E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SIVAS) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi münasebetiyle
3 111 276:279
2 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SIVAS) (DEVLET BAKANI) : 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetîyle
3 111 345:352
3 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçesi münasebetiyle
10 57 348:350
4 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesi münasebetiyle
10 58 420:425
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
5 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 134 arkadaşının, Cumhuriyetin 50. yılı nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı hakkında; Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 14 arkadaşının Af, Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 7 arkadaşının, Sportif faaliyetlerle ilgili cezaların affı hakkında; Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın Cumhuriyetin 50. yılı Af, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve 3 arkadaşının, Genel Af, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan ve 2 arkadaşının, Bazı suç ve cezaların affı hakkında ve Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 2 arkadaşının Cumhuriyetin 50. yılı sebebiyle çıkarılması düşünülen Bazı suç ve cezaların affına mütedaiı kanun teklifleri münasebetiyle
3 63 15:16
3 64 76:77
6 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 4 geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
8 27 19:20 29
7 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : İnönü Üniversitesi kanun tasarısı ile Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkadaşının, İnönü Üniversitesi açılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
8 31 222:223
8 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 10. maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında 11 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Genel Kurulda görüşülmesi münasebetiyle
8 36 465:466
9 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 40 75:77
10 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 42 255:256
11 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
9 43 318:319
12 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 1975 Yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 47 158:159
13 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklenmesine dair kanun münasebetiyle
13 97 432:433
14 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
14 49 812
15 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 6 sayılı tarifenin değişik 1. bölümünün değiştirilmesi değişik 86. maddesinin sonuna bir ibare eklenmesi ve 79. maddesinin değiştirilmesi, hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
14 55 1035 1039:1041
16 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 1976 yılı Diyanet işleri Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
15 61 635 638:640
17 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 ve 4. maddelerinin değiştirilmesine değişik 6. maddesine bir fıkra eklenmesine ve bu kanuna iki ek madde ile bir geçici madde ilâvesine dair kanun tasarısı ve ilgili teklif münasebetiyle.
18 88 564
18 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Sivas'taki kontrollü ziraî kredi tatbikatı hakkındaki gündem dışı konuşması.
19 97 226
19 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : İstanbul'da toplanan Yedinci İslâm Zirve Konferansı hakkında gündem dışı konuşması.
19 102 529:530
20 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 65 yaşını doldurmuş güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı ve ilgili teklifler münasebetiyle.
19 104 670:671
21 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 1977 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 55 248:250
22 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın, 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 36. maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle.
26 61 55:56
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
23 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle
6 98 180:181
6 99 209
24 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı münasebetiyle
7 117 481:482 487 496 508:509
7 118 539 556 561 568 575:576
8 122 82 83
8 123 178
25 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Genel Kadro kanunu tasarısı münasebetiyle
8 129 457:458
26 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
8 129 475:476 497:498
8 130 527:5287
27 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Dini tezyif ve lâikliği zedeliyen bâzı yayınlara ve Günaydın Gazeteside yayımlanan Hazreti Muhammedin hayatiyle ilgili resimli tefrikalarda yanlışlıklar ve sakıncalara dair demeci
9 31 590
28 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : TBMM Bütçesi münasebetiyle
11 50 275:276
29 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Komünizm kadar zararlı ve kökü dışarda bir aşırı akım olan masonlukla Hükümet programının görüşülmesi münasebetiyle
12 81 448:451
30 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Sivas ilinin iktisadi, sınai ve kültürel önemli bâzı sorunlarına dair gündem dışı demeci
15 134 613:614
31 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi (430) üyesinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve geçici maddeler eklenmesi hakkında teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu münasebetiyle
17 156 303 305
17 158 470:471
32 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Hayat pahalılığı konusunda, gündem dışı demeci
19 8 146
33 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Televizyon Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ek ve geçici maddeler ilâvesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
19 13 339
34 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Yüksek İslâm Enstitüleri hakkında çıkan yeni yönetmelik hakkında gündem dışı demeci
20 37 632
35 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
21 40 88
36 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 42 294
37 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Bayındırlık Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
21 46 675
38 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan, maddeler ekleyen 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yetki kanunu tasarısı münasebetiyle
24 73 5
39 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Vekil imamlar, köy imam ve hatip kadroları hakkında gündem dışı demeci münasebetiyle
24 86 494
40 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından ENVER AKOVA (SİVAS) : Batı Berlin'de faaliyet gösteren Türk-Daniş'e dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halük Bayülken'in yazılı cevabı (7/990)
24 88 653
41 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ENVER AKOVA (SİVAS) : Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, vali tarafından görevinden alındığı, hakkında soruşturma açıldığı ve mahkemeye sevk edildiği iddia olunan Sivas Atatürk İlkokulu öğretmenine dair soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/991)
24 92 805
42 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
25 109 504 513
25 110 598
43 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : 1977) Kalkınma Plânının 16.10.1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 1. maddesine göre sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
27 148 544
44 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Atatürk Akademisi kanunu tasarısı münasebetiyle
32 40 220
45 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilay İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın Millet Meelisli İçtüzük teklifi münasebetiyle
32 45 519
33 55 489
46 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Memur Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Sakıp Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediyeler, özel idareleri, iktisadi Devlet Kuruluşları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu (MEYAK) kanunu teklifi münasebetiyle
32 46 587
32 47 602 614 618
47 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Almanya'da çalışan işçi vatandaşlarımızın konusunda gündem dışı demeci
32 47 593
48 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 62 340
49 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Milli Eğitim Temel kanunu tasarısı münasebetiyle
38 119 186
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
50 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 252:253
51 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 247:250
52 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 26 225:227
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
53 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Sheraton Otelinde iki ay devam eden grev ve sonuçlarına dair açıklaması.
39 18 676
54 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 34 278:281
55 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
41 34 262:264
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 13. Yasama Yılı
56 Söz Alanlar ENVER AKOVA (SİVAS) : Kıbrıs meselesi ve Adana, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Hatay, İçel, İstanbul, İzmir ve Kırklareli illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan sıkıyönetimin, 5.11.1974 günü saat 24,00'e kadar uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
13 6 107:109