E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'de işlenen suçların faillerine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/42)
1 19 601
2 43 999:1000
2 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Avukatlık Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanunun 186. maddesine bir fıkra ve başına bir geçici madde eklenmesi ve bu kanunla, 22 Nisan 1962 gün ve 44 sayılı, 14 Temmuz 1965 gün ve 657 sayılı ve 23 Ekim 1969 gün ve 1186 sayılı kanunların bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifleri münasebetiyle
2 43 984:986
3 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun tasarısı ve tetkikler münasebetiyle
6 99 220
4 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, bâzı Doğu illerimizde yürütülen komando harekâtının, Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasanın 89. maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
8 134 666 667
5 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
13 101 508
6 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 12 Mart 1971 tarihinden önceki Hükümet zamanında, idarecilerin Hükümete karşı direnişe geçmeleri iddiasına dair (7/1025)
23 62 381
25 97 61
7 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Maliye Başkanlığı Dış Tediyeler Muhasebe Müdürü Nezir Murgan hakkında Ulaştırma Bakanına tevcih ettiği 24.2.1972 tarihli 7/1009 sayılı yazılı soru önergesini geri aldığına dair
23 62 391
8 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
23 68 590
25 108 454
9 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 24.5.1967 tarihli ve 868 sayılı Kanunla bâzı maddeleri değiştirilmiş bulunan 22.4.1962 tarihli ve 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun adı ile bâzı maddelerinin değiştirilmesine bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve yeni geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'in, 45sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun 31 ve 53. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
24 84 420
10 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Maliye Bakanlığı Ankara Dış Tediyeler Muhasebe Müdürünün aldığı tohumluk nedeniyle Hazineye olan borcuna dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı (7/1008)
24 92 816
11 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kanunu tasarısı münasebetiyle
24 92 743
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin Milletvekili Abdürrahim Türk hakkında (7/1367)
29 5 28
32 48 724:726
13 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Eski eserler kanunu tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında kanun teklifi münasebetiyle
29 10 173 181 189
32 41 256 258:259 266 276 278:279
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin iline bağlı Derik ilçesinde kredili tohumluktan dolayı borçlu olan çiftçilere dair (6/1382)
29 15 474
36 86 408:409
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin iline bağlı Derik ilçesinde zirai mahiyette her türlü krediden dolayı borçlu olan çiftçilere dair (7/1383)
29 15 474
33 52 245:246
16 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Petrol reformu kanunu tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 13 arkadaşının, Petrol Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması hakkında Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Petrol Ofisinin kaldırılması ve mal varlığının Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na devri ve bu ortaklıkça kurulacak dağıtım şirketine tahsisi hakkında 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve eklenmesi hakkında ve akaryakıt, anadepo, depolama satış işlerinin Devlet eliyle yapılması ve anadepoların Devletleştirilmesi hakkında kanun teklifleri münasebetiyle
31 29 168
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın Bilecik Senatörü Orhan Tuğrul'a verilen maden arama ruhsatına dair (7/1444)
31 31 289
32 41 247
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
18 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'in Silopi ilçesi Hınıs köylülerine ait hayvanların Irak uyruklu çeteler tarafından kaçırılmalarının önlenmesi ve malları kaçırılanların zararlarının telâfisi konularında ne düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından yazılı sorusu (7/249)
9 9 191
13 57 458:459
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'in Silopi ilçesi Hınıs köylülerine ait hayvanların Irak uyruklu çeteler tarafından kaçırılmalarının önlenmesi ve malları kaçırılanların zararlarımın telâfisi konularında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/249)
9 9 191
13 57 458:459
20 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara, Ege, Hacettepe, İstanbul Üniversiteleriyle, İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı bütçeleri münasebetiyle
33 55 594
21 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'in Telhelif köyündeki arazi ihtilâfı sebebiyle alınan kararlara dair İçişleri Bakanından-yazılı sorusu (7/1105)
35 77 512
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
22 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 2556 sayılı Hâkimler Kanununa ek kanun teklifi (2/5)
1 12 112
23 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun teklifi (2/18)
1 18 218
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin Mazıdağ Jandarma Komutanı Üsteğmen Necdet Camuşçu hakkındaki muhtelif şikâyetlerin ne safhada bulunduğuna dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/7)
1 19 245
25 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Ve 51 Arkadaşı 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair (2/30)
1 21 275
26 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin'de inşa edilmekte olan yeni lise binasına ve öğretmen kadrosuna dair Milli Eğitim Bakanından sorusu münasebetiyle
1 21 288
27 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin TBMM üyeleri Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile, Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 26 381:282 390
1 29 499:500 505:506
28 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenekleriyle ilgili kanunun Millet Meclisinde sert tartışmalara sebebolma dolayısiyle, Meclis içi çalışmalarda parti gruplarının bir anlayış ve dayanışma havası içinde bulunmaları lüzumuna dair gündem dışı sözleri
1 30 589
29 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 1962 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
3 54 301:302
30 Önergeler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Ve Üç Arkadaşı Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 3 arkadaşının, Güney-Doğu ve Doğu vilâyetlerinden bazılarındaki kuraklık sebebiyle halkın beslenme zorluğunu incelemek üzere bir Araştırma Komisyonu seçilmesine dair (10/6)
3 60 753:754
31 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Başbakan ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü, Adalet Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, Yeni Türkiye Partisi Genel Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ekrem Alican, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın Anayasa nizamını, Milli güvenliği ve huzuru boğan bâzı fiiller hakkında kanun teklifi münasebetiyle
4 62 74:75
32 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Uşak Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» insanlık ve medeniyet görüşü ve Anayasa rejimi karşısında memleketin iç politikası üzerinde bir genel görüşme açılmasına dair önergesi münasebetiyle.
