E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (İSTANBUL) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
37 38 293:294
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
2 Seçimler ENVER YILMAZ (ORDU) : Anayasa Komisyonuna Üye Seçimi
50 6 579:580
3 Seçimler ENVER YILMAZ (ORDU) : Avrupa Birliği Uyum Komisyonununda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim
50 7 707
59 52 637
60 61 827:828
4 Raporlar ENVER YILMAZ (ORDU) : Avrupa Birliği Uyum Komisyonunu'nun Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin raporu (1/743) (S. Sayısı: 471)
63 70 260:283
63 71 437:465 465:482 483:489 490:505
63 72 610:674 676:677 678:687
5 İstifalar ENVER YILMAZ (ORDU) : Ordu Milletvekili Enver Yılmaz'ın Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğine ilişkin (4/190)
63 73 742
6 Raporlar ENVER YILMAZ (ORDU) : Avrupa Birliği Uyum Komisyonunu'nun Biyogüvenlik Kanunu Tasarısına İlişkin raporu (1/789) (S. Sayısı: 473)
64 74 31:86 87:101
64 75 213:264
7 Raporlar ENVER YILMAZ (ORDU) : Avrupa Birliği Uyum Komisyonunu'nun Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısına İlişkin raporu (1/806) (S. Sayısı: 498)
71 115 737:810 810:882 883:935
71 116 961:988 1037:1046
8 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (ORDU) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
75 133 137:139
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
9 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (ORDU) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Bütçesi Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 53 69:71
10 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (ORDU) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli ve 63 milletvekilinin, doğalgaz alım anlaşmalarında devlet alım satımına fesat karıştırdığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) ile Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 55 milletvekilinin, Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 25 196:199
11 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (ORDU) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 30 77:79
12 Önergeler ENVER YILMAZ (ORDU) : (9/10) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin imza sahiplerinden bazılarının imzalarını geri çektiğine ilişkin (4/131)
37 38 33:34
13 Gündem Dışı Konuşmalar ENVER YILMAZ (ORDU) : TBMM Başkanı Bülent ARINÇ Başkanlığındaki Parlamento heyetiyle birlikte Suriye'ye yaptıkları resmî ziyaretle ilgili bilgi ve görüşlerine ilişkin
47 81 520:522
14 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (ORDU) : TBMM Başkanı Bülent Arınç Başkanlığındaki Parlamento heyetiyle birlikte Suriye'ye yaptıkları resmî ziyaretle ilgili bilgi ve görüşlerine ilişkin
47 81 520:522
15 Teklifler ENVER YILMAZ (ORDU) : İle Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in; Orman Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 3 Milletvekilinin, Orman Kanununun Ek 8. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/284, 2/290)
53 102 254:264 275:286
16 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (ORDU) : Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
68 34 384:385
17 Üyelerle İlgili İşler ENVER YILMAZ (ORDU) : İzin verilmesi hakkında
78 71 11
18 Söz Alanlar ENVER YILMAZ (ORDU) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün; Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar ve 3 milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 65 milletvekilinin; Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu'nun; Ordu Milletvekilleri Kazım Türkmen ve İdris Sami Tandoğdu ile 94 milletvekilinin; Giresun Milletvekili Mehmet Işık ile 28 milletvekilinin; Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın; Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Bekir Bozdağ, Mehmet Erdemir ve Mehmet Yaşar Öztürk ile 84 milletvekilinin; Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 15 milletvekilinin; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Mehmet Alp'in; Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın; Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ile 8 milletvekilinin; Ordu Milletvekili Hamit Taşçı ile 19 milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; Amasya Milletvekilleri Akif Gülle ile Hamza Albayrak'ın; Tekirdağ Milletvekilleri Tevfik Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur'un; Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 14 milletvekilinin; Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Talip Kaban'ın; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile 3 milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ile Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ve Sinan Özkan'ın; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ile Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın; Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış'ın; Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun; benzer mahiyetteki Kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
107 46 366:367
19 Önergeler ENVER YILMAZ (ORDU) : İcra ve İflas Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair (2/725) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına ilişkin (4/378)
114 80 595
20 Üyelerle İlgili İşler ENVER YILMAZ (ORDU) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
122 110 18:20