E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 4’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
8 33 334:338
2 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması
18 90 576:577
3 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
18 91 723:726
4 Söz Alanlar / Açıklamalar FARUK BAL (KONYA) : Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın eksik ve yanlış anlaşılabilecek bilgi verdiğine ilişkin açıklaması
20 104 912:913
5 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 91 775:776 783 786:787
6 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
17 83 106:108
7 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı münasebetiyle
11 53 772:776
8 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Görev ve sorumluluğunun gereklerini yerine getirmediği ve yargı bağımsızlığının korunmasında gerekli çabayı göstermediği iddiasıyla Adalet Bakanı Sadullah Ergin hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/7) ön görüşmeleri münasebetiyle
13 60 120:124
9 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 119 313:316
10 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
20 103 726:729
11 Söz Alanlar / Açıklamalar FARUK BAL (KONYA) : TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’e yapılan saldIrıyı kınadıklarına ilişkin açıklaması
20 104 883
12 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirmesi Hakkında İçtüzük Teklifi münasebetiyle
13 61 231:232
13 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
26 128 40:44
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanından FARUK BAL (KONYA) : Konya’da iklim şartları nedeniyle çiftçilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/8282)
28 132 1029:1040
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
15 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 24 499:503 509:510
5 25 606:607 608 611 614 617:618 618:619 620:621 626:628 634:635 639:640 640 641:642 642 643 644 646:648 650 653:654 655 658:659
16 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
6 28 272:276 316:317 361:362
17 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi münasebetiyle
9 36 214:217
18 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Tanık Koruma Kanunu Tasarısı münasebetiyle
10 42 468:471
19 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
11 46 468:472 472:473
20 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Komisyon Raporu münasebetiyle
13 56 358:359 386:387
13 57 446:447 465 478
14 64 426:427
14 65 539:541 570:572 573:574
21 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Artvin Milletvekili Ertekin Çolak’ın, konuşmasında partisine sataşması münasebetiyle
13 57 478
22 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, 57’nci Hükûmete sataşması münasebetiyle
13 57 474
23 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın konuşmasında partisine sataşması münasebetiyle
13 57 466:467
24 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Artvin Milletvekili Ertekin Çolak’ın, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
13 57 478
25 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın, 57’nci Hükûmete sataşması nedeniyle
13 57 474
26 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
13 57 466:467
27 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 59 707:711
28 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 70 451:455
16 77 502
29 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : (10/126) esas numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 4/3/2008 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi münasebetiyle
15 72 637:639
30 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 72 768:769
15 73 990
31 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin, konuşmasında şahsına sataşması münasebetiyle
15 73 956:957
32 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi’nin, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
15 73 956:957
33 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, konuşmasında partisine sataşması münasebetiyle
19 96 502
34 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, konuşmasında partisine sataşması münasebetiyle
19 96 523
35 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
19 96 469:473 513:514
36 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
19 96 502
37 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’un, konuşmasında partisine sataşması nedeniyle
19 96 523
38 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : TRT Kurumu tarafından Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılmasını isteyen değişiklik önergesinin işleme konulmasının Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
21 111 927:929
39 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 116 789:793
22 117 897:898 898:900 906:910
40 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Tokat Milletvekili Osman Demir’in, daha önce yapmış olduğu konuşmada geçen sözlerini çarpıttığı münasebetiyle
22 117 894:895
41 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Tokat Milletvekili Osman Demir’in, daha önce yapmış olduğu konuşmada geçen sözlerini çarpıttığı gerekçesiyle
22 117 894:895
42 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Akşehir Gölü’nün kıyı kenar çizgisi nedeniyle göl çevresindeki vatandaşların yaşadığı sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması
23 122 664:666
43 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Akşehir Gölü’nün kıyı kenar çizgisi nedeniyle göl çevresindeki vatandaşların yaşadığı sorunlara ilişkin
23 122 664:666
44 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı münasebetiyle
32 22 111:115
33 23 37:38 44:45 48:49 52:53 54 60 63:64 66 67 77 84 94:95
33 26 673:676
45 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, konuşmasında partisine sataştığı iddiasıyla
36 35 486:488
46 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, konuşmasında partisine sataştığı iddiasıyla konuşması
36 35 486:488
47 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği: Adalet Bakanlığı: Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı: Yargıtay: Danıştay: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 35 437:441
48 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
37 42 820:823
49 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı münasebetiyle
45 95 745:746 747:748 749 755:756 759:760
50 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
50 3 344:348
50 4 414:416
50 7 708:710 714 718:719 723 725 732:733 738:739 749:750 753 755 759 760 761 766
51 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
50 7 735:736
52 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
51 9 267:268 273:274
53 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
51 10 402:405
54 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türk Borçlar Kanunu Tasarısı münasebetiyle
