E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Teklifler ENVER BAHADIRLI (CUMHURİYET SENATOSU HATAY ÜYESİ) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (C) fıkrasının tadiline dair (2/95)
1 16 415
2 Teklifler ENVER BAHADIRLI (CUMHURİYET SENATOSU HATAY ÜYESİ) : Ve 2 Arkadaşı İstiklâl Savaşı mücahitlerinden Cemil Cemalgil'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında (2/364)
9 5 53
11 32 187
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Ticaret Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi münasebetiyle
27 80 377:380
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6. maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
31 30 622
31 35 742
5 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Olağanüstü toplantılarda gündemin bu toplantıya giren konular dışında maddeler alınamıyacağı hakkındaki görüşme münasebetiyle
31 31 643
6 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, Kıbrıs çıkarmasiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson tarafından Hükümetimize gönderilen mektubun bir gazetede farklı olarak yayınlanmasından sonra Hükümetçe bu ve buna verilen cevabın da açıklanmasına dair demeci ve bu konuda kabul edilen Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Âmil Artus'un önergesi münasebetiyle
31 32 703:704
7 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 12. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
31 36 763
8 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve olağanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat devamını sağlıyan kanun tasarısı münasebetiyle
31 36 768
9 Demeçler Ve Söylevler ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Hatay üyesi Enver Bahadırlı, Ankara Ceza Evindeki ayaklanma ve çıkarılacak af kanunu üzerinde demeci
31 37 786:788
10 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1966 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
32 42 554
11 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Devlet Bakanlarından ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Enver Bahadırlı'nın, Ankara, Cebeci Stadyumu inşaatına dair yazılı soru önergesi ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın cevabı (7/272)
36 82 120
36 84 195:196
12 Yazılı Sorular Ve Cevapları / Sanayi Bakanından ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Enver Bahadırlı'nın, Ankara Asbest Boru Fabrikasına dair soru önergesi ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı (7/273)
36 82 120
36 86 267:268
13 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
36 94 497
14 Demeçler Ve Söylevler ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Hatay üyesi Enver Bahadırlı'nın, vatandaşlarımıza ait çoğu hudut bölgesindeki toprakların her hangi bir bedel ödenmeden Suriye Hükümetince devletleştirildiğini ve Hükümetimizin mukalebeli bilmisil olarak aldığı kararın hâlâ tatbik edilmediğini ifade eden ve bu hususta İçişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanının açıklama yapmasını istiyen demeci
36 98 598:599
15 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Vatandaşlarımıza ait çoğu hudut bölgesindeki toprakların her hangi bir bedel ödenmeden Suriye Hükümetince devletleştirildiğini ve Hükümetimizin mukakabelei bilmisil olarak aldığı kararın hâlâ tatbik edilmediğini ifade eden ve bu hususta İçişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanının açıklama yapmasını istiyen demeci
36 98 598:599
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
16 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı Ulay'ın, üyeliği hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle
37 13 400 402:404
17 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
39 44 416:417 419:420
18 Önergeler ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Güven Partisine intisabı sebebiyle, İçtüzüğün 5. maddesi uyarınca Divan Kâtipliğinden istifa ettiğine dair
40 61 254
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
19 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1968 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
45 25 199:201
20 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1968 yılı Sayıştay Bütçesi münasebetiyle
45 25 177:178
21 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1968 yılı Diyanet İşleri Bütçesi münasebetiyle
45 26 348:350
22 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1968 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
45 29 719:722
CUMHURİYET SENATOSU -- 8. Yasama Yılı
23 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1969 yılı Sayıştay Bütçesi münasebetiyle
50 26 199
24 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 32 610:613
25 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Sanayi Bakanlığı 1969 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
51 32 565:567
26 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 16.7.1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1. ve 2. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
51 35 927
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
27 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Başkanlık Divanı seçimlerine esas tutulacak dağıtım cetveli münasebetiyle
54 1 6:7
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
28 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
63 33 626:631
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
29 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı görevinin yenisi seçilinceye kadar devam edeceği ve Genel Kurulda sözcülüğün Çanakkale Üyesi Nahit Altan tarafından yapılacağına dair Danışma Kurulu kararı münasebetiyle
59 85 435
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
30 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Sayıştay Başkanlığı 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 30 198:199
31 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Sanayi Bakanlığı 1971 yılı bütçesi münasebetiyle
63 35 225:227
32 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : Sıkıyönetim kanun tasarısı münasebetiyle
65 68 126:127
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
33 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1972 yılı Başbakanlık Bütçesi münasebetiyle
2 26 167:169
34 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1972 yılı TBMM Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bütçeleri münasebetiyle
2 26 121:122
35 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1972 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 27 235:236
36 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1972 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
2 29 530:533
37 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 1972 yılı Enerji ve Tabii Kaynaklar bütçesi münasebetiyle
3 32 174:176
38 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (HATAY) : 24.12.1963 tarih ve 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve ek geçici maddeler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
3 36 547:548
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
39 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (CUMHURİYET SENATOSU HATAY ÜYESİ) : Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi Ömer Hocaoğlu ile Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, yakınlarına ve kardeşlerine sağlamış olduğu kredilerin temin edilişinde ve yatırım indiriminden istifade ettirilmelerinde 5 yıllık Kalkınma Plânına aykırı hareket ettiği ve bu fiillerin Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesi kapsamına girdiği iddiası ile eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi münasebetiyle
11 1 63
40 Söz Alanlar ENVER BAHADIRLI (CUMHURİYET SENATOSU HATAY ÜYESİ) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
11 19 757