E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Sözlü Sorular Ve Cevapları ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Ankara şehri ikinci Çubuk Barajı inşaatının müddetinde ikmal olunup olunmıyacağma ve gerekli makina ve araçlarının temin edilip edilemediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/92)
7 102 37
7 105 83
2 Sözlü Sorular Ve Cevapları ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Hava alanlarının emniyet sahası dışında kalan geniş, mümbit ve sulak arazinin verimli hale getirilmesinin ve Devlet Demiryolları, Posta, Telgraf ve Telefon, Jandarma ve NATO telgraf ve telefon muhabere ve muhaveresinin bir hat üzerinden temininin düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/95)
7 102 37
3 Sözlü Sorular Ve Cevapları ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Posta, telgraf ve telefon hizmetleri tam olarak temin edilmiş bulunmıyan ilçelerde bunların miktarına, âmme hizmetinin vatandaş ayağına getirilmesinin tahakkuku için ne kadar zamana ihtiyaç olduğunu ve bu hususta ne düşünüldüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/93)
7 102 37
7 105 83
4 Söz Alanlar ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Bir kısım vergi cezaları ile gecikme zamlarının tecil ve tasfiyesine dair Kanun münasebetiyle
1 21 441
5 Söz Alanlar ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Hatip Tahir Burak'ın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen kütükleri hakkında 298 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu münasebetiyle
6 97 468
6 Söz Alanlar ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Millî Birlik Komitesi Üyesi Sezai O'Kan ve Vehbi Ersü ile Temsilciler Meclisi Üyesi Cemal Yıldırım'ın, Anayasanın halkoyuna sunulması hakkındaki 283 sayılı Kanunun 5. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu münasebetiyle
6 83 140
7 Söz Alanlar ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanunu münasebetiyle
2 30 228
8 Söz Alanlar ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Temsilciler Meclisi Üyesi Sait Naci Ergin'in, dokunulmazlığı hakkında Yüksek Soruşturma Kurulu Başkanlığı tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
6 100 561
9 Söz Alanlar ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : TC Anayasa tasarısı münasebetiyle
3 49 518
4 52 135
4 55 337 342
5 70 440
10 Söz Alanlar ENVER KIRKER (MEHMET ENVER KIRKER) (TEMSİLCİLER MECLİSİ BAROLAR TEMSİLCİSİ) : Usul hakkında
1 3 30