E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Teklifler MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi teşkiline dair (2/19)
1 18 353:355
2 25 125:139
2 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi teşkili hakkındaki teklifi münasebetiyle sözleri
1 18 354:355
3 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Ramazan münasebetiyle Meclis âzasının bayramın sonuna kadar mezun addedilmesine dair takrir münasebetiyle sözleri
1 18 350
4 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : 56. Fırka Kumandanı Bekir Sami Beyden mevrut ve gazetede münteşir Sevr Muahedesi hakkındaki telgraf münasebetiyle sözleri
2 19 19:20
5 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İstanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mukavelât, ukudat ve sairenin keenlemyekün addine dair kanun münasebetiyle sözleri
2 25 142
6 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Seyyar jandarma müfrezeleri teşkiline dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
2 25 101 103:104 107
7 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Müdafaai Milliye teşkilâtının takviyesi hususunda alınacak tedabirin bir celsei hafiyede müzakeresine ve İcra Vekillerinden istizah edilmesine dair takrirler münasebetiyle sözleri
2 32 279:281
8 Teklifler MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Matbuat Müdürü Umumisinin Meclisten intihabına dair (2/32)
2 38 370
3 52 300:302
9 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : İstanbul Meclisi Mebusanı Âzasından iken mevkufen İngilizler tarafından Malta'ya gönderilen mebusların Büyük Millet Meclisi âzası addolunmalarına ve kendilerine tahsisat verilmesine dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle sözleri
3 41 17
10 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin, Siird Mutasarrıflığına tâyin edilmesi ve Adliye Müsteşarlığı esnasındaki yolsuzluklarından dolayı hakkında tahkikat ve takibatta bulunulmaması sebebine dair Adliye ve Dahiliye Vekâletinden istizah takriri münasebetiyle sözleri
3 41 10
11 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Vilâyatı Şarkiye muhacirlerine muavenet edilmesi hakkındaki takriri ile Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâyiası münasebetiyle sözleri
3 41 25
12 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Dahiliye Vekili Hakkı Behiç, Beyin istifanamesi münasebetiyle sözleri
3 42 69
13 Teklifler MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Fedakârların sureti taltifi hakkında (İstiklâl madalyası) (2/54)
3 43 82
3 60 572:574
5 91 216
6 104 102:111
6 105 119 137
14 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Âşarın teslise raptı hakkında kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 44 134
15 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Dahiliye Vekili Hakkı Behiç Beyin, izahnamesinin beyanatı şifahiye telâkki edilerek beyanı itimat olunmasına ve istifasının iadesine dair Antep Mebusu Kılıç Ali Beyle rüfekasının takriri münasebetiyle sözleri
3 44 114:115
16 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Konya vakasından mahkûm edilenlerin aflarına dair Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşanın telgrafı münasebetiyle sözleri
3 44 104:105
17 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Zaptı sabık hulâsası hakkında sözleri
3 49 235
3 55 399 400
18 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Reisisani vekili ile ikinci reisvekili intihabı münasebetiyle sözleri
3 50 266
19 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : İsparta Mebusu Nadir Bey hakkındaki isnadatı tahkik etmek üzere mahalline bir heyet gönderilmesine dair verilen kararın reddi hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri
3 52 308 309
3 56 445 448 449
20 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Matbuat Müdiri Umumisinin Meclisten intihabına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 52 300
21 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Ankara'daki talimgâh efendilerine dörder yüz kuruş maaş verilmesine dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 54 366
22 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Bağdad Demiryolu hattının maaşat ve masarifatı için 26 bin liranın sarfı hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 54 392
23 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Ahzıasker şuabatına memur zabıtanın harcırahlarına dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 55 417
3 60 586
24 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Hukuku esasiye ve tahsisat hakkındaki teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
3 55 424:425
25 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Bu seferberlik müddetine munhasır olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye ve müstahfıza efradından bedeli nakdî ahzına dair Kanun münasebetiyle sözleri
3 57 481 487
26 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : İstiklâl Madalyası Kanunu münasebetiyle sözleri
3 60 572 574
27 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Firariler hakkındaki İstiklâl Mahkemeleri Kanunu münasebetiyle sözleri
4 61 26
4 62 47 49
4 63 84:85 88
28 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : İstiklâl Mahkemelerinin miktar ve mıntakaları hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
4 67 199
29 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Şehit Hafız Hüseyin Beyin ailesine maaş tahsisine ve taziye yazılmasına dair takrir münasebetiyle sözleri
4 68 215
30 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Konya'dan cepheye sevkedilen askere dair Konya valisinin telgrafı ve irşat meselesi münasebetiyle sözleri
4 72 329
31 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Mekâtibi askeriye talebesiyle ihtiyat zâbit namzetlerine verilecek zamaimi fevkalâde hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
4 79 554:555 557
