E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER BATUMLU (SEYHAN (ADANA)) : 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
5 43 303:305
5 44 332:335
2 Söz Alanlar ENVER BATUMLU (SEYHAN (ADANA)) : Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında, kalacak kasaba, köy ve arazî hakkındaki Kanun münasebetiyle
6 66 411 413
3 Söz Alanlar ENVER BATUMLU (SEYHAN (ADANA)) : Usul hakkında
11 57 173
4 Söz Alanlar ENVER BATUMLU (SEYHAN (ADANA)) : Pamuk fiyatlarının tatminkâr olup olmadığına, pamuğu kıymetlendirme hususunda ne gibi tedbirler alındığına ve politikamıza dair suali münasebetiyle
11 61 257:259
5 Söz Alanlar ENVER BATUMLU (SEYHAN (ADANA)) : Kars Mebusu İbrahim Us'un, teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
13 84 34
6 Söz Alanlar ENVER BATUMLU (SEYHAN (ADANA)) : Malatya Mebusu Ahmet Fırat hakkında yapılmak istenen takibat ve muhakemenin devre sonuna bırakılmasına dair Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
13 84 31:33