E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Çalışanların Tasarruflarının Teşvikine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
3 30 350:357
3 32 476:478 488:489 492:493:498 501:502
2 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 41 276:277
3 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : İçişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile,
8 54 598:599
4 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : İçişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı,
8 54 598:599
5 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile,
8 54 598:599
6 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Emniyet Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı,
8 54 598:599
7 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Jandarma Genel Komutanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile,
8 54 598:599
8 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Jandarma Genel Komutanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı ve
8 54 598:599
9 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Sahil Güvenlik Komutanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
8 54 598:599
10 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Ulaştırma Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Ulaştırma Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı ve, Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
8 54 639:648
11 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hattında Kanun Tasarısı ve Sağlık; ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 71 415:417 453:454
12 Gündem Dışı Konuşmalar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Toplu iş sözleşmeleri ve işçi sorunlarına ilişkin
25 78 201:204
13 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 105 118:123
14 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Sendikalar Kanunu ile Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
33 28 281:286 293:294
15 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 49 528:532 556:558
16 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
40 74 331
17 Gündem Dışı Konuşmalar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : ASELSAN'da işten çıkarılan sendikalı işçilere ilişkin
42 89 146:148
18 Gündem Dışı Konuşmalar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin
44 107 217:220
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Mersin Güney Kent'te 14.7.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen ölüm olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1476)
47 2 92:94
20 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
50 25 247:248
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : 3417 sayılı Kanun gereğince Tasarrufu Teşvik Hesabında toplanan paralara ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı (7/1637)
51 38 363:365
22 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fonu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile,Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN'la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
51 38 316:320
23 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası, Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
57 91 270:275 294
24 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Terörle Mücadele Kanunu Tasarı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 106 376:377
25 Gündem Dışı Konuşmalar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : 1 Mayıs gününden çalışma hayatı yönünden anlamına ve ülkemizdeki uygulamalarına ilişkin
59 111 529:531
26 Söz Alanlar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 20 arkadaşının, uyguladıkları ekonomik politikalarla ülkeyi kronik enflasyona mahkûm ettikleri,sanayileşmeyi durdurdukları, ekonominin geleceğini ipotek altına soktukları, ekonomide istikrarsızlığı ve belirsizliği egemen kıldıkları, bölgelerarası gelişmişlik farkını büyüttükleri, gelir ve vergi adaletini bozdukları, çalışma barışını engelledikleri ve orta direği yok ettikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
60 113 68:73
27 Gündem Dışı Konuşmalar ETEM CANKURTARAN (İÇEL (MERSİN)) : Tıkanan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin
61 127 449:453