1257
5 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 81 499
6 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turan Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 18 204:205
7 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turan Feyzioğlu'nun Fakültenin açılışında söylemiş olduğu nutka ve hangi sebeplerle vekâlet emrine alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 18 204:205
8 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nüvît Yetkin'in, üniversite kuruluşu içinde Teşkilat emrine alma Kanununa müsteniden yapılan bâzı tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle ilgili olarak üniversite mensupları hakkında yapılan takibata dair sualine şifahi cevabı
15 18 204:205
9 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlunun Şûrayı Devlet Deavi dairelerinin aylık mesaisine ve işlerin zamanında neticelenmesi için ne düşünüldüğüne dair olan sualine şifahi cevabı
16 23 12
10 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Devlet Şûrasında açık bulunan 7 âzalık seçiminin kanun lâyiha ve ekleriyle diğer işlerin müzakeresinden evvel yapılmasına dair
16 29 184
11 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu'nun 23 Aralık 1956 günü Ankara'dan İstanbul'a giden resmî plâkalı kaptıkaçtı otomobilinin hangi vekâlete aidolduğuna dair Başvekilden olan suali münasebetiyle
17 34 28:29
17 35 62:64
12 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Riyaseti Cumhur 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 44 611:613
13 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 640:642
14 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 48 1139
15 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in Ankara mebuslarından bir zatın Hükümet ve belediye icraatı hakkında radyoda yaptığı konuşmalara dair sualine şifahi cevabı
19 73 339 341:342 346
16 Söz Alanlar CELAL YARDIMCI (AĞRI) (DEVLET VEKİLİ) : İskân kanunu lâyihası münasebetiyle
20 86 543