E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 23 arkadaşının, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. yıldönümü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
7 39 321:326
2 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 47 241:242
3 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 51 585
4 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 2000 Malî Yılı Bütçesi-ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 38 18:21
5 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 39 296
22 46 727:731 739:740
6 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 570
7 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Adalet Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesmhesabı, Orman Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 42 730
8 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : 2000 Malî Yılı Gelir Bütçe Kanunu Tasarısı ve Maliye Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 452
9 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 46 781
10 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun ile Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
24 51 89:90
24 52 378:379
11 Gündem Dışı Konuşmalar EROL AL (İSTANBUL) : Anadolu Ajansının kuruluş yıldönümüne ilişkin
30 77 330:332
12 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 81 119:120
13 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Sosyal Sigortalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
33 99 394
14 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001-2005) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 118 282:284
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : Atatürk Havalimanında verilen sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün cevabı (7/2319)
42 9 146:147
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : Atatürk Havalimanında verilen sağlık hizmetlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın cevabı (7/2318)
43 12 80:81
17 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 19 506:507
46 20 78:79 93:95 99:100
18 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar EROL AL (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Erol Al'ın, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, şahsına sataşması nedeniyle
46 20 102:103
19 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, şahsına sataşması nedeniyle
46 20 102:103
20 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle.
49 29 21:23
21 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Turizm Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap, Millî Eğitim Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Yükseköğretim Kurulu ile Üniversiteler 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 34 260
22 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 107 425:429
65 113 514:516
23 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar EROL AL (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Erol Al'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, şahsına sataşması nedeniyle
65 111 200:201
24 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, şahsına sataşması nedeniyle
65 111 200:201
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : Bazı Alman vakıflarının Türkiye aleyhine faaliyette bulundukları iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nejat Arseven'in cevabı (7/4756)
71 7 679:680
26 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Türk Medenî Kanunu Tasarısı ile Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu ve Dört Arkadaşının; Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
73 12 376:381
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : Bazı Alman ve Türk vakıflarının Türkiye aleyhine faaliyette bulundukları iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'in cevabı (7/4755)
74 14 239:240
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : T. Halk Bankasının bilgisayar ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4900)
75 17 133:135
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : TC Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası genel müdür yardımcılıklarının sayısının yükseltildiği iddiasına ve maaşlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/4899)
75 17 128:132
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : Bazı alman vakıflarının Türkiye aleyhine faaliyette bulundukları iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem'in cevabı (7/4754)
75 18 211:212
31 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 19 344:347
32 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 30 28:31
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : 900'lü hatlara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Oktay Vural'ın cevabı (7/5348)
84 57 385:389
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler EROL AL (İSTANBUL) : TMSF'ye verilen hazine kredilerine, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevabı (7/5426)
87 66 27:37
35 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
89 74 50:53
89 76 378:379
36 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Sivas Milletvekili Musa Demirci ve 32 arkadaşının, bazı basın kuruluşlarının kamu imkânlarından baskı kurmak suretiyle yararlandıkları iddiaları konusunda (10/18), Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 19 arkadaşının, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla (10/23), Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 32 arkadaşının, Anadolu basınının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/79), Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ve 57 arkadaşının, iki medya kuruluşunun karşılıklı olarak yaptığı suçlamaları ve iddiaları araştırmak amacıyla (10/212), İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ve 38 arkadaşının, Türk medyasının sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuşturulabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/244) ve Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 21 arkadaşının, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/257) Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
92 87 78:81
37 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7.6.2001 Tarihli ve 4676 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
95 99 184:187
38 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : İstanbul-Beykoz Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikasındaki olağanüstü duruma ilişkin
101 122 238:239
39 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları münasebetiyle
102 125 80:82
40 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : 4726 Sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
102 127 481:482
41 Söz Alanlar EROL AL (İSTANBUL) : İş Kanunu ile Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
102 127 545:547 554:555 569:570