E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ETHEM BEY* (SARUHAN (MANİSA)) : Saruhan Vilayetindeki yanık kazalar ahalisine muavenet ihrazına dair.
5 87 248
2 Teklifler ETHEM BEY* (SARUHAN (MANİSA)) : 8 Teşrinisani 1339 tarihli Mübadele, İmar ve İskân Kanununa zeyl olmak üzere.
5 88 284
5 92 452
3 Teklifler ETHEM BEY* (SARUHAN (MANİSA)) : Halı dokunmasında kullanılan Avrupa mamulatının gümrük resminden istisnası hakkında.
5 90 372
5 92 452
4 Takrirler (önergeler) ETHEM BEY* (SARUHAN (MANİSA)) : Ve Kemal Bey, Salihli'den Borlu'ya bir hat temdidine dair.
12 35 90
5 Söz Alanlar ETHEM BEY* (SARUHAN (MANİSA)) : 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu layihası münasebetiyle.
15 80 531:532
6 Takrirler (önergeler) ETHEM BEY* (SARUHAN (MANİSA)) : İhraç edilen halıların gümrük muamelatı hakkında.
25 106 428