E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13. maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
26 116 138
2 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk ve üç arkadaşının, (2/139) ve (2/140) esas sayılı Kanun tekliflerinin Adalet, Çalışma ve Plân Komisyonlarından seçilecek 6 şar üyeden bir Kurulacak bir geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi münasebetiyle
2 21 15
3 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 3 er üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi münasebetiyle
2 23 66
4 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Emekli Sandıklarıyla malüliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle
2 26 176
5 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun, teklifi ile eski İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanunun 5. maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifleri münasebetiyle
2 43 978:979
4 64 111:112
6 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne ve yeni kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
3 59 662
7 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Çalışma Bakanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 90 896:899
8 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı münasebetiyle
7 116 417
9 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kütahya Milletvekili Ali Erbek'in, Gediz depremi dolayısıyla yapılan işler ve alınan tedbirlerdeki yetersizliklere dâir demeci ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı münasebetiyle
9 23 316:317
10 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Memur-işçi ayırımı hususunda çıkarılan genelgelerin yarattığı huzursuzlukların biran önce giderilmesine dair kendi demeci
10 46 465:466
11 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
12 63 31:32
12 66 74
13 104 598 600
13 105 640 674 678:679
12 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : 6245 sayılı Harcırah Kanununun tatbikatı konusunda gündem dışı demeci
15 130 411:413
13 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : 17.7.1967 tarihli 506 sayılı Kanunun 123. maddesinin 2 ve 3. fıkrasının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 123. maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
20 36 564
14 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kamu kesiminde çalışanların geçici görev yollukları ile arazi tazminatlarının ödenmemesine dair gündem dışı demeci
20 37 630
15 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1972 Bütçesi münasebetiyle
22 50 422 424
16 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 864 sayılı Kanunda değişik 6. maddesinin (D) fıkrasının ve bu kanuna eklenen ek 5, 6 ve 8. maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile bir gemici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu (68) numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 61 358
17 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanunda değişiklikler yapan, maddeler ekleyen 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yetki kanunu tasarısı münasebetiyle
24 73 16
18 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Toplu sözleşme müzakerelerinden bir netice alınamaması ve Yüksek Hakem Kurulunun toplanamayışı konularında gündem dışı demeci
26 120 310
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, bir öğrencinin Erzurum Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdundan Eskişehir Sağırlar Okulun naklinin nedenlerine dair (7/1001)
27 144 295
20 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 113 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 3. maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
27 145 352
21 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73. maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklenme sine dair kanun teklifleri münasebetiyle
29 12 380:381
32 38 103
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, işçi harcırahlarının düşürülüş nedenlerine dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/664)
32 42 334:336
23 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 12 arkadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13. maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi münasebetiyle
33 51 127
24 Söz Alanlar ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Çalışma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 67 42
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ENVER TURGUT (KAYSERİ) : Başbakandan-Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, işçi harcırahlarının düşürülüş nedenlerine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/664)
16 145 582
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
26 Teklifler ENVER TURGUT (İZMİR) : Ve 3 Arkadaşı 657 sayılı Devlet memurları Kanununun bâzı maddeleri ile bâzı fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanunun 147. maddesine bir fıkra ilâvesine dair (2/179)
1 27 652
27 Önergeler ENVER TURGUT (İZMİR) : İstanbul'da Kâğıthane'de Kayacan Cam Fabrikasındaki kaza sonunda ölenlerin ailelerine taziyet telgrafı çekilmesine dair
2 28 8
28 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarsı ile Adalet Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 49 452
29 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : 1966 yılı Bütçe kanun tasarısı ile Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 49 493:494
30 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve Hayri Başar, Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal ve 3 arkadaşının ve Eskişehir Milletvekilleri Aziz Zeytinoğlu ve İsmetAngı'nın, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç para verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 ve 48 sayılı kanunlarla değiştirilen 1. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle
8 118 555
31 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
8 122 793:794
32 Teklifler ENVER TURGUT (İZMİR) : Ve 3 Arkadaşı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddeleri ile bâzı fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanunun 147. maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi (2/179)
11 32 185
33 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlara dair
11 39 600:601
34 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu hakkındaki raporu münasebetiyle
12 42 55:56
35 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun, İş ve İşçi Bulma Kurumu hakkındaki raporu münasebetiyle
12 45 258:259
36 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : İş kanunu tasarısı münasebetiyle
12 51 490
15 72 155 169
15 74 250 271 272:272 279:280
15 75 292 299 304
15 77 388:389
15 78 420
15 79 463
16 83 22
37 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 62 346:349
38 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : 1967 bütçe kanunu tasarısı ile Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçeleri münasebetiyle
14 62 322
39 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Deniz-İş kanunu tasarısı münasebetiyle
12 52 522 534:535
15 68 14
15 71 112
40 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60. maddesine bir fıkra eklenmesi ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir madde ilâve edilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
17 112 560:561
41 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 6239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı münasebetiyle.
27 70 640
42 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : Sanayi Bakanlığı 1969 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 59 577
43 Söz Alanlar ENVER TURGUT (İZMİR) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile teklifler münasebetiyle
36 98 659