E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 19 220:221
2 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Türklerin İsviçre Bankalarında bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sorusuna Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı münasebetiyle
4 41 421
3 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Türklerin İsviçre Bankalarında bulunduğu iddia edilen paraların iadesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/38)
4 41 419:421
4 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
5 48 441
5 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
6 49 118:119
6 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
8 60 460:462
7 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 47.Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70.Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve. Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
12 84 296:297
8 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün bedellerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/175)
22 33 53:55
9 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusuna Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı münasebetiyle
22 33 54
10 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Sayıştay Başkanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
24 39 112:116
11 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Ege Bölgesindeki tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin
27 56 348:350
12 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 arkadaşının Sosyal Sigortalar Kurumu ile SlSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralanmasına ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 81 275:277
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Türkiye Elektrik Kurumunun özelleştirilmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın cevabı (7/818)
33 84 145:147
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci döneminde başlatılan gümrük kaçakçılığı incelemesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı (7/1106)
35 96 64:65
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın cevabı (7/1034)
35 104 587:588
16 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tütün üreticilerinin ekonomik sorunlarına ilişkin
36 110 252:254
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın yazılı cevabı (7/1429)
38 126 315:316
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Mahalli İdareler Fonundan Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun cevabı (7/1431)
38 129 533:534
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten Elazığ İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı İsmet Attila'nın cevabı (7/1430)
39 1 102
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Çiftçilerin toplam ürün bedellerinden yapılan kesintiye ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı (7/1542)
39 1 316
21 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Muavenet Muhribinde meydana gelen hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin sorusu ve Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (6/486)
40 6 42:45
22 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Muavenet Muhribinde meydana gelen hasarın tazminineve yapılan soruşturmalara ilişkin sorusuna Milli Savunma Bakanı Nevzat Ay az'in cevabı münasebetiyle
40 6 44:45
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinden yatırımlara ayrılan paya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Çiloğlu'nun cevabı (7/1905)
42 24 605:606
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Manisa İli dahilinde görevinden alınan veya görev yeri değiştirilen kamu görevlilerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/1904)
43 28 429:430
25 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Çorum Milletvekili Cemal Şahin ve 54 Arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu ile SİSATEV Arasında Tetkik Hizmetleri Sağlanmasına ve Gayrimenkul Kiralanmasına İlişkin Olarak İlgili Yönetmelik Hükümlerinin İhlali Suretiyle Sözleşmeler Yaptığıve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut Hakkında Anayasanın 100. Maddesi Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 37 380
26 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Çevre Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
47 44 760:761
27 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile1992 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 47 259:262
28 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 50 765:766
29 Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : (6/484) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/250)
51 61 70
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : PKK örgütünün devlet hizmetlerinden ve bazı işadamlarından haraç aldığı şeklinde verdiği beyanlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/3241)
51 62 166:167
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : TÜPRAŞ Genel Müdürlüğünün bir özel bankada açılan hesabına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ali Şevki Erek'in cevabı (7/2622)
51 65 367:368
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : İzmir Sağlık Meslek Lisesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı (7/3227)
52 68 301:302
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tütün ekim alanlarının azaltılmasının üreticiyi mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet 'Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/3986)
56 83 183:185
34 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve 50 arkadaşının, hayali ihracat iddialarının üzerine gitmeyerek devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirlive Ahmet Kurtcebe Ailptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında, Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
60 104 240:244
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Kültür Bakanlığı görevlilerinin Avusturalya'ya yapacağı resmi ziyarete ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın cevabı (7/4319)
61 106 75:77
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : TRT haberlerinde yayın ilkelerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/4251)
61 106 61:62
37 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Ege'de bütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin
61 107 108:110
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tütün üreticilerinin alacaklarının ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/4487)
62 111 52:54
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Manisa-Sarıgöl-Bağlıca Köyü ve civarında afet mağduru çiftçilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı (7/3970)
63 118 184
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Türk Hava Kurumunun kurban derisi toplama kampanyasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı (7/4572)
63 123 691:692
41 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Medya kuruluşlarına verildiği iddia edilen bazı kredilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Aykon Doğan'ın cevabı (7/4320)
64 124 119:120
42 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : D.M.O'nce Başbakanlıkta kullanılmak üzere taşıt satın alınacağı iddiama ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/4486)
64 125 237:238
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : TRT'de Genel Müdür tarafından yüksek ücretle sözleşmeli personel istihdam edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/4318)
65 1 55:56
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Yurt dışına gönderileceği anlaşılan araştırma görevlisi ile üniversite öğrencilerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/4528)
65 1 83
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Manisa İli Soma İlçesinde meydana gelen orman yangınından doğan zarara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin cevabı (7/4948)
68 20 424:425
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Demir-Çelik fabrikalarında çalışan işçilerin ikramiyelerimin zamanımda ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/4706)
69 22 83:84
47 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Eğede uluslararası sularda avlandığı sırada Yunanistan güvenlik birimlerince ateş açılan Türk balıkçılara ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın cevabı (7/5113)
70 26 207:208
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : İller Bankası kaynaklarının partizanca kullanıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun cevabı (7/5071)
70 30 531:533
49 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tütün ekicilerinin sorunlarına ve içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara ilişkin
72 38 12:13
50 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Valilikten izin alınarak yapılan röportaja rağmen hakkında soruşturma açıldığı iddia edilen bir okul müdürüne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (7/5208)
72 39 242
51 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tütün alımlarında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un cevabı (7/5217)
74 50 121:123
52 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 447:448
53 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 504
54 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi İle 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 418
55 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Üniversitelerimizde görev yapan bilim adamlarımızın ücretlerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (7/5205)
75 54 757
56 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Sağlık Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 54 733
57 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile1993 Malî Yuh Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 55 772:775
58 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi İle 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 57 120
59 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, üniversiteler 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçesi ve 1993 Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 58 270
60 Meclis Araştırması Önergeleri FARUK SAYDAM (MANİSA) : Ve 15 arkadaşının Tütün üreticilerinin ve sigara sanayiinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226)
78 68 21
61 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tütün piyasasının açılma sürecine ilişkin
79 76 260:262
62 Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : (6/1299, 1277, 1337 ve 1430) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin (4/407)
79 76 266
63 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği reklam ve ilanlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in cevabı (7/5615)
79 77 425:426
64 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un kendisine sataşması nedeniyle
82 88 105:106
65 Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/445)
83 94 207
66 Üyelerle İlgili İşler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
83 94 207
67 Söz Alanlar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları münasebetiyle
83 95 352:353
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından açılan gübre ihalesine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in, cevabı (7/5943)
84 99 316:317
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : FMC-Nurol firmasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın cevabı (7/6120)
84 100 397:398
70 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK SAYDAM (MANİSA) : Esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin
88 122 278:280
71 Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/486)
89 125 102
72 Üyelerle İlgili İşler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
89 125 102
73 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Çiftçilere gübre bedelleri üzerinden yapılacak iadeye ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı (7/6823)
90 133 449:450
74 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Üniversite öğrencilerine ödenenbursa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (7/6822)
93 148 498:499
75 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Er öğretmen uygulamasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'ın cevabı(7/7120)
93 148 536:537
76 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Hentbol Millî Takımının Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacağı maça ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin cevabı (7/6529)
93 149 606:607
77 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : Üzüm üreticilerine uygulanacak destekleme alım fiyatı politikasına ilişkin sorusu ve Sanayi veTicaret Bakanı Hasan Akyol'un cevabı (7/7147)
94 1 262
78 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler FARUK SAYDAM (MANİSA) : İskenderun Havaalanına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'in cevabı (7/2623)
48 46 231:232