E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri ERDAL KALKAN (İZMİR) : Ve 23 milletvekilinin, balıkçılığın sorunları ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/12) Okunması
2 5 243:245
2 İstifalar / Komisyon Üyeliğinden Çekilmeler ERDAL KALKAN (İZMİR) : İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/29)
15 74 586
3 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri ERDAL KALKAN (İZMİR) : Ve 23 milletvekilinin, balıkçılığın sorunları ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/12) Okunması
2 5 243:245
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
4 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (İZMİR) : Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi münasebetiyle
9 36 185:187
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : İbriktepe Belediye Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (7/9)
2 19 245:246
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : İncirlik Ortak Savunma Tesisi'ne ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (7/21)
2 22 444:446
7 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu ve 9 arkadaşının, TRT'nin iç yapısı, işleyişi ve yayınları ile uygulamadaki aksaklıkları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 28 241:248
8 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Ver gisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanunu, i 93 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 sayılı Harçlar Kanununda Değişiklikler Yapılması ve Bu Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 40 120:121 178:181
9 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Başbakanlık 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Başbakanlık 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 47 130:136
10 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 71 379:380
11 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Hükümlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 71 454:466
12 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 Sayılı Kamunun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklenmesine ve Bir Maddenin Kaldırılma sına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 72 29
13 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın 22.4.1983 Tarih ve 2820'Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Ek 1. Maddesine İki Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve'Plan ve'Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 78 295:299
14 Meclis Araştırması Önergeleri ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana Başbakanlık bütçesine konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa uygun olarak sarf edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32)
14 6 223:225
24 73 270:286
15 Meclis Araştırması Önergeleri ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 14 arkadaşının, Buğday üretiminde gerekli teknoloji ve standardizasyonu sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmalı ve buğday üreticilerini güçlendirmek için kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma sına ilişkin önergesi (10/40)
15 14 258:259
27 91 339:368
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Pınarhisar Çimento Fabrikasında 1-24 Ekim1988 tarihlerinde üretilen çimentonun bozuk olduğu iddiasına ve bu çimentoyu kullanan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı (7/394)
20 40 280:284
17 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Millî Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 47 197
18 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : İçişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile İçişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Jandarma Genel Komutanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 48 305:311
19 Teklifler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 8 Arkadaşının, Türk Vatandaşlığı Kanununa Ek Kanun Teklifi (2/26)
22 54 203:205
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Adana incirlik Hava Üssünde 22.11.1988tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın cevabı (7/503)
23 60 213:215
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Nükleer modernizasyon ile ilgili planın ülkemize ne gibi yükümlülükler getireceğine ve konvansiyonel istikrar görüşmelerinin sonucuna ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın cevabı (7/514)
24 65 89:92
22 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana Başbakanlık Bütçesine konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa uygun olarak sarf edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
24 73 276:282 286
23 Teklifler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17.Maddesinin 1. Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin (2/20)
25 79 262:277
24 Teklifler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair (2/71)
25 79 255:262
25 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17.Maddesinin 1. Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları münasebetiyle
25 79 265:269
26 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 79 257
27 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Buğday üretiminde gerekli teknoloji ve standardizasyonu sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak ve buğday üreticilerini güçlendirmek için kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
27 91 350:357 367:368
28 Gündem Dışı Konuşmalar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Vali ve emniyet müdürlüklerince bazı sanatçıların konser ve kaset yasaklamalarına tabi tutulmalarına ilişkin
27 92 383:385
29 Teklifler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 37 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında (2/115)
29 101 182:186
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Türkiye'ye atanan yeni ABD Büyükelçisi hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili İsmail Safa Giray'ın cevabı (7/766)
32 10 100:101
31 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sistemindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile, Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu bankalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 13 242:247
32 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Çevre Müsteşarlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 48 379
33 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 48 296:298
34 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1990Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 49 579
35 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Yargıtay Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 51 186:188
36 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı Hakkında 2919 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 53 449:450
37 Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 23 arkadaşının, Tarım ürünlerinin ithalatının serbest bırakılmasına dair ithalat rejimi kararının tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratarak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14)
40 73 258:260
41 77 12:38
38 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Tarım ürünlerinin ithalatının serbest bırakılmasına dair İthalat Rejimi Kararının, tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratacak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştirecek iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
41 77 24:29
39 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 1985-1988 yıllarında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin (6/370)
41 79 197
40 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin (6/205)
41 79 158:159
41 82 366
42 94 447
44 110 379
45 113 188
41 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : İstanbul Valiliğince bazı sanatçıları konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin (6/410)
41 79 206
42 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Köy-Koop. Merkez Birliği kurulması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin (6/459)
41 79 214
43 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Hafif nakliye uçağı projesiyle ilgili olarak yapılan ihaleye ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (7/1086)
41 82 388:392
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 1990 yılı bütçesinin ne zaman açılacağına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin cevabı(7/1151)
42 93 391:392
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : TRT Genel Müdürünün dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın cevabı (7/1155)
43 98 173:175
46 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Meriç Nehri Mecrasının ıslahına dair protokole ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in cevabı (7/1174)
43 100 289:290
47 Teklifler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun İlk maddesinin Kaldırılmasına İlişkin (2/205)
44 105 118
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin borçlarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı (7/1275)
45 113 194:195
49 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Emniyet Genel Müdürlüğünde sınav yolsuzluğu yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı (7/1311)
45 114 270:271
50 Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : (6/803) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/183)
46 122 86
51 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 123 222:223
52 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 124 261:262
53 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : İstanbul'daki bir şirket aracılığıyla telefon dinleme cihazları ithal edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in cevabı (7/1314)
46 125 346:348
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : TRT'nin 629. Kırkpınar güreşleriyle ilgili yayınına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın cevabı (7/1428)
47 1 37:38
55 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Uzunköprü Belediyesine tahsis edilen orman sahasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (7/1448)
47 1 42:44
56 Teklifler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin (2/205)
49 15 122:126
57 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
49 15 124:125
58 Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Ve 52 arkadaşının, Uyguladıkları politikalarla ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yetersiz kaldıkları ve laik ve demokratik Cumhuriyetimizi ciddî tehlike altına soktukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi(11/17)
49 20 329:332
50 23 23:60
59 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Uyguladıkları politikalarla ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yetersiz kaldıkları ve laik ve demokratik cumhuriyetimizi ciddî tehlike altına soktukları iddialarıyla Bakanlar Kurul üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge münasebetiyle
50 23 24:35
60 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Devletin üst düzey yöneticilerinin yurt dışı gezilerine koruma görevlilerini de götürmelerinin nedenine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in cevabı (7/1610)
51 34 153:454
61 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi ve Adalet ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
51 42 504:507
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Tahıl ürünlerinin nakli için Toprak Mahsulleri Ofisi ile anlaşma imzaladığı iddia edilen nakliye şirketine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın cevabı (7/1607)
51 43 535:536
63 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
52 45 230:233
64 Söz Alanlar ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 47 66:69
65 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ERDAL KALKAN (EDİRNE) : Turizm sektörünün içinde bulunduğu sorunlara karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün cevabı (7/1960)
59 110 513:514