E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Geçici Başkanın tutumu hakkında.
1 57 333
2 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Başkanlık Divanı ve komisyonlar için bütün gruplarca aday gösterilmediği takdirde gösterilen adayların seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı hakkında.
1 71 498
3 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Basın mensuplarına yapılan saldırılar konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle.
2 90 250
4 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ticaret Bakanının Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Merkez Birliği üzerindeki müdahaleci davranışları hakkında gündem dışı konuşması.
2 104 568
5 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1978 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 114 641
6 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1978 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
4 115 64
7 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1978 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 116 238
8 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1978 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 118 416
9 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1978 yılı İşletmeler Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 118 389
10 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : TARİŞ'in kütlü pamuk alımıyla ilgili Ticaret Bakanlığının tutumu hakkındaki gündem dışı konuşması.
5 124 102
11 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ege tütün piyasasında üreticinin zarara uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle.
5 136 310
12 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Kooperatif sektörü üzerinde Ticaret Bakanlığınca sürdürülen müdahaleci tutum hakkındaki gündem dışı konuşması.
5 142 531
13 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ziraat Bankasında meydana gelen otorite boşluğu hakkında gündem dışı konuşması
7 5 161
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/365)
7 10 370
15 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Dördüncü Beş Yıllık (1979-1983) Kalkınma Planı münasebetiyle
7 10 419
16 Önergeler HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ve 9 arkadaşının, Umut Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürünün «Nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kalarak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı İddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/39)
8 17 3:4 126:128 614
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'in Gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru önergesi. (7/390)
8 20 20
18 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, «Köylüye İş Projesine ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzdun yazılı cevabı. (7/391)
8 20 20 645:646
19 Önergeler HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ve 9 arkadaşının, Umut Gazetesi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürünün «Nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kalarak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/18)
8 26 104 111
20 Önergeler HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ve 9 arkadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşlarını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Planına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35)
9 44 3 4 19:20
21 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1979 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 61 76 88
22 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1979 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 62 268
23 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1979 yılı Yerel Yönetim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 64 419
24 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ya/alılân hayat pahalılığı ve sön zamlar hakkında gündem dışı konuşması
12 68 9
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar 'in eski yıl mahsûlü çekirdeksiz kuru üzüm satışlarına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/620)
12 88 599 812:813
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, eski yıl mahsulü kuru üzüm satışlarına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/553)
12 91 464 773:775
27 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın Bakanlık Özel Kalem Müdürüne ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7'558 7/582)
12 91 464 485.694:698
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar 'in, 2.5.1979 tarihli Balkanlık kararına İlişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın yazılı cevabı. (7/587)
12 94 485 687:689
29 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar 'ın Bakanlıkta çalışan sözleşmeli ve daimi personele ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/584)
12 94 485 674:675
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğüne atanan sözleşmeli mütercime ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/580)
12 94 485 671:672
31 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın , Basın-Yayın Genel Müdürlüğünde görevli iki memurun yurt dışı tayinine ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/579)
12 94 485 669:671
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın Büyük Ürgüp Oteline yapılan ödemeye ilişk'n sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alav Coşkun'un cevabı. (7/581)
12 94 485 672:673
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, görevle yurt dışına gönderilen personele ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/585)
12 94 485 675:677
34 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın Yurt Dışı Basın Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanan kişiye ilişkin sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un yazılı cevabı. (7/583)
12 94 485 673:674
35 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, muhtarların; aylıklarına ilişkin Yerel Yönetim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/567)
12 94 484 776:777
36 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, 4 Ocak 1978'den bu yana işe alınan memur ve işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/606)
12 99 526
37 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, TRT-Der Genel Başkanına İlişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/608)
12 99 526
38 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar 'in; Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24. Kurultayındaki beyanına ilişkin Çalışma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/605)
12 99 526
39 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar 'in; Aliağa ve İpraş Rafinerilerinin üretimlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/630)
12 108 706 831:833
40 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, Bayındır Cezaevinde bulunan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/6721
12 111 737
41 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, Bayındır Cezaevinde bulunan bir tutukluya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'ın yazılı cevabı (7/672)
13 9 240
42 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Kendisinin ve 9 arkadaşının, Ege Tütün Piyasasında üreticinin zarara uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 12 304
43 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, TARİŞ, bağlı birlikleri ve İştiraklerinin 4 Ocak 1978 ile 12 Kasım 1979 tarihleri arasında ilan ve reklam giderlerine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı (7/678)
13 14 328 806:813
44 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Millî Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
13 30 739
45 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1980 Yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 48 397
46 Söz Alanlar HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : 1980 Yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 50 601
47 Önergeler HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : Ve 9 arkadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle kooperatifler ve üst kuruluşlarım amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Planına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/16)
8 113 52 69:70 117:118
48 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın, İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi. (7/401)
8 113 52
49 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan HÜSNÜ EROL YEŞİLPINAR (İZMİR) : İzmir Milletvekili Hüsnü Erol Yeşilpınar'ın Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/405)
8 124 211