E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Özgüneş ve 19 arkadaşının, özel yüksek okullar ile ilgili işlemlerde, memuriyet mevkii ve nüfuzunu suiistimal ve ihmal ettiği iddiasıyla Milli Eğitim eski Bakanı İlhami Ertem hakkında Anayasanın 90. maddesi Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi ve 11 numaralı Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu münasebetiyle
10 4 231 232
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
2 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 yılarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına, dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 36 524:527
3 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 4, 5 ve 6. maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
4 67 217:218
4 74 507 508 511 513:514 516 519:520
4 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle
4 78 650 652
5 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 88 605
6 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Milli Savunma Bakanlığı görev, yetki ve teşkilâtı hakkında kanun tasarısı müasebetiyle
6 106 523:524
7 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, Kanuna bâzı maddeler eklenmesi, Kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve teklif münasebetiyle
8 125 340
8 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Genel Kadro kanunu tasarısı münasebetiyle
8 129 461:462
9 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Piyasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pahalılığına bir çare bulmak maksadıyla ve hayat pahalılığını önlemek için alınması gerekli kanuni, idari, iktisadi ve mali tedbirleri inceleyip tespit etmek üzere, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergeler münasebetiyle
10 39 181 184:187
10 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : İstanbul Milletvekili Necdet Uğur'un, Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Yurdunda cereyan eden olaylara ve emniyet kuvvetlerinin tutumuna ve Antalya Milletvekili Hasan Akçalıoğlunun, aynı olaylarda Öğrencilerin ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Cahit Talas'ın davranış ve beyanları münasebetiyle
10 41 241:242 244 246:247
11 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, son gençlik olayları ve Hükümetin tutumu hakkındaki gündem dışı demeci münasebetiyle
10 44 339
12 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 22.3.1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
10 45 395:396
13 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
11 52 462:464
14 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 53 635:636
15 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 54 676 677
16 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
11 60 837:839
17 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Yeniden açılacak 'Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri'nin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
12 67 163
18 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasetiyle
13 101 512:513
19 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : YSE Genel Müdürlüğü 1971 yılı ödeneklerinin yetersiz olduğuna dair gündem dışı demeci
15 126 242:243
20 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 5.9.1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 17 arkadaşının, İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in yanı mahiyetteki kanun teklifleri ve Maliye, Milli Eğitim ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
15 128 341:352
21 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmi yüksek okullar hakkında kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
15 128 354:355
22 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Harb okulları kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arkadaşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
15 133 573:574
23 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
18 164 41:42
18 168 131:132
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun, Çankırı Eskipazar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün ne zaman kurulacağına dair Orman Bakanından yazılı sorusu (7/695)
18 165 59
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun Çankırı Eskipazar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün ne zaman kurulacağına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın cevabı (7/695)
19 7 135
26 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Adalet Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 43 392
27 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : DSİ Kısım Şefliğinin Çankırı'dan kaldırılması konusunda gündem dışı demeci
24 78 249
28 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Atatürk Üniversitesi kanun tasarısı münasebetiyle
31 36 658
29 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Meclisi içtüzük teklifi münasebetiyle
33 55 459
30 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
34 60 121
31 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 60 149
32 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 368
33 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Milli Eğitim Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 64 624
34 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Bayındırlık Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 65 676
35 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 67 82
36 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 68 190
37 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 68 132 146
38 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Köy İşleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 68 241
39 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1973 yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
35 70 387
40 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78. maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in, 5.1.196l tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78. maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
37 103 150
41 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Yargıtay kanun tasarısı münasebetiyle
37 103 134
42 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun, Bitlis Milli Eğitim eski müdürünün Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğüne uzman olarak atanmasına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/1587)
37 113 520:521
43 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Milli Eğitim Temel kanun tasarısı münasebetiyle
38 117 21 26 38
38 118 67 80
44 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Son zamlarla ilgili gündem dışı demeci
16 135 5:6
45 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun, Bitlis Milli Eğitim eski müdürünün Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğüne uzman olarak atanmasına dair yazılı sorusu (7/1587)
36 91 522
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
46 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1978 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 112 452
47 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı Kanuna geçici maddeler eklenmesine ilişkin kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve Kıbrıs'tı mücahitlere verilecek madalya ve bu harekâtta şehit olanların kanuni mirasçıları ile malûl gazilere yapılacak Ödemeye ilişkin kanun teklifi ve Ankara Milletvekili Semih Eryıldız ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın, kanun tasarısı ile aynı mahiyetteki teklifi ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Kıbrıs'ta şehit düşenlerin ailelerine ve Kıbrıs savaşında yaralanıp çalışamayacak durumda bulunan kahramanlarımıza aylık bağlanması hakkında kanun teklifi münasebetiyle.
6 156 299
48 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 5 Mart 1964 tarihli ve 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve yüksek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hakkındaki kanunun adının değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle.
6 156 301
49 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : Sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun tasarısı ile Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak, Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı, Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ile 7 arkadaşının ve Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun teklifleri münasebetiyle.
6 156 316
50 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1979 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 59 541
51 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 47 303
52 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
14 47 320
53 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi münasebetiyle
14 47 275
54 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 49 478
55 Söz Alanlar NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (ÇANKIRI) : 1980 Yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 53 135