E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Takrirler (önergeler) SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kurban bayramında kesilecek kurban bedelâtının cephelere gönderilmesine dair
3 55 413:414
2 Takrirler (önergeler) SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Muhacirin tarafından verilen istidalar merbutan takdim edildiğine ve bu muhacirlerin memleketlerine şevkıne dair
3 55 402:406
3 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kurban Bayramında kesilecek kurban bedelâtının cephelere gönderilmesi hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri
3 55 413
4 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Muhacirin tarafından verilen istidaların merbutan takdim edildiğine ve bu muhacirlerin memleketlerine sevkıne dair takrir münasebetiyle sözleri
3 55 405:406
5 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Karahisarı Şarki Mebusu Memduh Beyin teşriî masuniyeti hakkındaki evraka dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
4 61 8
6 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Ermeni Cumhuriyetiyle cereyan eden muhaberatı siyasiye ve sulh şartları hakkındaki beyanat münasebetiyle sözleri
5 96 340
7 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyle rüfekasının, Konya hâdisesinde zimethal olmak üzere Divanı harbçe maznun addolunan Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendi ile Kâzım Hüsnü Beyin evrakiyle Ankara'ya celbedilmelerine dair takriri münasebetiyle sözleri
5 97 348
8 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kumarın menedilmesine dair Maraş'tan mevrut mahzar hakkında sözleri
6 101 10
9 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
6 102 32
7 140 449
8 143 71:73
10 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Senei haliye Ağnam Resmine bir misli zamma dair kanun münasebetiyle sözleri
6 103 58:59
11 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 102. maddesi fıkrai ahîresinin ilgasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 104 99:100
12 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kıymeti mukaddereli mektuplar ile posta paketlerinin ücuratı teminiyesinin tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
6 104 101
13 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Giresun müstakil livası teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 106 145
14 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebetiyle sözleri
6 106 161
7 135 322 339
15 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Müdafaai Milliye bütçesine üç milyon lira ilâvesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 107 178
16 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kırşehir Mebuslarının altıya baliğ olmalarına mebni Bekir Ağa hakkında bir karar ittihazına dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle sözleri
6 109 231
17 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Hariciye bütçesine onbeş bin lira zammına dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 112 299
18 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Ermenistan Cumhuriyeti ile sulh akdedilmesine binaen firarilere af ilânı hakkında (2/163)
6 114 368
7 127 103
19 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : İmam ve hatip maaşlarına zamaim icrası hakkında (2/168)
6 116 404
10 39 387
20 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Konya'ya tabi Akşehir, Seydişehir ve Karaman'ın elviyei müstakile şeklinde idaresine ve dört kaza teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 116 416
21 Takrirler (önergeler) SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Sarıkamış-Erzincan dekovil hattının inşasının ikmal edilmesine dair
6 117 437
22 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Konya ve civarında cebren toplatılmakta olan beygirler hakkındaki sual takriri münasebetiyle sözleri
6 117 446
23 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Mebuslardan evvelce memuriyet deruhde edip de Nısabı Müzakere Kanunu mucibince bilâhara mebusluğu tercih edenlerin harcırahlarının Meclis veznesinden tesviyesine dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle sözleri
6 117 431
24 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, tahsisatına dair takriri münasebetiyle sözleri
6 118 461
25 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Seyahat vesikası usulü hakkındaki istizah takriri münasebetiyle sözleri
6 118 471
26 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Malta'da mevkuf bulunanların ailelerine maaş tahsisine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
6 120 517
27 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kıstelyevme tâbi tutulan mebuslar tarafından verilmiş olan takrir münasebetiyle sözleri
7 121 4
28 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nusret Bey ailesine maaş tahsisine dair kanun münasebetiyle sözleri
7 121 8
29 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Seyrüsefer nizamnamesinin tadili hakkında (2/189)
7 122 32
7 130 196
16 145 66:67
30 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Firenginin meni ve tahdidi sirayeti hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
7 122 38:39
7 127 116
8 145 89
31 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına mahsus Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
7 125 77 80 82
32 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
7 125 85:86
33 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri
