E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT TUNCEL (ERZURUM) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum müdürlükleri 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 48 667:668
2 Teklifler ESAT TUNCEL (ERZURUM) : Demiryolları ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki5413 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/131)
6 69 504
7 77 306
7 78 434:435 444 452 515:518
3 Teklifler ESAT TUNCEL (ERZURUM) : Harcırah Kanununun 7. maddesiyle bu kanuna bağlı «1» sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında (2/239)
9 27 223
4 Teklifler ESAT TUNCEL (ERZURUM) : Nafıa Vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair olan 3611 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/376)
14 1 3
5 Takrirler (önergeler) ESAT TUNCEL (ERZURUM) : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32. maddesinin tefsiri hakkında (4/250)
15 11 4
19 72 291
19 73 347
6 Teklifler ESAT TUNCEL (ERZURUM) : İnşaat ve tesisat mütaahitleri edaları birliği hakkında (2/427)
16 31 223