E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Üsküdar-Kadıköy ve havalisi halk tramvayları Türk anonim şirketine Evkaf Umum Müdürlüğünün de iştirakine mezuniyet verilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
2 15 80:81
2 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Bina İradları Kanunu münasebeti ile sözleri
2 16 124:125 127 130
2 19 190
3 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Seyrisefain İdaresinin 1931 malî senesi Bütçe Kanunu münasebeti ile sözleri
3 33 261
4 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Sanat ve yatı mekteplerinin idaresi hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
3 34 310:312
5 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Şose ve köprüler Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
3 35 382:383
6 Teklifler ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Ve Arkadaşları Gazi Hazretlerinin Samsuna gelen heykellerinin gümrük resminden ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında
4 6 26
5 14 48
5 15 70
5 18 119 131
7 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti bütçesi münasebeti ile sözleri
15 52 127
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
8 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Belediye kanunu münasebetiyle.
17 39 55
17 40 85:86
18 43 3
9 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Umumî hıfzıssıhha kanunu münasebetiyle.
18 48 72:74
10 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında takib ve muhakeme usulüne dair kanun münasebetiyle.
19 54 6:7
19 55 22:23
11 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle.
19 55 24:25
12 Söz Alanlar ETEM BEY (ETEM TUNCEL) (SAMSUN) : Gümüşane mebusu Ali Fethi Beyin belediye intihabına karıştırılan fesad ve yolsuzluklar hakkında Dahiliye vekilinden istizahta bulunmasına dair takriri münasebetiyle.
22 5 44:46 71