7 128 135 141
7 129 182:183
7 138 382 384 388 389 398
34 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : İdam cezalarının Meclisçe tetkikına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
7 128 127
7 130 209 210
35 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Bursa Sanayi mektebinden Konya'ya nakledilmiş olan talebenin tahsisatına dair sual münasebetiyle sözleri
7 130 200
36 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Saruhan Mebusu Reşid Beyin, Mebusluktan iskat edilmesine dair Mustafa Kemal Paşanın beyanatı münasebetiyle sözleri
7 131 229
37 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Tiflis ve Bakû Sefaret Heyetleri maaşat ve muhassasatları için Hariciye Vekâleti bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun münasebetiyle sözleri
7 134 315
38 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Yunanlıların yapmış oldukları tahribatın tetkikı için Meclisten bir heyet izamına dair takrir münasebetiyle sözleri
7 136 347
39 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Ankara-Sivas hattının mahrukat ihtiyacı için Nafıa bütçesine yirmi bin lira zam icrasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
7 137 355 356
40 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Celâleddin Arif Beyin, Adliye Vekâletiyle Meclis Reisisaniliğinden istifası münasebetiyle sözleri
7 137 366:367
41 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Yozgad Divanı Harbi mevkufininden mevrut teşekkür ve tahliye talebi telgrafı münasebetiyle sözleri
7 137 352
42 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Meclis karariyle Oltu Mutasarrıflığına tâyin edilmiş olan Ziya Bey hakkında Dahiliye Vekâletine tebligat yapılmasına dair takrir münasebetiyle sözleri
7 138 374
43 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Erzurum Mebusu Salih Efendinin, memleketin muhtelif yerlerinden toplanan iane hesabının itasına dair sual takriri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyin, bütçe müzakeresi esnasında şifahi cevabı
7 139 407
8 155 371
44 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Memleketin muhtelif mahallerinde toplanan iane hakkında Dahiliye Vekâletinden sual takriri münasebetiyle sözleri
7 139 407
45 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Çorum Mebusu Ferid Beyin, Ziraat Bankası Meclisi İdare âzalığına tâyin edildiğine dair riyaset tezkeresi münasebetiyle sözleri
8 141 15
46 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Karesi Mebusu Vehbi Beyin, düşmandan istirdadolunan mahaller ahalisinin Ağnam Resmi munzammının istifa edilmemesine dair teklifi kanunisi münasebetiyle sözleri
8 141 19 20
47 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Sinob'da Tersane namiyle mâruf mahallin belediyeye terki hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 145 92
48 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Tedariki Vesaiti Nakliye Kanununun 20 ve 21.mevaddı muaddelesi makamına kaim kanun münasebetiyle sözleri
8 145 100
49 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Maliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 146 119 123 124 126
50 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Van Mebusluğuna seçilmiş olan İsmail Hakkı Beyin mazbatasının reddi hakkında mazbata münasebetiyle sözleri
8 146 110:111
51 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi ve o meyanda müzakere edilen teklifler ve sual takrirleri münasebetiyle sözleri
8 147 137
8 151 259 260
8 152 284:285
52 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Nafıa Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen kanun ve takrirler münasebetiyle sözleri
8 150 209:210
53 Şifahi Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Erzurum Mebusu Salih Efendinin, Moskova'ya giden heyeti sefaret hakkında
8 151 235
54 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 151 250
55 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : İkinci sınıf ihtiyat zâbitlerinin terfileri hakkında (2/225)
8 152 285
8 156 396
28 12 198
56 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Tarik bedeli nakdisi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 152 276 279 283
57 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1330 senesinden evvelki tarik bedelâtının affı hakkında (2/228)
8 153 301 396
58 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Mecburi teehhül hakkında (2/226)
8 153 301
8 155 358:361
59 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Avrupa'dan celp ile ahaliye satılacak havayici zaruriye hakkındaki lâyiha münasebetiyle sözleri
8 153 300
60 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Evkaf bütçesi münasebetiyle sözleri
8 153 312:315 317:318
61 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Erzurum Mebusu Salih Efendinin Mecburi teehhül hakkındaki teklifi kanunisi münasebetiyle sözleri
8 153 301
8 155 360
62 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Bilecik'te ciheti maliyece zaptedilen sinema makinasiyle kütüphanenin belediyeye terkine dair takrir münasebetiyle sözleri
8 154 333
63 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
8 154 350
64 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 116 ve 140. maddeleri makamına kaim kanun münasebetiyle sözleri
8 154 337
65 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Menteşe Mebusu Yunus Nadi Beyin, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki tezkere münasebetiyle sözleri
