E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Takrirler (önergeler) NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Mecliste her kısmı idari için birer encümen teşkili ile bu encümenlerin aksamı idareyi murakabe etmesine ve bütün mesuliyeti deruhde eylemesine dair
1 3 52:55
2 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Şer'iye, Evkaf, Maarif ve Adliye umurunun bir encümene tevdiine dair takrir münasebetiyle sözleri
1 4 78
3 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Hiyaneti Vataniye Kanunu münasebetiyle sözleri
1 5 100:101
4 Takrirler (önergeler) NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Müdafaai Hukuk cemiyetlerinin mahallî hükümetlere tevdiine dair
1 8 156
1 13 237:238
5 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : İcra Vekillerinin sureti intihabına dair Kanun hakkında sözleri
1 8 167
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
6 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Tokad Mebusu Kâzım, Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Mebusu Şeyh Servet Efendiler hakkında Üçüncü Şube mazbatası hakkında.
2 10 15 16 17 22