32 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Çorum Mebusu Haşim Beyin, mıntakalarından avdet eden İstiklâl Mahkemeleri âzalarının neticei icraatları hakkında izahat verilmesine dair takriri münasebetiyle
9 9 154:157
33 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Gümrük tarifesinin (B) ve (D) cetvelleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 12 254
34 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Hastanelerde yatan yaralı gazilerin hatırlarını sormak üzere Meclisten bir heyet intihabı hakkındaki teklif münasebetiyle
9 15 307
35 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Bolu Mebusu Dr. Fuad Beyle arkadaşlarının, Meclisten seçilecek bir heyet marifetiyle Yunan mezaliminin tesbit ettirilerek Avrupa efkârı umumiyesine bildirilmesine dair takriri münasebetiyle
9 17 383
36 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Kastamonu İstiklâl Mahkemesince idama mahkûm edilmiş olan Hüseyinoğlu Osman hakkında Kângırı Mutasarrıflığının tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
9 18 418:419
37 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Paşanın İkinci İnönü zaferinden sonra devam eden harbin ikinci safhası hakkındaki beyanatı münasebetiyle
9 20 475:477
38 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Şûrayı Devletin Memurin Muhakematına mütaallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 21 12
39 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin hukukuna mütaallik Kanun münasebetiyle
10 28 208
40 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Vefat eden mebusların ailelerine verilecek tahsisat hakkındaki tezkere münasebetiyle
10 30 242
41 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Vekilliğine Fevzi Paşanın intihabedildiğine dair İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi münasebetiyle
10 37 328
42 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Anadolu'da Yunan ordusunun yaptığı mezalim ve tahribat hakkında Hükümetçe ne tedbir alındığına dair takriri münasebetiyle
10 38 377
43 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Bütçeler üzerinde yapılan tenkihatın 1 Temmuz 1337 tarihinden itibaren mamulünbih olması hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
10 39 400:401
44 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Yunan mezalimi hakkında
11 48 216:217
45 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Hudut Sıhhiye İdaresi Tekaüt Sandığına ait rüsumun tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
11 51 284
46 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Türkiye-Rusya Muahedenamesi hakkında
11 53 327
47 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Memleketin muhtelif mıntakalarında Müfettişi Umumilikler ihdas edilmesine dair teklif münasebetiyle
12 61 10:11
48 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Karahisarı Sahib Mebusu Halil Hilmi Efendinin, müstafi addedilmesine dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle
12 63 26
49 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal eden mahkûminin aflarına ve işgal olunan mahaller ahalisinden maznun ve müttehem olan cünha ve cinayet erbabı haklarındaki hukuku umumiye dâvasının teciline dair Kanun hakkında
15 140 318 319 321
50 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Sıhhiye Vekili Doktor Rıza Nur Beyin yerine bir vekâlet vekili intıhabolunmasına dair tezkere münasebetiyle
16 150 142
51 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Afyon Karahisar ve Dumlupınar muharebelerinde fevkalâde yararlıkları görülen Bazı kumandanların takdirname ile taltiflerine ve terfi ve taltife lâyık olanların inha defterlerinin peyderpey gönderileceğine dair Başkumandanlık tezkeresi münasebetiyle
22 96 480
52 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Memaliki mustahlasa için tedabir ittihaz edilmesine dair takrir münasebetiyle
22 100 611:612
53 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali esnasında şehidedilmiş olan Miralay Süleyman Fethi Bey ailesine İzmir'in istirdadı vesilesiyle taziyet telgrafı çekilmesine dair takrir münasebetiyle
23 101 13
54 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmının affı hakkındaki Kanunun tefsirine dair Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
26 170 230:231
55 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Hariçten ithal edilecek çift ve damızlık hayvanat ile ziraat makinalarında istimal edilecek benzin, benzol, petrol, mazot ve sairenin Gümrük Resminden istisna edilmesine dair lâyiha ve teklifi kanunu hakkında
26 173 336
56 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Memaliki müstahlasadaki memurin hakkında Heyeti Vekile arasında zuhur eden ihtilâfın halline dair tezkereve mazbata münasebetiyle
27 181 19
57 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Jandarma muhassasatının tezyidi hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 186 145
58 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel mevaddı kanuniye hakkında
27 190 261
59 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun münasebetiyle
27 191 302:303
60 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : İhtiyat Zâbiti Sungurlulu Ahmed Hamdi Efendinin zararı maddi ve mânevisinin tazminine dair takrir münasebetiyle
27 199 490:491
61 Teklifler MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Düşman tahribatının telâfisi hakkında (2/692)
28 7 35
62 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : İkinci Avans Kanunu münasebetiyle
29 23 92
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
63 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Mücadele-i Milliye’ye iştirak etmeyen ve hududu millî haricinde kalan erkân ve ümera ve zabıtan ve mensubini askeriye hakkında yapılacak muameleye dair layiha-i kanuniye münasebetiyle.
4 23 280
64 Söz Alanlar MUSTAFA NECATİ BEY (MUSTAFA NECATİ UĞURAL) (SARUHAN (MANİSA)) : Maraş Mebusu Tahsin Bey'in masuniyeti teşriiyesinin ref i hakkında Birinci Şube mazbatası münasebetiyle.
4 20 563