E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Memur ve emeklilere verilen tahsisata 1958 yılında birer maaş nispetinde zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair suali münasebetiyle
1 29 528:530
2 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Samsun Mebusu Ekrem Anıt ve iki arkadaşının, Devlet dâvalarını intaceden avukat ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 1389 sayılı Kanunun 1. maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi münasebetiyle
2 35 43
3 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Riyaseti Cumhur 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 44 427
4 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Hariciye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 46 650
5 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Maliye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 47 689 694
6 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 65 51
7 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Türkiye Öğretmenler Bankası Türk Anonim Şirketi kuruluş Kanunu münasebetiyle
4 68 130
8 İstizah Takrirleri ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt ve üç arkadaşının, yetkilerini kötüye kullanan bâzı Cumhuriyet müddeiumumilerinin kanunsuz fiil ve hareketlerinin Adliye Vekilinden istizah olunmasına dair (8/2)
4 84 579
9 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şalisi haklarının sukutuna dair Kanun münasebetiyle
4 84 600
10 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde edebilmeleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 10 24 27
11 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
6 13 123
12 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, .Gelir Vergisi Kanununun 12. maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7. maddesine birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
6 14 151
13 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : 5 Ocak 1959 Pazartesi gününe kadar İnikada fasıla verilmesine dair sözleri
6 19 265
14 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Bir kısım ithal eşyalarından alınmakta olan Hazine hissesinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 19 283
15 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Ankara Sağlık Memurları Okulu son sınıf talebelerinden M. Şerif Güneş hakkında verilen okuldan ihraç kararının kaldırılması talebinin reddine dair Arzuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle
6 21 359
16 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek Kanun münasebetiyle
6 21 371 377
17 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoğlu Ilıdir Çaça'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
6 22 392
18 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Amerikan vatandaşları tarafından Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin vereceği istimlâk ve müsadere garantisine mütaallik olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi suretiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine dair Kanun münasebetiyle
6 25 487
19 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 37 171
20 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Basım Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 46 1097 1105 1107
21 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 2. maddesinin son fıkrasiyle 3. maddesinin (B) fıkrasının tefsirine mahal olmadığına dair Muvakkat Encümen mazbatası münasebetiyle
7 36 112
22 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Maarif Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 45 807 811 826
23 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Maliye Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 45 778
24 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Trabzon mebusları Mahmut Goloğlu ve Mustafa Reşit Tarakçıoğlu haklarında yapılmak istenen takibat ve muhakemenin devre sonuna bırakılmasına dair Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
8 55 252
25 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Viranşehirli Abdullah Bal'ın tevkifi sebebine ve hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair suali münasebetiyle
10 4 114 135:136
26 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : 29.X.1957 tarihinde Mersin'de vukubulan bir katil hâdisesi dolıyısiyle yapılan takibat neticesine dair suali münasebetiyle
11 24 209 211:226
27 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Gündemde bulunan Meclis tahkikatı takrirleri üzerindeki konuşmaların tahdidi için verilen takrirler münasebetiyle
11 38 947
28 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Riyaseti Cumhur 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 45 307
12 46 344
29 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Maliye Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 47 520
30 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : 20 Haziran 1960 tarihine kadar tatil yapılması hakkındaki takrir münasebetiyle
13 69 575
31 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Hariciye Vekâleti 1959 yıl Bütçesi münasebetiyle
7 48 1380
32 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA (ŞANLIURFA)) : Münakalât Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 46 1028:1029
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
33 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Başbakan İsmet İnönü'nün teşkil ettiği Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
1 9 109
1 10 150:151
34 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Birleşik toplantıların gündeminin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanları tarafından müşterek hazırlanması hakkında gündem dışı görüşme münasebetiyle
1 15 202 206 210
35 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhurbaşkanlığı 1962 yılı bütçesi münasebetiyle
1 29 614:616
36 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1962 yılı Dışişleri Bakanlığı bütçesi hakkında
2 31 159:161
37 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Anayasa Mahkemesine üye seçimi münasebetiyle
4 60 91:92
4 63 176:177 184:185
CUMHURİYET SENATOSU -- 2. Yasama Yılı
38 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı münasebetiyle.