52 13 66:67 73:74 77:78 79:80 83:84 91:92 95:97
52 16 708:710 743:746
55 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Genel görüşme önergesi üzerinde konuşan Samsun Milletvekili Suat Kılıç’ın, mensubu bulunduğu 57’nci Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
52 15 536:537
56 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
52 17 964:969
57 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
53 19 137:139
58 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : MHP Grubu önerisi üzerinde konuşan Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
53 19 144
59 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ın, grubuna ve görev yaptığı Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
54 27 385:387
60 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
54 27 393:395
61 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
56 34 493:497
62 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, mensubu bulunduğu Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
56 34 462:464 465:466
63 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın, mensubu bulunduğu Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
57 40 723:725
64 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle
62 68 861:867
65 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
65 81 471:472
66 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
65 81 455:459
65 82 624:625 635:636 640:641 674:675 676:677
67 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Konya Milletvekili Özkan Öksüz’ün şahsına sataşması nedeniyle konuşması
65 82 544:545
68 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
65 82 540:542
69 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
66 88 880:884
70 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz’ın, mensubu bulunduğu Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
68 94 42
71 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 94 125:128 139:140
68 95 343:346
68 96 539:542
68 97 735:737 776:780
72 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
69 100 59:61
69 101 217:218
69 102 325:327 407:408 409:410
69 103 579:581 592:593
73 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı münasebetiyle
71 115 817:819
74 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Konya ilindeki tarım ve hayvancılık sektörünün durumuna ve dolu yağışının neden olduğu zararlara ilişkin gündem dışı konuşması
74 127 14:15
75 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Tarım ve Köyişleri Bakanının yağmur ve doludan zarar gören çiftçinin hâliyle uğraşması gerekirken, Türkİsrail ilişkilerini görüşmek üzere İsviçre’de bulunduğuna ilişkin açıklaması
74 127 18
76 Açıklamalar FARUK BAL (KONYA) : Tarım ve Köyişleri Bakanının yağmur ve doludan zarar gören çiftçinin hâliyle uğraşması gerekirken, Türk-İsrail ilişkilerini görüşmek üzere İsviçre’de bulunduğuna ilişkin
74 127 18
77 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Konya ilindeki tarım ve hayvancılık sektörünün durumuna ve dolu yağışının neden olduğu zararlara ilişkin
74 127 14:15
78 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : 526 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesinde yapılan düzenlemenin af niteliğinde olduğuna ve buna göre oylama yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
76 137 148
79 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif ve Tasarıları münasebetiyle
76 137 111:112
80 Açıklamalar FARUK BAL (KONYA) : 526 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesinde yapılan düzenlemenin af niteliğinde olduğuna ve buna göre oylama yapılması gerektiğine ilişkin
76 137 148
81 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Belçika’da bir cinayate kurban giden 2 Türk vatandaşının cenazelerinin ülkemize getirilmesine ilişkin açıklaması
83 27 748
82 Açıklamalar FARUK BAL (KONYA) : Belçika’da bir cinayate kurban giden 2 Türk vatandaşının cenazelerinin ülkemize getirilmesine ilişkin
83 27 748
83 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
84 28 98:102
84 29 230:232 242:243 247:248 278:279
84 30 407:409 422:423 430:431 495:497 500:501
84 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
84 30 502
85 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın, şahsına sataşması nedeniyle
84 30 502
86 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;9, 10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
86 36 765:767 826:829
87 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
89 47 46:50
88 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
92 61 303:307 349 351:353 356:357 360
92 62 476:477 483:485 504:505 517:518 526:527
89 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle andığına; kırmızı et üreticilerinin, sorunlarını anlatmak için TBMM’ye giremediklerine ilişkin açıklaması
95 72 17
90 Açıklamalar FARUK BAL (KONYA) : Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı rahmetle andığına; kırmızı et üreticilerinin, sorunlarını anlatmak için TBMM’ye giremediklerine ilişkin
95 72 17
91 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 12 Haziran 2011 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergeler (4/258, 259) ve Anayasa Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
95 73 178:182
92 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
96 77 295:299
93 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
97 80 75:78
94 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle
98 86 683:685
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
95 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 31 22:23
96 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK BAL (KONYA) : Adlî tatilin başlamasına ilişkin
6 35 389:391
97 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Adlî tatilin başlamasına İlişkin
6 35 389:391
98 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ve 282 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 46 46:5
99 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun Tasarısı ve Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, Bursa Milletvekili Teoman Özalp ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Diyarbakır Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş ve 2 Arkadaşının, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Kütahya Milletvekili Seydi Karakuş ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 40 Arkadaşının, Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş'ın, Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Anayasa ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
12 59 343:346 380:383
100 Söz Alanlar FARUK BAL (KONYA) : Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinde, Bunlardan Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Gidilmesi Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 50 430:433
1 2