8 154 332
66 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen takrirler, teklifler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri
8 155 372:373 379
67 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle sözleri
8 155 387
68 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1330 senesinden evvelki tarik bedellerinin affı hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
8 156 396
69 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 156 400 409 410 415 423
8 157 431 433
70 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Cuma tatili hakkındaki teklif münasebetiyle sözleri
8 156 393:394
71 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Defterihakani bütçesi münasebetiyle sözleri
8 158 468 473:474 476
72 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 158 498
73 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Âşar ve Muhacirîn Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
8 159 506:507 510
74 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
8 159 521 524 527 529 531 532
75 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : 1336 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle sözleri
8 159 541
76 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Mâlûliyeti hasebiyle bakıyei müddeti cezaiyesinin affı, bir lâyihai kanuniye ile talebolunan Mardin'in Hetik karyesinden Musaoğlu İsa hakkındaki tabip raporunun gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi münasebetiyle
9 7 96
77 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cetvelleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 12 250 251 254
9 14 295:296
9 16 350 355:356 362
78 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Hastanelerde yatan yaralı gazilerin hatırlarını sormak üzere Meclisten bir heyet intihabı hakkındaki teklif münasebetiyle
9 15 306
79 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, İstanbul'dan gelen şüpheli eşhasın bir garnizonda muhafaza ve Hükümetçe iaşe edilmelerine dair takriri münasebetiyle
9 17 391
80 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Harcırah Kararnamesinin onuncu maddesinin tefsir edilmesine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi
9 19 452 453:454
81 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Dersim Mebusu Mustafa Ağanın müstafi addolunmasına dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle
9 20 464
82 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı Apostol hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası
10 21 6
83 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, Erzurum'da tevkif edilmiş olan Albayrak Gazetesi sahibi Mithat Bey hakkındaki istizah takriri münasebetiyle
10 22 33
84 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Bozkır hâdisesinde müsadere edilen koyunlar hakkındaki Kararname münasebetiyle
10 23 47
85 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Vilâyatı müstahlasa ahalisine verilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 23 62
86 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Meclise iltihak etmemiş olan Dersim Mebusu Mustafa Ağanın müstafi addedilmesine dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle
10 26 125
87 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Vefat eden mebusların ailelerine verilecek tahsisat hakkındaki tezkere münasebetiyle
10 30 241:242
88 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Köy hocası ve Sebilürreşad mecmualarının meccanen köylere kadar tamimine dair kanun teklifi münasebetiyle
10 31 264
89 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Yozgad isyanında methaldar olan 4 kişinin istiklâl mahkemesine verilmesine dair takrir münasebetiyle
10 32 284
90 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Memaliki Meşgule resimlerini havi pullar çıkarılması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
10 35 312
91 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Ilgınlı İbrahimoğlu Mevlût hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
10 38 367
92 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Bayezid Mebusu Süleyman Suudi Beyin, muhacirlere dair sual takriri münasebetiyle
10 40 425
93 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Madenli Dedeoğlu Osep hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
11 41 11
94 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Muhacir ve mültecilerin askerliklerine dair kanun teklifi ve takrir münasebetiyle
11 41 27:28
95 Takrirler (önergeler) SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Muhacirlerin askerlik hizmetlerine dair
11 42 41:48
96 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Mahkûmların Bazılarının müddeti bakıyei cezaiyelerinin affı hakkında (2/318)
11 42 35
15 140 317:326
97 Teklifler SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Tedrisatı iptidaiye ve tâliyeye mütaallik celbedilecek kitapların Gümrük Resminden istisnalarına dair (2/323)
11 45 95
14 103 18
14 112 242:243
98 Takrirler (önergeler) SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Cevamii şerife hademelerinin terfihi hakkında
11 46 127:128
99 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Cevamii şerife hademesinin terfihi hakkındaki takrir münasebetiyle
11 46 128
100 Söz Alanlar SALİH EFENDİ (MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU) (ERZURUM) : Nüfus vukuatının iki ay müddetle cezayi nakdîden affedilmesine dair Kanun münasebetiyle
11 46 143
1 2 3 4