6 6 217:218
39 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
6 8 319 329
40 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Türk Ceza Kanununun 161. maddesinin bâzı fıkralarının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
6 8 334 335
41 Demeçler Ve Söylevler ESAT MAHMUT KARAKURT (CUMHURİYET SENATOSU URFA ÜYESİ) : Urfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt; Millet Meclisi salonunda Cumhuriyet Senatosu üyelerine ayrılan kısımda, birkaç Senato üyesi ile birlikte görüşmeleri takib ederken, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de oya katıldıkları hakkında vâki bir ihbar üzerine Millet Meclisi Başkanı tarafından kendilerine yapılan muameleden duyduğu üzüntüyü belirtti ve Millet Meclisi Başkanının bu hususta bir açıklama yapması hakkındaki demeci
7 9 3:4
42 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Millet Meclisi salonunda Cumhuriyet Senatosu üyelerine ayrılan kısımda birkaç Senato üyesi ile birlikte görüşmeleri takip ederken, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin de oya katıldıkları hakkında vâki bir ihbar üzerine Millet Meclisi Başkanı tarafından kendilerine yapılan muamele ve bundan dolayı Millet Meclisi Başkanının bu hususta bir açıklama yapması münasebetiyle
7 9 3:4
43 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu raporu münasebetiyle
7 26 622:623 629
8 27 20 26
44 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlunun, Türkiye'nin dış siyaseti üzerinde ve NATO, CENTO, Ortak Pazar, Yardım Konsorsiyumu ve Kıbrıs durumu konularında bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle
8 29 77:78
45 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhurbaşkanlığı bütçesi münasebetiyle
8 35 395:396
46 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Adalet Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
8 36 541:543
47 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Dışişleri Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 37 62:67
48 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Millî Eğitim Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 38 139
49 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : İmar ve İskân Bakanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
9 41 603
50 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 4. maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
10 44 70:71
51 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
10 49 328:330 360
52 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Temsilciler Meclisi eski üyesi Ekrem Tüzemen'in Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
12 78 42 47:48
53 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı münasebetiyle
12 79 113
12 80 152
12 81 223
54 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Sendikalar kanunu teklif ve tasarısı münasebetiyle
12 83 398:399
55 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı münasebetiyle
13 89 49
56 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
13 90 148:149
57 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 4357 sayılı Kanunun 3. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
13 91 294:296
58 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Serseri ve mazannaisu eşhas hakkındaki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 91 302:303 306:307 309
59 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Mahallî seçim kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarıları münasebetiyle
13 94 601:602 604:605
60 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 96 727
61 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
13 96 739
62 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
13 96 748
63 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 98 809:811
64 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
14 112 513
15 114 42
65 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle
15 122 384:385 392 398:399 402
66 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Ömer Aslan (Aslan) hakkındaki ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
15 123 429
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
67 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Türk vatandaşlığı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
16 19 469:470 476:478
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
68 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Başbakan İsmet İnönü'nün yeni Hükümeti takdim ve Kıbrıs hâdiseleri ve alınan tedbirler üzerinde açıklama ile Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in Kıbrıs olaylarının cereyan tarzı ve alınan tedbirler ile Garanti Andlaşmasının tatbik şekli üzerinde açıklaması münasebetiyle
17 20 12:13
69 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 20.6.1963 tarih ve 372 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963 tarih, esas 233 ve 284 numaralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
17 29 435:437
70 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1964 yılı Başbakanlık bütçesi münasebetiyle
18 35 123:126
71 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1964 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi münasebetiyle
18 35 108
72 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1964 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 39 579
73 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1964 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 42 990:991
74 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1964 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
18 42 965
75 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
18 43 1087
76 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Sosyal Sigortalar Kanunu münasebetiyle
19 51 278 312
19 53 504:506
77 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Anayasanın 73. maddesi ve 29.5.1963 tarih 238 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin yenilenmesi için yapılacak özel toplantı tarihi ve tatbik edilecek kur'a usul hakkındaki karar münasebetiyle
19 55 587
78 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : X ve XI. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit TC Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine ait Kanun münasebetiyle
19 56 642:643
79 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Tokat Üyesi Zihni Betil ve arkadaşlarının, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
19 57 668
80 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Kanun münasebetiyle
19 60 745:746
81 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit Zeren ve AP Cumhuriyet Senatosu Grubu Başkanlığının yazıları hakkında İçtüzüğün 180. maddesi gereğince hazırlanan Anayasa ve Adalet Komisyonu mütalâası münasebetiyle
20 63 12 16 18
82 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanununun değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
20 63 19
83 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Danıştay Kanunu münasebetiyle
20 67 200
84 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Devlet Demiryolları İşletmesi memur ve hizmetlilerin ücretlerine dair olan 3173 sayılı Kanunun 5. maddesine 4620 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenen (F) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
20 73 719
85 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
20 74 751:753
86 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
21 86 446
87 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Tapulama kanunu tasarısı münasebetiyle
21 87 494
88 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Kıbrıs olayları ve Hükümetin takibettiği politika hakkında gerekli izahatı vermek üzere Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasına dair önerge münasebetiyle
21 91 585:586
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
89 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'nun, 1/3 Senato seçimlerine dair sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
22 8 185
90 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Türk-İtalya Parlâmentolar arası Dostluk Grubu kurulmasına dair Parlâmentolar arası Türk-İtalya Dostluk Grubu Başkanlığı yazısı münasebetiyle
22 10 225:226
91 Demeçler Ve Söylevler ESAT MAHMUT KARAKURT (CUMHURİYET SENATOSU URFA ÜYESİ) : Urfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt; Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tigrel'in, 11. Birleşimde bir sözlü soru münasebetiyle yaptığı konuşmaya ikaz mahiyetinde vâkı müdahalesine verdiği cevaba karşılık olarak Cumhuriyet Halk Partisinin inkılâpçı olduğuna ve memlekette ölçüsüz hürriyet getirdiğinden şikâyetler bulunduğuna dair
22 12 276:277
92 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Urfa Üyesi Esat Mahmut Karakurt; Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tigrel'in, 31. Birleşimde bir sözlü soru münasebetiyle yaptığı konuşmaya ikaz mahiyetinde vâkı müdahalesine verdiği cevaba karşılık olarak Cumhuriyet Halk Partisinin inkılâpçı olduğuna ve memlekette ölçüsüz hürriyet getirdiğinden şikâyetler bulunduğuna dair demeci
22 12 276:277
93 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
22 13 326
22 14 371
22 15 386:387
22 17 501
22 18 586
94 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi münasebetiyle
23 24 141:142
95 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
23 25 173
96 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Seçimlerle ilgili kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
25 40 135
97 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Nüfus plânlaması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
25 42 263
26 58 211:212 214
98 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Kanunla değişik 35. maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 69 715:716
99 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan Zirai istihsal fazlası Andlaşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
26 71 755:756
100 Söz Alanlar ESAT MAHMUT KARAKURT (URFA) : Kamu İktisadi Teşekküllerini Denetleme Komisyonu raporunun 25.5.1965 Salı günü gündeme alınması ve bu konuyu görüşmek üzere Genel Kurulun toplantı günlerine dair Başkanlık tezkeresi münasebetiyle
28 86 18:19
1 2