E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI) : 1960 malî yılı Muvazene-î Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 14 21
1 15 3
2 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
1 7 6:7
3 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 1700 sayılı İçişleri memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla değiştirilen 2. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 4 8
4 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek 6081 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa bağlı (4) numaralı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 7 13:16
5 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Kifayeti müzakere hakkında
1 9 14
6 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Millî Korunma saçlarının affına ve Millî Korunma teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve bazı hükümler ihdasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 7 11 26 27
7 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Millî Savunma Bakanlığı ilmî İstişare ve Araştırma Kurulu faaliyetleri için avans verilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 12 3:4
8 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Muzaffer Özdağ'ın, 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî memurlar Kanununun 3. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun teklifi münasebetiyle
1 5 3 5 14
9 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Mehmet Şükran Özkaya'nın, 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 58. bendine tevfikan tesis edilen yaş meyve ve sebze hallerinin sureti idaresi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 10 6 12
10 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu'nun, Bakanlığına ait işler üzerinde açıklaması münasebetiyle
1 13 4:5 10
11 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Sayıştay'da açık bulunan iki daire başkanlığı ile 5 üyelik için seçim yapılması hakkında Sayıştay Başkanlığının tezkeresi münasebetiyle
1 9 6 10
12 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Şefik Soyuyüce'nin 1960 yılı Muvazene-î Umumiye Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin Maliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
1 11 4
13 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Dündar Taşar'ın, Türkiye Cumhuriyeti MBK'nın 28 Mayıs 1960 tarihli kararnamesinin 1. maddesinin (a) fıkrası hükmünden 28 Mayıs 1960 tarihinden evvel ordudan istifa etmek suretiyle ayrılmış bulunan subay ve askerî memurların da istifade etmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
1 11 13
14 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Haydar Tunçkanat ve iki arkadaşının, 7269 sayılı umumi hayata müessif âfetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanunim 26. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklifi münasebetiyle
1 3 19
15 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 5 24
16 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 3546 sayılı Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
1 13 11:12
17 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (KURMAY ALBAY) : 3546 sayılı Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı ve Sosyal İşler Komisyonu raporu ve Danıştay'da açık bulunan Daire Başkanlıkları ile üyelikler için seçim yapılması hakkında Başbakanlık tezkereleri hakkında
1 11 15:16 18 20 22:26
18 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 7238 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 3 8
19 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Ahmet Yıldız'ın, İnkılâbın tanıtılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 13 15
20 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Af kanunu tasarısı münasebetiyle
2 28 18 22 33 34
21 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 6840 sayılı İstimlâk Kanununun 9, 10, 11 ve 15. maddelerinin değiştirilmesi ve kanuna üç geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 32 4:7
22 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Siyasal 'Bilgiler Fakültesi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 24 24
23 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Mucip Ataklı'nın, öğrenci yurdu olarak kullanılmak üzere Türk Hava Kurumu Tayyare apartmanlarının tahliyesinin durdurulmasına, Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesinin personelinin dış tâyinlerinin Komitece tetkikinden sonra yürürlüğe girmesi hususlarının karara bağlanmasına dair takriri münasebetiyle
2 31 4:5
24 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Bir haftalık tatil yapılması teklifi münasebetiyle
2 31 16:17
25 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Devlet Şûrası Âzası Sahir Danışman'ın Maliye Bakanlığı Hazine Müşavir Avukatlığına nakline dair Devlet (Bakanlığı tezkeresi münasebetiyle
2 31 17
26 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 38. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 30 5
27 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Suphi Gürsoytrak ve Sami Küçük'ün, TC Millî Birlik Komitesi İçtüzüğünün 14. maddesine göre araştırma ve inceleme kurullarında vazifelendirilenlerin özlük haklarına dair kanun teklifi münasebetiyle
2 31 26
28 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Hazineye yardım maksadıyla ve bağış yolu ile gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden muaf en ithali hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 22 6
29 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : İhracatı Geliştirme Merkezinin kurulmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 26 4 6:10
30 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 2510 sayılı İskân Kanununa ek kanun tasarısı münasebetiyle
2 25 3 5:7
31 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : İl genel ve belediye meclisleri ile mahalle muhtar ve ihtiyar heyetlerinin feshine ve görevlerinin ifa şekline dair kanun tasarısı münasebetiyle
2 31 8
32 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Kâmil Karavelioğlu'nun Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bazı istisna ve muaflıklar verilmesine dair kanunun 8. maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
2 16 4:6
33 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Münir Köseoğlu'nun, Beden Terbiyesi ve spor teşkilâtının ıslâhına dair takriri münasebetiyle
2 31 6
34 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Köylü ve çiftçilerin TC Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vâdesi geçmiş borçların taksitlendirilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 32 20
35 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Müzakerelerin kesilmesi hakkında
2 31 26
36 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Nişan ve Madalya kanunu tasarısı münasebetiyle
2 16 10:11
37 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Gündemdeki maddenin görüşülüp görüşülmemesi hakkında
3 34 17:18
38 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Gündem hakkında
3 33 3:4
39 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Kaçakçılığın men'i ve takibine, dair 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla muaddel 53. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
3 33 5
40 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Osman Köksal'ın, Millî Birlik üyelerinin salâhiyet almadıkça, Komite namına konuşma yetkisini sahip olmadıkları halde Muzaffer Özdağ'ın, Atatürk'ün ölümü yıldönümü münasebetiyle konuşma yapması dolayısıyla bu konuda müzakere açılmasına dair takriri münasebetiyle
3 34 4 5 16
41 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Sami Küçük'ün Af Kanununa ek kanun teklifi münasebetiyle
3 33 14 18:19 21
42 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Sezai O'Kan'ın 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ile Kâmil Karavelioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek 42 sayılı Kanunun muvakkat 2. maddesine dair kanun teklifi münasebetiyle
3 33 7:8 11
43 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Sezai O'Kan'ın 42 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan subaylardan isteklilerin öğretmenliğe alınması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
3 34 9 13 16
44 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Usul hakkında
3 34 3:4
45 Söz Alanlar FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : Usul hakkında
2 26 22
2 30 6
2 32 9
46 Teklifler FAZIL AKKOYUNLU (TEMSİLCİLER MECLİSİ MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ) (PİYADE YARBAY) : 3201 sayılı Emniyet teşkilât Kanununun 15. maddesine bir fıkra eklenmesine dair (2/49)
2 18 7:8