E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Bozdoğan malmüdürü Kemal hakkında Arzuhal Encümeninin 841 numaralı kararı münasebeti ile sözleri
2 12 45
2 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Çiftçiler kooperatifleri Kanunu münasebeti ile sözleri
5 41 34
3 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Vekillerin tekaüd maaşlarının yetimlerine intikal edib etmeyeceği hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
8 25 24
4 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 92. maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebeti ile sözleri
9 42 39
5 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 92. maddesinin tefsiri münasebeti ile sözleri
10 55 113:114
6 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ticarette tağşişin meni ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkındaki kanuna ek kanun münasebeti ile sözleri
12 76 143
7 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Boğazların tâbi olacağı usule dair mukavelenamenin yerine kaim olmak üzere Montrö'de imza edilmiş bulunan yeni mukavelenamenin tasdikına dair kanun münasebeti ile sözleri
12 81 314:315
8 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Türk-Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedenamesile samimî anlaşma misakına munzam muahedenin tasdiki hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
26 70 6:7
9 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Devlet şûrası Kanunu münasebeti ile sözleri
28 12 64:65
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
10 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : İskân kanununun 32. maddesinin tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 2848 numaralı kanunun 3. maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 25 94
11 Takrirler (önergeler) NAZIM POROY (TOKAT) : Arzuhal encümeninin 6 .12.1939 tarih ve 10 numaralı Haftalık karar cetvelindeki 463 numaralı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair (4/11)
8 22 26
11 49 50
11 50 72:83
14 6 34
14 7 44
12 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Çay kanunu münasebetiyle sözleri
9 29 17
9 32 49
13 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Altıncı kolordu muhasebe kâtibi Ahmet Faik Kuntay'a ait mazbata münasebetiyle sözleri
10 39 57
14 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Bulgaristan'a beş milyon kiloluk munzam bir odun kömürü kontenjanı verilmesine mütedair olarak Bulgar sefareti ile teati olunan notaların tasdikı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
11 48 43
15 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Nakil vasıtaları hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
11 49 57
16 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Binbaşı Memduh Geleson'a dair mazbata münasebetiyle sözleri
11 50 72:78 82
17 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Örfi idare kanunu münasebetiyle sözleri
11 51 115:116
18 Takrirler (önergeler) NAZIM POROY (TOKAT) : Arzuhal encümeninin 29.4.1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 1411 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair (4/17)
11 58 356
12 65 58
12 66 76
12 67 80:84
19 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Vakıflar Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
11 60 484:485 488
20 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ali Şenyayla'ya ait Arzuhal encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
12 67 89
21 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Resneli Dilâver hakkındaki Arzuhal encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri
12 67 80:83
22 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari taahhüdat icrasına dair kanun münasebetiyle sözleri
12 70 164
23 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
13 75 115:116
24 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
15 18 91:92
15 19 107 109
25 Takrirler (önergeler) NAZIM POROY (TOKAT) : Arzuhal encümeninin 6 .12.1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2292 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair (4/32)
15 25 304
17 40 56
17 41 67:73
26 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Gümrük muhafaza alayı Kilis taburu efradından Bozan Demirtürk'e ait mazbata münasebetiyle sözleri
17 41 67
27 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Teşkilâtı Esasiye kanununun 57. maddesinin askerî adli hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddeiumumî ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
19 68 134
28 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
19 69 177 179
29 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Uzunköprü-Svilingrad arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 73 42
30 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Hatay kadastrosuna itiraz müddeti hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
20 77 123
31 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
20 78 144:145 150
32 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Kahve ve çay inhisarı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
25 60 211
33 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
25 63 332
34 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Beden terbiyesi kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
25 66 443
35 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri
25 66 450
36 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu münasebetiyle sözleri
26 69 85:86
26 71 145
37 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve altıncı maddesinin üçüncü fıkrasının tefrisi hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
26 71 134
38 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Mebus seçimi kanunu münasebetiyle sözleri
29 16 65
29 17 96 100:101
39 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş olan yersarsıntıları hakkında sözleri
29 22 239
40 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
30 26 127:130
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
41 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Fevkalâde vaziyet dolayisiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri
3 34 52
42 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Samsun Mebusluğuna seçilen Nasuhi Erzurumlu hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri
3 42 137:141 148:149
43 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Yargıç Orhan Babaoğlu hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
6 12 58
44 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair kanun lâyihası münasebetiyle söz leri
8 25 9:11 20
45 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Adalet Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 60 258
46 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Millî Eğitim Bakanlığı 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri
10 61 263:266 292
47 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Yer sarsıntısından evvel ve sonra alınacak tedbirler hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
12 86 110
48 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ücretlerin maaşa kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
13 87 34 36:37
49 Önergeler NAZIM POROY (TOKAT) : Avukatlık Kanununun birinci maddesinin (D) fıkrasının yorumlanması hakkında takriri (4/38)
15 26 122
17 55 96
18 71 196:197
18 73 239:240
50 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : ABD Başkanı Ruzvelt'in ölümü münasebetiyle sözleri
16 42 69
51 Önergeler NAZIM POROY (TOKAT) : ABD Başkanı Roosvelt'in ölümü üzerine duyulan teessürün Amerika Birleşik Milletleri Kongresine bildirilmesine dair (4/44)
17 55 96:97
52 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : 1945 yılı yedi aylık Adalet Bakanlğı bütçesi münasebetiyle sözleri
17 59 276:277
