E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : Amasya Aydın Balıkesir Çorum Niğde Rize Sakarya İllerinde 19.7.1984 günü saat 17.00 den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile olağanüstü hal ilan edilmesine, 54 ilde uygulanması TBMM'nin 1.3.1984 tarihinde onaylanmış bulunan Sıkıyönetimin Afyon, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Çorum, Muğla, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Tekirdağ ve Yozgat illerinde 19.7.1984 günü saat 17.00 den itibaren kaldırılmasına diğer 41 ilde 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına
4 85 603
2 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : 8 ilde uygulanması TBMM'nin 2.3.1984 tarihinde onaylanmış bulunan olağanüstü halin Bitlis, Çanakkale, Kastamonu ve Sinop illerin de 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren kaldırılmasına Çankırı, Gümüşhane, Isparta ve Kırşehir illerinde 19.7.1984 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkereleri münasebetiyle
4 85 603
3 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması Bir E k Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 88 107
4 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : Beşinci Beş Yıllık (1985 1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 89 140
5 Üyelerle İlgili İşler TALAT SARGIN (TOKAT) : İzin verilmesi hakkında
7 12 371
6 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-1985 Malî Yılı Bütçesi ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 47 445
7 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bir Fıkrasının Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 10 Arkadaşının, Tokat Milletvekili Talat Sargın'ın, ve Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı ve 3 Arkadaşının Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifleriyle 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununun 58. Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 1 Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
14 72 82
8 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : İstanbul Milletvekili Kemal Özer ve iki Arkadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğitilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 24 169
9 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 49 255: 258
10 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki Ek, M Geçici Madde eklenmesine ve bir fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 54 25:27
11 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 55 160
12 Üyelerle İlgili İşler TALAT SARGIN (TOKAT) : İzin verilmesi hakkında
28 95 22:23
13 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Kocaeli Milletvekilli Osman Nuri Akyol ve 7 Arkadaşının, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 Arkadaşının, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
28 98 206
14 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
33 37 351:352
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
15 Söz Alanlar TALAT SARGIN (TOKAT) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 52 799:803