E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ENVER KARAN (ANTALYA) : Kapalıçarşı yangını dolayısiyle Meclisin teessürlerinin İstanbul halkına bildirilmesi hakkında (4/77)
2 10 159
2 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Feyad Çiftçi hakkında Arzuhal Encümeninin ittihaz ettiği karar münasebetiyle
3 17 109
3 Takrirler (önergeler) ENVER KARAN (ANTALYA) : Antalya'da bulunan ve Damlataş tâbir olunan mağaranın havasının her hangi bir hastalığa tesiri olup olmadığına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilinden şifahi sual takririnin geriverilmesine dair (4/96)
4 33 193
4 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 45 406
5 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Adliye Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 46 513
6 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 49 757:758
7 Takrirler (önergeler) ENVER KARAN (ANTALYA) : Türkiye ile Irak arasında imzalanan Karşılıklı İş Birliği Andlaşmasının tasdiki münasebetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Irak Milleti hakkında izhar buyurduğu samimî hissiyatın, selâm ve sevgilerinin kardeş Irak Parlâmentosuna iblâğı hakkında (4/105)
5 50 822
8 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Türk Ceza Kanununun 6123 sayılı Kanunla değiştirilen 46. maddesinin tadiline dair kanun lâyihası münasebetiyle (Akıl hastalığına müptelâ olanların işledikleri suçlar hakkında)
6 56 168:169
9 Takrirler (önergeler) ENVER KARAN (ANTALYA) : Büyük Millet Meclisi namına Sayın Reisicumhura istifsarı hatırda bulunmak üzere 10 kişilik bir heyetin seçilmesine dair (4/120)
6 65 373
10 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Türkiye Eczacılar Birliği Kanunu münasebetiyle
9 25 179
11 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Adliye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 43 643:644
12 Söz Alanlar ENVER KARAN (ANTALYA) : Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ile İnhisarlar Umum Müdürlüğü1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 46 1012:1013
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
13 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : İstanbul şehrinin susuzluğunu gidermek için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
1 13 266
14 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Hâkimler Kanununun değiştirilip değiştirilmiyeceğine dair olan sorusu münasebetiyle
3 18 216
15 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Nüfus Kanununun 3. maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair (2/161)
5 38 3
7 73 79
16 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Gelir Vergisi Kanununa bir madde eklenmesine dair(2/188)
6 56 27
9 98 83
9 99 125:126
9 101 188:189
9 102 236
9 105 363:374 375 378 382 391 400:403
17 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Kurye Fuat Güzaltan'ın vefatı hakkındaki sorusu münasebetiyle
6 63 166:167
18 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Madalya kanunu teklifi (2/213)
7 71 3
19 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 72 64:65
20 Takrirler (önergeler) ENVER KARAN (ERZURUM) : Nüfus Kanununun 33. maddesine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair olan kanun teklifinin geri verilmesi hakkında (4/137)
7 73 79
21 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Esası Erzurum'da kurulan Et Kombinası teşkilâtı ile diğer illerdeki müteferrik teşkilât için şimdiye kadar sarfedilen paranın miktarına ve bu işin ikmali için ne düşünüldüğüne dair sorusu münasebetiyle
8 90 246
22 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Resmî Daire ve Müesseselerin Siyasi Partilere Bedelsiz Mal Devredemiyeceklerine ve bu Daire ve Müesseselerle Münfesih Derneklere ait olup Siyasi Partilere Terk Edilmiş olan Gayrimenkul Mallarla bu Partiler Tarafından Genel Menfaatler için Yaptırılmış olan Binaların Sahiplerine ve Hazineye ladesine dair Kanun münasebetiyle
9 111 695:696
23 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Türk Kanunu Medenisinin 292. ve 310. maddelerinin değiştirilmesi hakkında(2/294)
10 2 24
11 20 276
24 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında (2/313)
11 18 193
25 Takrirler (önergeler) ENVER KARAN (ERZURUM) : Türk Kanunu Medenisinin 292. ve 310. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair (4/204)
11 20 276
26 Takrirler (önergeler) ENVER KARAN (ERZURUM) : Erzurum havalisinde vukubulan deprem münasebetiyle Büyük Millet Meclisinin felâketzedelere karşı sıcak alâkasının belirtilmesi hakkında (4/209)
12 23 22
27 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide tertibi için Millî Piyango idaresine yetki verilmesi hakkında (2/339)
12 33 397
28 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Adalet Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 46 665:666
29 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 49 1056
30 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkında (2/339)
17 9 304
18 12 64:67
18 13 94:104 121
31 Teklifler ENVER KARAN (ERZURUM) : Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 5804 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında (2/313)
17 9 304
18 11 16:21
18 15 186:187
32 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Erzurum deprem felâketzedeleri yararına bir keşide tertibi için Millî Piyango İdaresine yetki verilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
18 12 66
33 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Türk Tabipleri Birliği Kanunu münasebetiyle
19 26 149:150
34 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 47 489
35 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 49 645:646
36 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Adalet Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 50 719:720
37 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Millî Eğitim Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1953 yılı bütçeleri münasebetiyle
20 53 947
38 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : İşletmeler Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 55 1279
39 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Adlî Tıp Müessesesi Kanunu münasebetiyle
24 101 199:200
24 102 253:258 261 271:273
24 103 309:310 318
40 Söz Alanlar ENVER KARAN (ERZURUM) : Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 50 981