E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tohumluk buğday ihtiyacının karşılanması hususunnda ne gibi tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından sorusu münasebetiyle
1 18 221
2 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bucağı halkından Mahir Kılıç'ın karakolda ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm sebebinin tesbitli için bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçişleri ne Adalet Bakanlarından sözlü sorusuna Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük ile İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu'nun sözlü cevapları (6/301)
5 87 262
5 101 583
6 106 120
6 111 320:323
3 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Kaleboğazı isimli tarihî köprünün tamiri için şimdiye kadar ne gibi bir işlemde bulunulduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
6 111 334
4 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat ili Erbaa ilçesi Karakaya bucağı hakkında Mahir Kılıç'ın karakolda ölmesi üzerine cereyan eden olaylara, ölüm sebebinin tesbiti için bir işlem yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
6 111 321
5 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Çeşitli tarım aletlerinden, çiftçileririmizin bu seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldüğüne dair soru önergesi münasebetiyle
9 13 610 613
6 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Mahallî seçimlerin hangi tarihte yapılacağına ve bu hususta neler düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
10 18 191
7 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Motorlu Kara Taşıtları Vergisi tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
12 45 138
8 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 1963 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 53 301
9 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
16 68 167
10 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat'ın Artova, Sulusaray bucağını takiben Çekerek hududuna kadar olan yolun noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına dair sorusu münasebetiyle
17 86 265
11 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Zile-Çekerek yolu noksanlarının ne zaman yapılacağına dair sorusu münasebetiyle
17 86 270 271
12 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tapulama kanunu tasarısı ve teklifleri hakkında
18 93 31
18 94 65
13 Üyelerle İlgili İşler MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın ödeneğinin verilmesi için karar alınması (3/622)
18 99 299
14 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda değişiklikler yapılmasına ve ilgili bazı kanunların kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 6 arkadaşının, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bazı maddeler eklenmesine, bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeleriyle bazı kanunların kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
20 119 141
15 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : İstanbul ili Eyüp ilçesine bağlı Göktepe bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilce kurulması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
20 119 168
16 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar ilçe olmaması sebebine dair sözlü sorusu münasebetiyle
21 135 210 212
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat müftüsü hakkında yapılan müfettiş tahkikatı sonunda ne gibi bir işlem yapıldığına dair yazılı soru önergesi, ve Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın yazılı cevabı (7/427)
26 48 326
29 89 540:541
18 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat ilinde vukubulan dondan zarar gören ekili tohumların yerine yeniden Ekim yapılabilmesi için muhtaç çiftçilere tohumluk verilmesine dair demeci
26 50 451
19 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat şehri içindeki asfaltın ne zaman yapılacağına dair sözlü sorusu münasebetiyle
26 53 583
20 Teklifler MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Kazova adı ile bir ilçe kurulması hakkında (2/885)
40 115 541
21 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökay'ın, Devlet memurları Kanunu tasarısı ve bununla ilgili tekliflerin öncelik, ivedilik ve takdimen görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
41 121 537
22 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat'ın bâzı köylerinde vukua gelen dolu felâketi sebebiyle zarar görenlere zamanında borçlarının tecili ve pan car avanslarının zamanında serilmesine dair demeci
41 123 617
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 1. Yasama Yılı
23 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in Transexport Şirketinin delâleti ile İngiliz Firması Bunge'ye satılan 52 500 ton beyaz arpanın satışı dolayısıyla Ticaret eski-Bakanı Mehmet Baydur Hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair önergeleri dolayısıyla
1 10 94:95
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 4. Yasama Yılı
24 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve Kasım Gülek'in, Siyasi Partiler kanunu tekliflerinin Cumhuriyet Senatosunca çıkarılan, değiştirilen veya eklenen ve Millet Meclisince Benimsenmeyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri münasebetiyle
4 17 242
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
25 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Danıştay 1970 yılı bütçesi münasebetiyle
5 85 225
26 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 1970 yılı Bütçesi finansman kanun tasarısı münasebetiyle
7 112 128
27 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Emlâk Vergisi kanunu tasarısının münasebetiyle
7 113 220:221 235
7 114 262 300:301
28 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinim aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı münasebetiyle
7 116 468 553
7 120 665:666
29 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, bâzı Doğu illerimizde yürütülen komando harekâtının Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasanın 89. maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
8 134 668
30 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
8 136 790
31 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 27.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
14 108 49:50
32 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27. maddeleriyle ek 2 ve 3. maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Tarım, İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden kurulu 3 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
14 117 491
33 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Turan'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 arkadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in beş yıllık erteleme süresi sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi münasebetiyle
18 184 706
34 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Ticaret Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 47 11
35 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat ili Niksar ilçesinde çıkan yangın olayı ile ilgili gündem dışı demeci
25 97 5
36 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tarım ürünlerine uygulama fiyat politikası dolayısıyla üreticinin çektiği sıkıntılar konusunda gündem dışı demeci
26 132 839
37 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Tokat ilinde 1970 yılı İçerisinde hububat, pancar, tütün, sebze, meyve ve kavaklık sulanmasında dönüm başına alınan paraya dair (6/232)
29 5 31
38 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldızın İçtüzük tadil teklifi münasebetiyle
29 15 503
30 20 203
31 33 441
33 55 491
33 56 535
39 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddesinin değiştirilmesine ve bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 5237, 5422, 6969, 7336 ve756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
30 26 722
40 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Cumhuriyetin ilânının 50. Yıldönümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
32 39 159
41 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer ile Kars Milletvekili İsmail Hakkı Alaca'nın, 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun 4. maddesinin değiştirilmesine dair kanuni teklifleri münasebetiyle
32 42 309 311
42 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Köylü vatandaşların, özellikle pancar ekicilerinin sorunları konusunda güdem dışı demeci
33 55 447
43 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 68 175
44 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nın, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, bu dönemde Meclise kaç gün devam ettiğine dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/1690)
39 132 585:589
45 Söz Alanlar MEHMET KAZOVA (TOKAT) : Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
39 131 406