53 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : 1945 yılı yedi aylık Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 60 307:309 317
54 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Mübadele ve teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
18 71 191
55 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Avukatlık Kanununun 3 ve 4. maddeleriyle 18. maddesinin yorumlanması hakkındaki rapor münasebetiyle sözleri
22 35 90
56 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1943 yılı bilançosu hakkında Sayıştay Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
23 47 10
57 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Şark halı ve kilimleri ile benzerleri ve hayvan postları için kurulacak serbest yer hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
23 51 95
58 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : 3512 sayılı Cemiyetler Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan kanun münasebetiyle sözleri
24 59 61:63
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
59 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Hükümetin programı Münasebetiyle sözleri
1 3 43
60 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ankara Milletvekillerinin seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
1 8 118:119
61 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
1 14 316
1 15 326:331 354:355
1 16 394
62 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Altı ilde ilan edilmiş olan Sıkıyönetimin altı ay daha uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle sözleri
3 12 17
63 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : İstanbul Milletvekilliğine seçilen Zeki Rıza Sporel'in seçim tutanağı hakkında sözleri
3 13 53
64 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
3 27 819:820
65 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete Yetki verilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
4 44 163:168
66 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanun süresinin uzatılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
4 44 181
67 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Alınanlara ait ihtira Beratlarının kanunun faydalanmasına konmasına ilişikli olarak Milletlerarası Tamirat Ajanlığında üye bulunan devletler arasında 27 Temmuz 1946 tarihinde Londra'da imza edilen Anlaşmaya Türkiye Hükümetinin katılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 68 17
68 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırılması ve bütün çalışmalarının birleşmiş Milletler Teşkilatına devri hakkında Roma'da imzalanan Protokolün onanmasına dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
6 70 99
69 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Sungurlulu Dursunoğlu Vahit Kahraman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında rapor münasebetiyle sözleri
6 70 90:91
70 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Maden ocaklarında yer altında çalışan işçi ücretlerinin Kazanç, muvazene, buhran ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi ile damga resminden bağışık tutulması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
6 72 205
71 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
6 80 588 595
72 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
7 12 249:250
73 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 18. maddesinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle sözleri
10 45 261:264
74 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar NAZIM POROY (TOKAT) : Tokat Milletvekili Nazım Poroy'un, İstanbul Adliye Sarayı binası inşası için Ebüssuut Medresesi ile Başbakanlık Arşiv binasının yıkılmasına karar verilip verilmediği hakkında sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü cevabı (6/198)
13 2 13
13 5 101
13 8 188:193
75 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : On üç ilde yapılan kısmi Milletvekili seçiminden sonra İçişleri ba kanı tarafından verilen şifreli tel hakkında soru münasebetiyle sözleri
13 5 98
76 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : İstanbul Adliye Sarayı Binası inşası için Ebüssuud medresesi ile Başbakanlık Arşiv Binasının sayılmasına karar verilip verilmediği hakkında sorusu münasebetiyle sözleri
13 8 188:193
77 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : İçtüzüğün 152 ve 155. maddeleri ile 89. maddenin uygulanması hakkında soru münasebetiyle sözleri
14 16 81
78 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
16 45 158:160
79 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Adalet Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 50 462:472 482
80 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 840:841
81 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Gelir Vergisi Kanunu münasebetiyle sözleri
18 65 123
82 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ticaret ve sanayi odalariyle Esnaf odaları ve Ticaret Borsaları seçimine ait Müddetin uzatılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
18 73 499
83 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Hilafetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye meali dışına çıkarılmasına dair olan 431 sayılı Kanunun 8. maddesinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresini kabullendiğine ve gündeme alınmasına dair Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in önergesi münasebetiyle sözleri
18 75 600
84 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ticaret Eski Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis soruşturması yapmak üzere kurulan Karma Komisyon Başkanlığı nın, Müddetin uzatılmasına dair tezkeresi münasebetiyle sözleri
18 75 598:599
85 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Yüksek Öğrenim öğrenci yurtları ve Aşevleri Kanunu münasebetiyle sözleri
18 75 634:635
86 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Son Saat Gazetesinin «Fidyemi Necat» başlıklı yazısı münasebetiyle sözleri
19 86 402
87 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) cetvelinin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında tercümanlık kadrolarına dair olan rapor münasebetiyle sözleri
19 87 461:462
88 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu münasebetiyle sözleri
19 91 650
89 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu münasebetiyle sözleri
19 92 822:823
19 93 908:909
19 94 928:929
19 97 1118
90 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ticaret Eski Bakanı Atıf İnan hakkında soruşturma yapan Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
19 95 1002:1004
91 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Belediye Gelirleri Kanununun (37). maddesinin değiştirilmesine ve 51. maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
22 19 288
92 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 40 151:152 201:202 204
93 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Milli Savunma Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 47 639
94 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 48 723
95 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 49 795:800
24 50 842
24 51 852 858
96 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1950 yılı bütçesi hakkında sözleri
24 53 1053
97 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 54 1098
98 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Af Kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri
25 68 624:626
25 71 872
99 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat ve Vazifeleri hakkında 2800 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmasına dair olan 3665 sayılı Kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri
25 71 840
100 Söz Alanlar NAZIM POROY (TOKAT) : Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın, Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma Komisyon raporları Münasebetiyle sözleri
25 72 1015:1017 1021:1024 1030
1 2