E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 11
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL KARAN (KARABÜK) : Karabük-Bartın-Zonguldak illerinde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üst birliğinin bazı uygulamalarına ilişkin (7/203)
8 45 507:512
3 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 52 894
4 Üyelerle İlgili İşler EROL KARAN (KARABÜK) : (9/28) esas numaralı Meclis soruşturması komisyonu üyeliğinden çekilmesi
26 60 637
5 Önergeler EROL KARAN (KARABÜK) : (9/28) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin(4/l31)
26 60 637
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL KARAN (KARABÜK) : Karabük-Yenice Belediye Başkanı hakkındaki davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (7/3307)
54 57 608:609
7 Meclis Araştırması Önergeleri EROL KARAN (KARABÜK) : Ve 43 arkadaşının, KARDEMİR'in içinde bulunduğu malî krizin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278)
93 93 351:353
8 Üyelerle İlgili İşler EROL KARAN (KARABÜK) : Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
101 121 35
9 Önergeler EROL KARAN (KARABÜK) : Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/502)
101 121 35
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
10 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : Millî Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 40 843:845
11 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : Yargıtay Başkanlığı, Çevre Bakanlığı, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 40 810:812
12 Gündem Dışı Konuşmalar EROL KARAN (KARABÜK) : Orman Ürünleri Sanayii Kurumuna ilişkin
5 49 130:131
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL KARAN (KARABÜK) : Avrupa Kupalarındaki futbol karşılaşmalarının TRT'den izlenmesine imkân sağlanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bahattin Şeker'in cevabı (7/1287)
13 13 161:162
14 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : Orman Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı,
17 34 138:140
15 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlik Hakkında Borçlanma Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 65 255:256
23 70 179:181
23 71 247:249
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL KARAN (KARABÜK) : SSK Karabük Hastanesine ek bina yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in cevabı (7/2282)
25 79 25:26
17 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : 17.7.1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2.9.1971 Tarihli. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 Tarihli, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Tahakkuk Eden Prim ve Diğer Alacakların Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık. Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 88 551:552
18 Gündem Dışı Konuşmalar EROL KARAN (KARABÜK) : Safranbolu ve çevresindeki tarihî ve kültürel birikimlerin korunmasına ve yöre turizminin geliştirilmesine ilişkin
26 92 190:192
19 Söz Alanlar EROL KARAN (KARABÜK) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1956 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 764:766
20 Üyelerle İlgili İşler EROL KARAN (KARABÜK) : Çevre Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
69 46 253
21 Önergeler EROL KARAN (KARABÜK) : Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/411)
69 46 253