15 64 69:70
33 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Ve 51 Arkadaşı 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair (2/30)
5 84 133
5 85 165
6 106 117
6 114 384:428
6 115 439:440 472:475
34 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 6581 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/254)
5 92 395
35 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 5434 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/255)
5 95 466
36 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 2510 sayılı Kanuna ek 105 sayılı Mecburi İskân Kanununun kaldırılması hakkında Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar ve 51 arkadaşının, 2510 sayılı İskân Kanununa ek 19.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 26 arkadaşının 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair İskân, Maliye ve Bütçe komisyonları Raporu münasebetiyle
6 114 387:390 406
37 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Uzun vâdeli plânın yürürlüğe konması hakkındaki kanun teklifi ile ilgili olarak vermiş oldukları bir önergenin oya konması hakkında
7 123 214:415
38 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 3499 sayılı avukatlık Kanununa ek Kanuna dair (2/341)
9 2 19
39 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek Kanun hakkında (2/18,3/497)
11 39 426
18 100 348
20 126 469
20 127 477:497
20 128 507:510
40 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Damga Resmi Kanununun bazı maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
11 40 484:486
41 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 1963 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesi münasebetiyle
12 48 451:453
42 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 1963 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
13 51 57:60
43 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
13 55 570
44 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin Mazıdağı Jandarma Komutanı Üsteğmen Necdet Camuşçu hakkındaki muhtelif şikâyetlerin ne safhada bulunduğuna dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/7)
18 100 394:395
45 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle.
19 109 256:257
46 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : 18.30.1962 tarih ve 81 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair (2/589)
22 145 89
47 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Ulaştırma Bakanlığı 1964 yılı bütçesi münasebetiyle
28 63 60:61
48 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'in Kasırkalenderan Akıncı bucağından Hüseyin Keleş hakkında verilen meni müdahale kararında partizanca bir tutum rolü olup olmadığına dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu (7/508)
30 106 554:555
49 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin Avukatlarından İsmail Munga'nın, askerlik fiili hizmetini yapmış olup olmadığına dair Milli Savunma Bakanından yazılı sorusu (7/560)
33 2 25
50 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin'in Kısırkalenderin Akı. bucağından Hüseyin Keleş hakkında verilen meni müdahale kararında partizanca bir tutum rolü olup olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı esvabı (7/508)
33 3 119:122
51 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Avbar'ın, Mardin Avukatlarından İsmail Munga'nın, askerlik fiilî hizmetini yapmış olup olmadığına dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar'ın yazılı cevabı (7/567)
34 38 643
52 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, Mardin avukatlarından İsmail Mungan'ın Maliyeye ne miktar vergi borcu olduğuna dair yazılı soru önergesi ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın yazılı cevabı (7/694)
37 78 494
42 127 84:86
53 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'ın, 3 Ağustos 1962 günü İkinci Piyade Er Eğitim Kumandanlığı emrine er olarak sevk edilen İsmail Mungan'ın firar etmiş olup olmadığına dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı (7/695)
37 78 494
39 101 38
54 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Başkan Fuad Sirmen'in, Başkanlığında siyasi partiler grup yetkilileri ve Hükümet temsilcisinin yaptıkları toplantı sonunda hazırlanan Protokol
38 92 233
55 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Mardin ilinde son zamanlarda görülen asayişsizlikler, bu olaylar karşısında valinin tutumu, açık bulunan Em niyet Müdürlüğüne tâyin yapılması konularında demeci
38 93 274:276
CUMHURİYET SENATOSU -- 1. Yasama Yılı
56 Teklifler ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Ve 51 Arkadaşı 2510 sayılı iskân Kanununa ek 19.10.1960 tarih ve 105 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair (Millet Meclisi 2/30, Cumhuriyet Senatosu 2/27)
4 83 569
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 2. Yasama Yılı
57 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Ankara, İstanbul ve İzmir'de ilân edilmiş olan Sıkıyönetim süresinin uzatılması hakkında Başbakanlık tezkeresi üzerinde
2 8 137
58 Söz Alanlar ESAT KEMAL AYBAR (MARDİN) : Eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair önergeler münasebetiyle
2 13 355:356