E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine dair olan kanun teklifi hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu münasebetiyle
6 64 187:188
12 28 202:203
2 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Boğazlıyan eski Kaymakamı Ke mal'in ailesine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair olan Kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle
8 86 81 83
3 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Atlantik Paktına iltihakımız hakkında İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Morison'un, Avam Kamarasında vâki beyanatına dair sorusu münasebetiyle
9 102 233
4 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerîne ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 109 602
5 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 170. maddesine bir fıkra ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
13 37 124:125
6 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 45 581
7 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Çalışma Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 50 1197
8 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 13 98
9 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Milli Eğitim Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 53 962:963
10 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Karayolları Trafik Kanunu münasebetiyle
21 60 133:134
11 Söz Alanlar ETEM VASSAF (KOCAELİ) : Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak ve iki arkadaşının, Tıp Mensuplarının Devlet Teşkilâtında Vazifeye Alınma Şartları hakkındaki 5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası münasebetiyle
28 41 204:205