E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi İle 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 502:504
2 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Uygulanan tarım politikalarına ilişkin
14 9 168:169
3 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
16 17 168:171
4 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Patates üreticilerinin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin
19 34 432:433
5 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 267:270
6 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Koyışlen Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in, tarımda yeniden yapılanma ve tarım reformu çalışmaları hakkında gündemdışı açıklaması dolayısıyla
26 56 17:19
7 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'ın, tarımda yeniden yapılanma ve tarım reformu çalışmaları hakkında gündemdışı açıklaması dolayısıyla
26 56 17:19
8 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Ayçiçeği üreticilerine uygulanmakta olan prim sisteminde son zamanlarda meydana gelen aksaklıklar nedeniyle karşılaşılan sorunlara ilişkin
31 83 389:390
9 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın, Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 99 343:344
10 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret. Eneri. Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
34 103 136:138
11 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımı uygulaması ve prim ödemelerine ilişkin
36 114 9:11
12 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Adalet Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Yargıtay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle.
50 35 467:471
13 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 66 362:364
14 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Trakya yöresindeki çiftçilerin buğday taban fiyatı ve prim sistemi uygulamalarından kaynaklanan sorunlarına ve tarım konusunda çıkarılması gereken kanunlara ilişkin
64 107 404:406
15 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 34 113:117
16 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım sigortası, prim sistemi ve tarımsal sulamalara ilişkin
89 76 333:335
17 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) :
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
18 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 12:14
19 Gündem Dışı Konuşmalar EVREN BULUT (EDİRNE) : Türk tarımının güncel sorunlarına ilişkin
8 79 464:465
20 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının TMO Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu münasebetiyle
22 66 322:326
21 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasi Parti Gruplarını Temsilen 10 Milletvekilinin, Kooperatifler Kanununun 92. Maddesi ile Ek 2. Maddesinin Birinci Fıkrasının 4 Nolu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının ve Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
29 105 60:63
22 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 771:774
23 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tabiî Afetlerden Zarar Gören Vakıf Taşınmazlarının Afet öncesi Kiracılarına Kiracılık Hakkı Tanınması ve Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet komisyonları raporları dolayısıyla
44 47 31:32
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
24 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 54 224:227
25 Önergeler EVREN BULUT (EDİRNE) : (6/182) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/76)
19 16 217:218
26 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen ve 30 arkadaşının, beyan ve icraatları ile Devleti zarara uğrattığı ve yaptığı atamalar ile görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tabir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
20 24 252
27 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 48 685:689
28 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1994 Malî Yılı Bütçesi ile 1992 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 47 290:293
29 Teklifler EVREN BULUT (EDİRNE) : Ve 3 arkadaşının 30.4.1985 Tarih ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun tiki Maddesinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair (1/449, 2/54)
50 56 301:312
30 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının 30.4.1985 Tarih ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
50 56 305:306
31 Önergeler EVREN BULUT (EDİRNE) : (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişiklin 1(4/3110)
60 103 108
32 Üyelerle İlgili İşler EVREN BULUT (EDİRNE) : (10/4) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
60 103 108
33 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1995 Malt Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 55 781:786
34 Teklifler EVREN BULUT (EDİRNE) : Ve Samsun Milletvekili İlhan Saraçlar'ın; Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında (2/1104, 2/1127, 2/1479)
93 147 354:372
35 Söz Alanlar EVREN BULUT (EDİRNE) : Edirne Milletvekili Evren Bulut ve Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar'ın; Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Samsun Milletvekili Mehmet Cebi ve 4 Arkadaşının, 30.4.1985 Tarihli ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 26.12.1993 Tarihli ve 3947 Sayılı Kanun ile 25.12.1969 Tarihli ve 1196 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
93 147 363:366