E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Askeri Yargıtay adli üye ve üye Mülazimleriyle savcı ve savcı yardımcılarına ve raportörlere ve askeri mahkemelerde ve yargıçlık görevlerinden naklen Merkez görevlerinde çalıştırılan askeri adli yargıçlara ve yargıç adaylarına ödenek verilmesi hakkında kdnun teklifi münasebetiyle sözleri
4 45 206:207
2 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika birlikleri hakkında kanun münasebetiyle sözleri
4 47 295:297
3 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : İş kazaları ile meslek hastalıkları ve Analık Sigortalan hakkında 4772 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
4 47 326
4 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Kazanç, muvazene ve iktisadi Buhran vergileri hakkında kanunların bazı kelielerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 71 138:141
5 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz hakkında Kanım münasebetiyle sözleri
6 71 142
6 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Tekel İdaresinin yabancı memleketlerde kurulmuş ve Kurulacak ortaklıklara katılmasına yetki verilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 71 138
7 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Amortisman Sandığı hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
6 75 430:432
8 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Türkiye ile Irak arasında imza edilen Dostluk ve iyi Komşuluk Andlaşmasıyla bu Andlaşmaya ek Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 82 654:655
9 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : 1757 yılı Kanuna ek (Milletvekillerinin Ödenekleri hakkında) kainin münasebetiyle sözleri
8 20 161:163 165:166
10 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : 1948 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
8 23 282:291
11 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Başbakanlığın 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 24 390:392
12 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Bulgaristan üzerinde düşürülen uçaklarımız hakkında Dışişleri Bakanlığından olan sorusu münasebetiyle sözleri
10 45 255:256
13 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Vedat Dicleli'nin, Devletçe yapılacak olan Milli şoseler hakkında sorusu ve Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek'in, sözlü cevabı (6/12)2)
11 49 68
11 52 198
11 53 203:208
14 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Devletçe yaptırılacak Milli şoseler hakkında, Bayındırlık Bakanlığından olan sorusu münasebetiyle sözleri
11 53 204:207
15 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Dış memleketlere yapılan hububat satışı hakkında Hükümetten gelen rapor münasebetiyle sözleri
12 67 32
16 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : İskan Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı madde ve fıkralar ilavesi hakkında 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesinin bir numaralı bendinin değiştirilmesine ve bu maddeye bazı Hükümler eklenmesine dair olan kanun teklifi münasebetiyle sözleri
12 70 154:155
17 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Devlete ait bir kısımm binaların satış bedeli ile resmi daireler yapılması hakkında 2300 sayılı Kanunla bu kanunun ikinci maddesini değiştiren 3276 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun münasebetiyle sözleri
12 76 376:377
18 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun tasarısının geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair olan teklif münasebetiyle sözleri
14 24 323:324 326
19 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 48 320:327
16 54 988
20 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 49 417:418 421
21 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve 55 arkadaşının 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında önergesi münasebetiyle sözleri
16 54 970:971
22 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Edirne Milletvekili Mahmut Nedim Güııdüzalp ve 140 arkadaşının 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) işaretli cetvelin sermave, kredi ve tesisler hakkında 16. bolümü ile (R) cetveli hakkında önergesi münasebetiyle sözleri
16 54 969
23 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Gelir Vergisi Kanunu Münasebetiyle sözleri
18 70 373:374
24 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Vergi Usul Kanunu münasebetiyle sözleri
19 81 181
25 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Öğretmen Timur Özbek hakkında Dilekçe ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle sözleri
19 83 291
26 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Hukuk Fakültesi lisans Öğretim ve imtihan yönetmeliği hakkında Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
19 85 362:363 381:382
27 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) : Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş ve görevlerine dair Kanun münasebetiyle sözleri
19 95 1012:1016
28 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ekrem Oran'ın, Zeytinyağı Müstahsilini koruyucu ne gibi tedbirler alındığı hakkında sorusuna cevabı
21 3 57:59
29 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın Karadeniz bölgesinin mısır mahsulü durumu hakkında sorusuna cevabı
21 6 98:99
30 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'ın, mısır İstihlak bölgesinde bu yılda Hükümetçe iki ay mm satışları yapılıp yapılmayacağına dair sorusuna cevabı
21 6 98:101
31 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Yozgat Milletvekili İhsan Olgun'un Orta Anadolu köylüsünün kalkınması için Hükümetçe ne gibi tedbir alındığına dair olan sorusuna cevabı:
21 10 203:204
32 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'nun, kuraklık yüzünden hayvanlarını yok pahasına satmakta olan çiftçilerin durumuna dair olan sorusuna cevabı
22 12 5
33 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
22 12 29:31 33:34
34 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, hayat pahalılığı için alınan önleyici tedbirler ve hamur ekmek çıkaran fırıncılar hakkında sorusuna cevabı
22 18 254:256 260:262 264
35 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Fahri Karakaya'nın, kurulması düşünülen et Kombinaları hakkında sorusuna cevabı
23 32 248:250
36 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Yunus Muammer Alakant'ın, Yerli Ürünler Türk Anonim Ortaklığının 1946-1947 sayılı mahsulünden satmaldığı tütünler hakkında sorusuna cevabı
23 32 241:242 244:247
37 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüreğir'in, bozuk çıkan ekmeklerle hayat pahalılığı ve yabancı memleketlerden ithal edilen un ve Ziraat Bankasınca çiftçiye ve Emlak Kredi Bankasınca inşaat sahiplerine gereken kredinin yapılmaması ve bankalardaki balk mevduatı ile ihraç mallarımızın satış durumu hakkında sorusuna cevabı
23 34 315:316 318:323
38 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Arı'nın Sanayi ve Teşvi Sanayi, Küçük Sanatlar, Yüksek Ekonomi Şûrası ve Kooperatifler Kanunu tasarılarının bugüne kadar Meclise gönderilmesi sebebi hakkında sorusuna cevabı
24 37 8 10
39 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Maraş Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, hastalara has ekmek verilmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair olan sorusuna cevabı
24 37 11:12
40 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'ın, Karadeniz bölgesinde açlık başladığı ve bu yüzden bazı köylerin boşaldığına dair olan neşriyat hakkında sorusuna cevabı
24 39 105:106
41 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 1949 sayılı pamuk mahsulü durumu ve Devlet dokuma fabrikalarınca satınalınan pamuk miktarı ile iç ve dış pamuk satışlarındaki politikanın ne olduğu hakkında sorusuna cevabı
24 39 95:99
42 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 52 982:983
24 53 1031:1055
24 54 1062
43 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ekonomi Genel Meclisi kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri
25 57 7:8
44 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Ticaret ve sanayi odaları, «Ticaret odaları», «Sanayi odaları», Ticaret Borsaları» ve. «Ticaret ve sanayi odaları», Ticaret odaları», «Sanayi odaları» ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanunu münasebetiyle sözleri
25 58 147:149
45 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Erzurum Milletvekili General Vehbi Kocagüney'in, Erzurum ilçelerine bağlı bazı köyler halkının çekmekte oldukları yiyecek sıkıntısı hakkında sorusuna cevabı
25 59 193
46 Söz Alanlar VEDAT DİCLELİ (DİYARBAKIR) (EKONOMİ VE TİCARET BAKANI) : Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal olunacak Hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden muafiyeti hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 60 203